Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä, ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas osaa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä ilmiöitä.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä toimintaympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S4

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S4

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.2

T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää jo kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista. Oppilas pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään käyttäen tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen. Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.2

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.

Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ranskan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arvioita/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arvioita/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T 1

Oppilas tutustuu kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky 

Oppilas osaa kertoa ranskan kielen levinneisyydestä maailmalla ja nimetä yleisimmät ranskalaiseen tapakulttuuriin kuuluvat ilmiöt.

Oppilas osaa nimetä maita, joissa ranskaa puhutaan. Oppilas on tietoinen, että ranskalainen tapakulttuuri eroaa suomalaisesta tapakulttuurista.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä 

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas tekee havaintoja kohdekielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas tunnistaa ranskan kielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla eri kieliä.

Oppilas tunnistaa joitakin ranskan kielen säännönmukaisuuksia ja tietää, että kielissä on eroja.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S1

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa käyttää erilaisia opiskelutaitoja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan ja pystyy työskentelemään itseohjautuvasti. Oppilas harjoittelee viestien välittämistä kannustavassa ilmapiirissä

Oppilas pyrkii opiskelemaan kieltä joitakin omia vahvuuksiaan hyödyntäen, ja harjoittelee itseohjautuvaa työskentelyä. Oppilas pystyy arvioimaan omaa osaamistaan jonkin verran. Oppilas harjoittelee ohjatusti viestien välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T5

Oppilas harjoittelee oman kielitaidon ja kieltenopiskelutaidon luovaa käyttöä.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa ilmaista itseään ranskan kielellä harjoitelluissa viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi kielitaitonsa luovaa käyttöä.

Oppilas harjoittelee ohjatusti ilmaisemaan itseään ranskan kielellä tutuissa viestintätilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

S2

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa 

Oppilas osaa ilmaista itseään tavallisimmissa arkielämän tilanteissa.

Oppilas osaa ilmaista itseään ohjatusti harjoitelluissa arkielämän tilanteissa.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö 

Oppilas osaa havainnoida erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee aktiivisesti vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

Oppilas pyrkii havainnoimaan erilaisia viestintätilanteita. Oppilas pyrkii harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja helppoja kompensaatiostrategioita.

T8

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivaa kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus 

Oppilas tietää, että ranskankielisessä ja suomenkielisessä viestinnässä on kulttuurisia eroja, ja osaa käyttää kieltä kulttuurisesti sopivalla tavalla harjoitelluissa viestintätilanteissa.

Oppilas tietää, että ranskankielisessä ja suomenkielisessä viestinnässä on kulttuurisia eroja. Oppilas harjoittelee kielen käyttöä kulttuurisesti sopivalla tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

S3

Tekstien tulkintataidot 

Oppilas löytää oleellisen sisällön erilaisista ikätasolleen sopivista teksteistä. Oppilas harjoittelee aktiivisesti tiedon etsintää ja tunnistaa tekstistä oleellista sisältöä.

Oppilas löytää avustetusti oleellisen sisällön erilaisia ikätasolleen sopivista teksteistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

S3

Tekstien tuottamistaidot 

Oppilas osaa tuottaa helppoa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä ranskan kielen keskeisiä rakenteita käyttäen. Oppilas ymmärtää intonaation merkityksen puhutussa ranskan kielessä ja hallitsee keskeisimmät kohdekielen äänteet.

Oppilas osaa avustetusti tuottaa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä joitakin ranskan kielen keskeisiä rakenteita käyttäen. Oppilas ymmärtää intonaation merkityksen puhutussa ranskan kielessä.

Ranskan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T 1

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä maailmassa ja syventää kulttuuritietouttaan.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky 

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää aktiivisesti kulttuuritietouttaan.

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja pyrkii oppimaan lisää kulttuuritietoutta.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä 

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä ja harjoittelee käyttämään niitä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas harjoittelee ohjatusti etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja kielten säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

Oppilas tunnistaa eroja ja säännönmukaisuuksia eri kielissä.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S1

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa työskennellä monipuolisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä.

Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

Oppilas pyrkii työskentelemään itsenäisesti ja osallistumaan ryhmän työskentelyyn. Oppilas osaa arvioida jonkin verran omaa oppimistaan ja opiskelutaitojensa kehittymistä. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään ranskan kielellä viestintätilanteissa ja soveltaa yritteliäästi hallitsemiaan kielenopiskelutaitoja.

Oppilas uskaltaa avustetusti ilmaista itseään ranskan kielellä tutun viestintätilanteen edellyttämällä tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

S2

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa 

Oppilas osoittaa aktiivisuutta toimiessaan tutuissa arkielämän viestintätilanteissa ja osaa ilmaista mielipiteitään omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas pyrkii ottamaan aktiivisen roolin toimiessaan tutuissa arkielämän viestintätilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitään omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö 

Oppilas osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

Oppilas pyrkii osallistumaan erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelemaan niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

T8

Oppilas harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta kulttuurisesti sopivalla tavalla sekä mielipiteiden ilmaisemista.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus 

Oppilas tuntee kulttuurisesti sopivien ilmaisujen käyttöä. Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivien ilmaisujen käyttöä. Oppilas syventää tietouttaan eri tavoista ilmaista mielipiteensä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

S3

Tekstien tulkintataidot 

Oppilas ymmärtää ikätasolleen sopivien tekstien pääpiirteet ja osaa käyttää päättelytaitoa tunnistaakseen itselleen uusien sanojen merkityksiä.

Oppilas löytää teksteistä tarvitsemiaan tärkeimpiä tietoja. Oppilas harjoittelee päättelytaidon apuna käyttämistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas syventää puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamistaitoja. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

S3

Tekstien tuottamistaidot 

Oppilas osaa tuottaa jonkin verran kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tutuista aiheista keskeisimpiä rakenteita ja ilmaisuja käyttäen. Oppilas ääntää ymmärrettävästi ja ymmärtää intonaation ja reagoinnin merkityksen puhutussa viestinnässä.

Oppilas osaa tuottaa jonkin verran puhuttua ja kirjoitettua tekstiä tutuista aiheista esimerkiksi mallia apuna käyttäen. Oppilas hallitsee joitakin keskeisiä rakenteita ja yleisimpiä ilmaisuja. Oppilas tuntee yleisimmät ranskan kielen äänteet.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä