Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan.

Syvennetään tietoutta Kiinasta maana, Kiinan kulttuurista ja kiinan kielen asemasta maailmassa. Erityisesti syvennetään kiinalaisen tapakulttuurin tuntemusta.

Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kiinan kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.

Pyritään käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Opitaan ymmärtämään jokaisen rooli oman kulttuurinsa edustajana monikulttuurisessa yhteisössä. Opetellaan arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta. Keskustellaan eri kulttuureihin liittyvistä stereotypioista.

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti eri kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Havainnoidaan myös sanatonta viestintää ja elekieltä kulttuurisina ilmiöinä. Erityisesti syvennetään kiinalaisen tapakulttuurin tuntemusta.

Vahvistetaan edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa kielten välisen vertailun tukena.

Pyritään käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta. Keskustellaan kulttuureihin liittyvistä stereotypioista. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä.

Syvennetään edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa.

Harjoitellaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Erityisesti syvennetään kiinalaisen tapakulttuurin tuntemusta.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta kiinan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista tehtävistään, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja, kuten ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja mieleenpainamistaitoja. Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä sekä tuetaan oppilaiden mahdollisuutta itse valita ja tuottaa oppimateriaaleja. Käytetään oppilaskeskeisiä aktiiviseen osallisuuteen perustuvia oppimismenetelmiä.

Harjoitellaan sanastojen käyttöä tekstin tulkinnassa. Harjoitellaan erilaisten sanakirjojen käyttöä ja tutustutaan internetin käännöstyökaluihin. Opetellaan tiedon ryhmittelyä ja hakemista omia tuotoksia varten esimerkiksi verkkotyökalujen ja -sovellusten avulla.

Harjoitellaan oman osaamisen arviointia ja rakentavaa vertaisarviointia.

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta kiinan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia valita hänelle itselleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä.

Harjoitellaan kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaanottamista. Harjoitellaan viestintää, jonka perustan muodostavat toisen kuuntelu sekä oman mielipiteen ilmaisu ja perustelu.

Harjoitellaan edelleen erilaisia kielenkäyttötilanteita ja kompensaatiostrategioita viestin välittämiseksi.

Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa. Harjoitellaan tuottamaan lyhyitä tekstiä.

Harjoitellaan oman oppimisen, opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuritietoisuuden sekä kielitaidon kehittymisen arviointia.

Vahvistetaan ja syvennetään edelleen kieltenopiskelutaitoja, joita hyödyntäen oppilas pystyy opiskelemaan itsenäisesti, käyttämään erilaisia oppimisen apuvälineitä sekä löytämään tarvitsemansa tiedon.

Pyritään harjoittelemaan oppiainerajat ylittävää yhteistyötä erilaisten ilmiöiden oppimisessa ja ongelmien ratkaisussa.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä ja erilaisten tekstien (tekstiviestien, julisteiden, mainosten ja sarjakuvien) tulkintaa apuvälineiden kuten tietokoneen, hakuohjelmien ja kuvasanakirjan avulla. 

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Harjoitellaan edelleen kriittistä ja kannustavaa vertaisarviointia pareittain ja ryhmissä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon. Harjoitellaan oman osaamisen jakamista ja omien kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä oppimisessa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Syvennetään ja kerrataan tuttuja aihealueita kuten koulua, harrastuksia, asumista ja ruokaa sekä tutustutaan uusiin teemoihin, kuten sosiaaliseen mediaan, sosiaalisiin suhteisiin ja asuinympäristöön.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi ohjeiden antamista, tunteiden ilmaisemista, kysymistä ja kieltäytymistä. Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin, esimerkiksi ilmoituksiin, karttoihin, kuviin, lauluihin, runoihin tai ruokaohjeisiin, monimediaisissa ympäristöissä.

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Harjoitellaan kiinankielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaisuutta, reagointia ja mielipiteen ilmaisemista. Harjoitellaan tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia, kuten toisen kielen käyttämistä, taukojen täyttämistä ja toistamista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä intonaatiota viestien välittäjänä. Perehdytään tarkemmin kiinan kielen sävelkulkuun.

Oppilas opettelee lisää yleisemmin käytettyjä kirjoitusmerkkejä.

Kiinan kieltä integroidaan mahdollisuuksien mukaan muihin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi ohjeiden antamista, tunteiden ilmaisemista, kysymistä ja kieltäytymistä. Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin, esimerkiksi ilmoituksiin, karttoihin, kuviin, lauluihin, runoihin tai kiinalaisiin ruokaohjeisiin.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla monenlaisia kertovia, kuvaavia ja vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi helppoja esitteitä ja videoita monimediaisissa ympäristöissä.

Kielitiedon käsitteitä ja kielen sääntöjä opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä intonaatiota. Perehdytään tarkemmin kiinan kielen sävelkulkuun.

Oppilas opettelee lisää yleisemmin käytettyjä kirjoitusmerkkejä.

Kiinan kieltä integroidaan mahdollisuuksien mukaan muihin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, joissa huomioidaan erityisesti suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Otetaan huomioon oppilaiden osallisuus ja toimijuus sekä paikallisesti että globaalisti.

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakaa muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi ohjeiden antamista, tunteiden ilmaisemista, kysymistä ja kieltäytymistä. Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin, esimerkiksi ilmoituksiin, karttoihin, kuviin, lauluihin, runoihin tai ruokaohjeisiin, monimediaisissa ympäristöissä. Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista, oleellisen sisällön tunnistamista.

Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä syvennetään monipuolisesti kommunikaation tueksi. Keskitytään kiinan kielen perusrakenteiden hallintaan. Harjaannutaan tuottamaan tekstiä. Tekstitaitoja harjoitellaan suullisesti, kirjallisesti ja digitaalisesti eri medioita hyödyntäen.

Tutustutaan, miten viestintätilanne ja osallistujat vaikuttavat kieleen informaaleissa ja formaaleissa tilanteissa.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota viestien ja tunteiden välittäjänä sekä korostuskeinona. Perehdytään tarkemmin kiinan kielen sävelkulkuun.

Oppilas opettelee lisää yleisemmin käytettyjä kirjoitusmerkkejä.

Kiinan kieltä integroidaan mahdollisuuksien mukaan muihin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin.

Kannustetaan oppilasta käyttämään kiinan kieltä mahdollisuuksien mukaan autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntämään kotikansainvälisyyden keinoja.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä