Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arvioita/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas tutustuu kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa kiinan kielen levinneisyydestä maailmalla ja nimetä kiinalaiseen tapakulttuuriin kuuluvia ilmiöitä.

Oppilas osaa nimetä joitakin maita, joissa kiinaa puhutaan. Oppilas on tietoinen, että kiinalaiseen tapakulttuuri eroaa suomalaisesta tapakulttuurista.

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas tekee havaintoja kohdekielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen havainnointikyky

Oppilas tunnistaa kiinan kielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla eri kieliä.

Oppilas tunnistaa joitakin kiinan kielen säännönmukaisuuksia ja tietää, että kielissä on eroja.

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S1

Kielen esiintymisen havainnointi

Oppilas on harjoitellut erilaisia opiskelutaitoja ja osaa hyödyntää omia vahvuuksiaan. Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan ja pystyy työskentelemään itseohjautuvasti. Oppilas on aktiivisesti harjoitellut viestien välittämistä.

Oppilas on pyrkinyt opiskelemaan kieltä joitakin omia vahvuuksiaan hyödyntäen ja on harjoitellut itseohjautuvaa työskentelyä. Oppilas pystyy arvioimaan omaa osaamistaan jonkin verran. Oppilas on harjoitellut viestien välittämistä.

T5

Oppilas harjoittelee kiinan kielitaidon luovaa käyttöä.

S2

Toiminta ryhmässä

Oppilas osaa pääpiirteissään ilmaista itseään kiinan kielellä viestintätilanteissa ja on harjoitellut yritteliäästi kielitaitonsa luovaa käyttöä.

Oppilas on pyrkinyt ilmaisemaan itseään kiinan kielellä viestintätilanteen edellyttämällä tavalla.

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

S2

Itsenäinen työskentely ja vastuunottaminen

Oppilas on aktiivisesti harjoitellut viestintää erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Oppilas on ohjatusti harjoitellut viestintää erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa havainnoida erilaisia viestintätilanteita. Oppilas on harjoitellut aktiivisesti vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

Oppilas on havainnoinut erilaisia viestintätilanteita. Oppilas on pyrkinyt harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja helppoja kompensaatiostrategioita.

T8

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivaa kielenkäyttöä.

S3

Kompensaatiostrategioiden käyttö vuorovaikutustilanteissa

Oppilas on harjoitellut yritteliäästi kiinan kielen käyttöä kulttuuriin sopivalla tavalla.

Oppilas on ohjatusti pyrkinyt harjoittelemaan kiinan kielen käyttöä kulttuuriin sopivalla tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee arkielämään liittyvien aakkosin kirjoitettujen tekstien tulkintaa.

Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

Oppilas tunnistaa tekstistä joitakin kirjoitusmerkkejä.

S3

Tekstin tulkitseminen

Oppilas osaa löytää keskeisen sanoman erilaisista ikätasolleen sopivista aakkosin kirjoitetuista teksteistä.

Oppilas tunnistaa ikätasolleen sopivasta tekstistä joitakin kirjoitusmerkkejä ja osaa päätellä niiden perusteella tekstin sisällön.

Oppilas on harjoitellut tiedon etsintää ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista, mutta tarvitsee ohjausta tekstin sanoman ymmärtämiseksi.

Oppilas tunnistaa ikätasolleen sopivasta tekstistä joitakin kirjoitusmerkkejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja aakkosin kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia kuviin perustuvia kirjoitusmerkkejä.

S3

Tekstin tuottaminen

Oppilas osaa tuottaa puhuttua ja aakkosin kirjoitettua tekstiä kiinan kielellä kielen keskeisiä rakenteita käyttäen.

Oppilas on vahvistanut ääntämistaitojaan aktiivisella harjoittelulla.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia joitakin kuviin perustuvia kirjoitusmerkkejä.

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa yksinkertaista puhuttua ja aakkosin kirjoitettua tekstiä joitakin kielen keskeisiä rakenteita käyttäen.

Oppilas on harjoitellut ääntämistaitojen vahvistamista.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia joitakin kuviin perustuvia kirjoitusmerkkejä.

Kiinan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T 1

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää kulttuuritietouttaan.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja on syventänyt aktiivisesti kulttuuritietouttaan.

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja on ohjatusti pyrkinyt oppimaan lisää kulttuuritietoutta.

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen havainnointikyky

Oppilas osaa havainnoida kiinan kielen säännönmukaisuuksia ja vertailla eri kieliä.

Oppilas osaa ohjatusti havaita joitakin kielten välisiä säännönmukaisuuksia ja eroja.

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S1

Kielen esiintymisen havainnointi

Oppilas osaa työskennellä monipuolisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä.

Oppilas on aktiivisesti pyrkinyt osallistumaan viestien välittämiseen.

Oppilas yrittää työskennellä itsenäisesti ja osallistua ryhmän työskentelyyn, mutta tarvitsee vielä ohjausta. Oppilas osaa arvioida jonkin verran omaa oppimistaan ja opiskelutaitojensa kehittymistä.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

S2

Toiminta ryhmässä

Oppilas osaa pääpiirteissään ilmaista itseään kiinan kielellä viestintätilanteissa ja on harjoitellut aktiivisesti kielitaitonsa luovaa käyttöä eri tilanteissa.

Oppilas on osoittanut yrittävänsä ilmaista itseään kiinan kielellä viestintätilanteen edellyttämällä tavalla.

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

S2

Itsenäinen työskentely ja vastuunottaminen

Oppilas osaa toimia aktiivisena viestijänä erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaista mielipiteitään omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas osaa ohjatusti toimia yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaista mielipiteitään omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa ja on harjoitellut niihin sopivaa kielenkäyttöä eri tavoin.

Oppilas on pyrkinyt osallistumaan erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoitellut niihin sopivaa kielenkäyttöä.

T8

Oppilas harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta sekä mielipiteiden ilmaisemista.

S3

Kompensaatiostrategioiden käyttö vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa monipuolisesti käyttää erilaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteessa ja saa mielipiteensä ilmaistua.

Oppilas osaa käyttää joitakin kompensaatiostrategioita viestintätilanteessa ja saa ohjatusti mielipiteensä ilmaistua.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee arkielämään liittyvien aakkosin kirjoitettujen tekstien tulkintaa. ydinsisällön ymmärtämistä.

Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen. Oppilas kehittyy kirjoitusmerkkien tunnistamisessa.

S3

Tekstin tulkitseminen

Oppilas ymmärtää ikätasolleen sopivista aakkosin kirjoitetuista teksteistä sanoman sekä osaa päätellä sisällön merkein kirjoitetuista teksteistä. Oppilas on kehittynyt kirjoitusmerkkien tunnistamisessa.

Oppilas osaa ohjatusti löytää keskeisen sisällön aakkosin kirjoitetuista teksteistä sekä tunnistaa joitakin tuttuja kirjoitusmerkkejä merkein kirjoitetuista teksteistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas syventää puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia yleisimmin käytettyjä kirjoitusmerkkejä.

S3

Tekstin tuottaminen

Oppilas on tuottanut erilaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas on kehittynyt keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallinnassa.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia yleisimmin käytettyjä kirjoitusmerkkejä.

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa lyhyitä ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas on kehittynyt keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallinnassa.

Oppilas osaa tuottaa ilman mallia joitakin yleisimmin käytettyjä kirjoitusmerkkejä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä