Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kieli A-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

T1

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää kulttuuritietouttaan.

T1

Oppilaalla on valmiuksia toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa tilanteissa. Oppilas on tietoinen kielen taustoista sekä sen levinneisyydestä ja merkityksestä maailmassa.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kiinankielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T2

Oppilas pyrkii käyttämään kiinankielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas tekee havaintoja kiinan kielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

T3

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä kiinan kielen säännönmukaisuuksista. Oppilas tuntee kiinan kielen kielitiedon keskeisiä käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T4

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä. Oppilas osaa arvioida osaamistaan ja työskentelyään realistisesti ja opiskella tavoitteellisesti. Oppilas käyttää kieltä rohkeasti virheistä välittämättä.

T5

Oppilas harjoittelee oman kielitaidon luovaa käyttöä.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

T5

Oppilas osaa luovasti ja itseohjautuvasti soveltaa kieltenopiskelutaitojaan.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan lyhyesti mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

T6

Oppilas osaa viestiä ja esittää mielipiteensä hänen ikätasolleen ja elämänkokemukselleen sopivista aiheista.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiokeinoja.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä.

T7

Oppilas osoittaa aktiivisuutta viestinnässä ja kompensaatiokeinojen käytössä.

T8

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivaa kielenkäyttöä.

T8

Oppilas harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta sekä mielipiteiden ilmaisemista.

T8

Oppilas harjoittelee käyttämään kieltä kulttuurisesti sopivalla tavalla sekä ilmaisemaan mielipiteitään ja asenteitaan.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee arkielämään liittyvien aakkosin kirjoitettujen tekstien tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

Oppilas tunnistaa tekstistä joitakin kirjoitusmerkkejä.

T9

Oppilas harjoittelee arkielämään liittyvien aakkosin kirjoitettujen tekstien tulkintaa. ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

Oppilas kehittyy kirjoitusmerkkien tunnistamisessa.

T9

Oppilas tulkitsee erilaisia aakkosin kirjoitettuja tekstejä sekä osaa

tunnistaa niiden keskeisen sisällön ja etsiä niistä tietoa.

Oppilas kehittyy kirjoitusmerkkien tunnistamisessa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja aakkosin kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia kuviin perustuvia kirjoitusmerkkejä.

T10

Oppilas syventää puhutun ja aakkosin kirjoitetun tekstin tuottamista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia yleisimmin käytettyjä kirjoitusmerkkejä.

T10

Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että aakkosin kirjoitettua tekstiä yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista. Oppilas osaa ääntää kieltä ymmärrettävästi ja pyrkii käyttämään kielen keskeisimpiä rakenteita monipuolisesti.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia yleisimmin käytettyjä kirjoitusmerkkejä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä