Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ranskan kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan.

 

Syvennetään tietoutta ranskankielisistä maista ja ranskan kielen asemasta Euroopassa.

Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita ranskan kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.

 

Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opitaan ymmärtämään jokaisen rooli oman kulttuurinsa edustajana monikulttuurisessa yhteisössä. Opetellaan arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta. Keskustellaan eri kulttuureihin liittyvistä stereotypioista.

 

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti eri kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Havainnoidaan myös sanatonta viestintää ja elekieltä kulttuurisina ilmiöinä.

 

Vahvistetaan edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa kielten välisen vertailun tukena.

 

Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta. Keskustellaan kulttuureihin liittyvistä stereotypioista. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.

 

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä.

Syvennetään edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa.

Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta ranskan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

 

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista tehtävistään, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja, kuten ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja mieleenpainamistaitoja. Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja.

 

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä sekä tuetaan oppilaiden mahdollisuutta itse valita ja tuottaa oppimateriaaleja. Käytetään oppilaskeskeisiä aktiiviseen osallisuuteen perustuvia oppimismenetelmiä.

 

Harjoitellaan sanastojen käyttöä tekstin tulkinnassa. Harjoitellaan erilaisten sanakirjojen käyttöä ja tutustutaan internetin käännöstyökaluihin. Opetellaan tiedon ryhmittelyä ja hakemista omia tuotoksia varten esimerkiksi verkkotyökalujen ja -sovellusten avulla.

 

Harjoitellaan oman osaamisen arviointia ja rakentavaa vertaisarviointia.

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta ranskan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia valita hänelle itselleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä.

 

Harjoitellaan kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaanottamista. Harjoitellaan viestintää, jonka perustan muodostavat toisen kuuntelu sekä oman mielipiteen ilmaisu ja perustelu.

 

Harjoitellaan edelleen erilaisia kielenkäyttötilanteita ja kompensaatiostrategioita viestin välittämiseksi.

 

Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa. Harjoitellaan tuottamaan tekstiä erilaisiin tilanteisiin.

 

Harjoitellaan oman oppimisen, opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuritietoisuuden sekä kielitaidon kehittymisen arviointia, esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Vahvistetaan ja syvennetään edelleen kieltenopiskelutaitoja, joita hyödyntäen oppilas pystyy opiskelemaan itsenäisesti, käyttämään erilaisia oppimisen apuvälineitä sekä löytämään tarvitsemansa tiedon.

 

Pyritään harjoittelemaan oppiainerajat ylittävää yhteistyötä erilaisten ilmiöiden oppimisessa ja ongelmien ratkaisussa.

 

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä ja erilaisten tekstien (esimerkiksi artikkelien, tekstiviestien, julisteiden, mainosten, sarjakuvien ja videoiden) tulkintaa ja tuottamista.

 

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Harjoitellaan edelleen kriittistä ja kannustavaa vertaisarviointia pareittain ja ryhmissä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon. Harjoitellaan oman osaamisen jakamista ja omien kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä oppimisessa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Syvennetään ja kerrataan tuttuja aihealueita kuten koulua, harrastuksia, asumista ja ruokaa sekä tutustutaan uusiin teemoihin, kuten sosiaaliseen mediaan, sosiaalisiin suhteisiin ja asuinympäristöön.

 

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi ohjeiden antamista, tunteiden ilmaisemista, kysymistä ja kieltäytymistä. Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin, esimerkiksi ilmoituksiin, karttoihin, kuviin, lauluihin, runoihin tai ruokaohjeisiin, monimediaisissa ympäristöissä. Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista, oleellisen sisällön tunnistamista.

 

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

 

Syvennetään ranskankielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaisuutta, reagointia ja mielipiteen ilmaisemista. Harjoitellaan tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia, kuten toisen kielen käyttämistä, taukojen täyttämistä ja toistamista.

 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä intonaatiota viestien välittäjänä.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulma on nuoren toiminta ranskan kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja verkossa, elämä nuorena, ajankohtaisuus tai oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet.

  

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla monenlaisia kertovia, kuvaavia ja vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi esitteitä, blogeja ja videoita monimediaisissa ympäristöissä. Kielitiedon käsitteitä ja kielen sääntöjä opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

  

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä intonaatiota.

 

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulma on nuoren toiminta ranskan kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja verkossa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin, tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti.

 

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakaa muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

 

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia kuten argumentointia tai hakemuksen laatimista. Sanastoa ja rakenteita syvennetään tutkimalla tai tuottamalla monenlaisia kertovia, kuvaavia tai vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi ansioluetteloita, hakemuksia, mainoksia, blogeja tai uutisia monimediaisissa ympäristöissä.

 

Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä syvennetään monipuolisesti kommunikaation tueksi. Keskitytään ranskan kielen perusrakenteiden hallintaan. Harjaannutaan tuottamaan tekstiä. Tekstitaitoja harjoitellaan suullisesti, kirjallisesti ja digitaalisesti eri medioita hyödyntäen.

 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota viestien ja tunteiden välittäjänä sekä korostuskeinona.

  

Kannustetaan oppilasta käyttämään ranskan kieltä mahdollisuuksien mukaan autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa.