Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ranskan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arvioita/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arvioita/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T 1

Oppilas tutustuu kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky 

Oppilas osaa kertoa ranskan kielen levinneisyydestä maailmalla ja nimetä yleisimmät ranskalaiseen tapakulttuuriin kuuluvat ilmiöt.

Oppilas osaa nimetä maita, joissa ranskaa puhutaan. Oppilas on tietoinen, että ranskalainen tapakulttuuri eroaa suomalaisesta tapakulttuurista.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä 

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas tekee havaintoja kohdekielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas tunnistaa ranskan kielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla eri kieliä.

Oppilas tunnistaa joitakin ranskan kielen säännönmukaisuuksia ja tietää, että kielissä on eroja.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S1

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa käyttää erilaisia opiskelutaitoja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan ja pystyy työskentelemään itseohjautuvasti. Oppilas harjoittelee viestien välittämistä kannustavassa ilmapiirissä

Oppilas pyrkii opiskelemaan kieltä joitakin omia vahvuuksiaan hyödyntäen, ja harjoittelee itseohjautuvaa työskentelyä. Oppilas pystyy arvioimaan omaa osaamistaan jonkin verran. Oppilas harjoittelee ohjatusti viestien välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T5

Oppilas harjoittelee oman kielitaidon ja kieltenopiskelutaidon luovaa käyttöä.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa ilmaista itseään ranskan kielellä harjoitelluissa viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi kielitaitonsa luovaa käyttöä.

Oppilas harjoittelee ohjatusti ilmaisemaan itseään ranskan kielellä tutuissa viestintätilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

S2

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa 

Oppilas osaa ilmaista itseään tavallisimmissa arkielämän tilanteissa.

Oppilas osaa ilmaista itseään ohjatusti harjoitelluissa arkielämän tilanteissa.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö 

Oppilas osaa havainnoida erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee aktiivisesti vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

Oppilas pyrkii havainnoimaan erilaisia viestintätilanteita. Oppilas pyrkii harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja helppoja kompensaatiostrategioita.

T8

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivaa kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus 

Oppilas tietää, että ranskankielisessä ja suomenkielisessä viestinnässä on kulttuurisia eroja, ja osaa käyttää kieltä kulttuurisesti sopivalla tavalla harjoitelluissa viestintätilanteissa.

Oppilas tietää, että ranskankielisessä ja suomenkielisessä viestinnässä on kulttuurisia eroja. Oppilas harjoittelee kielen käyttöä kulttuurisesti sopivalla tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

S3

Tekstien tulkintataidot 

Oppilas löytää oleellisen sisällön erilaisista ikätasolleen sopivista teksteistä. Oppilas harjoittelee aktiivisesti tiedon etsintää ja tunnistaa tekstistä oleellista sisältöä.

Oppilas löytää avustetusti oleellisen sisällön erilaisia ikätasolleen sopivista teksteistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

S3

Tekstien tuottamistaidot 

Oppilas osaa tuottaa helppoa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä ranskan kielen keskeisiä rakenteita käyttäen. Oppilas ymmärtää intonaation merkityksen puhutussa ranskan kielessä ja hallitsee keskeisimmät kohdekielen äänteet.

Oppilas osaa avustetusti tuottaa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä joitakin ranskan kielen keskeisiä rakenteita käyttäen. Oppilas ymmärtää intonaation merkityksen puhutussa ranskan kielessä.

Ranskan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T 1

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä maailmassa ja syventää kulttuuritietouttaan.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky 

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää aktiivisesti kulttuuritietouttaan.

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja pyrkii oppimaan lisää kulttuuritietoutta.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä 

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä ja harjoittelee käyttämään niitä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas harjoittelee ohjatusti etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja kielten säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

Oppilas tunnistaa eroja ja säännönmukaisuuksia eri kielissä.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S1

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa työskennellä monipuolisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä.

Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

Oppilas pyrkii työskentelemään itsenäisesti ja osallistumaan ryhmän työskentelyyn. Oppilas osaa arvioida jonkin verran omaa oppimistaan ja opiskelutaitojensa kehittymistä. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään ranskan kielellä viestintätilanteissa ja soveltaa yritteliäästi hallitsemiaan kielenopiskelutaitoja.

Oppilas uskaltaa avustetusti ilmaista itseään ranskan kielellä tutun viestintätilanteen edellyttämällä tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

S2

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa 

Oppilas osoittaa aktiivisuutta toimiessaan tutuissa arkielämän viestintätilanteissa ja osaa ilmaista mielipiteitään omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas pyrkii ottamaan aktiivisen roolin toimiessaan tutuissa arkielämän viestintätilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitään omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö 

Oppilas osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

Oppilas pyrkii osallistumaan erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelemaan niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

T8

Oppilas harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta kulttuurisesti sopivalla tavalla sekä mielipiteiden ilmaisemista.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus 

Oppilas tuntee kulttuurisesti sopivien ilmaisujen käyttöä. Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivien ilmaisujen käyttöä. Oppilas syventää tietouttaan eri tavoista ilmaista mielipiteensä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

S3

Tekstien tulkintataidot 

Oppilas ymmärtää ikätasolleen sopivien tekstien pääpiirteet ja osaa käyttää päättelytaitoa tunnistaakseen itselleen uusien sanojen merkityksiä.

Oppilas löytää teksteistä tarvitsemiaan tärkeimpiä tietoja. Oppilas harjoittelee päättelytaidon apuna käyttämistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas syventää puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamistaitoja. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

S3

Tekstien tuottamistaidot 

Oppilas osaa tuottaa jonkin verran kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tutuista aiheista keskeisimpiä rakenteita ja ilmaisuja käyttäen. Oppilas ääntää ymmärrettävästi ja ymmärtää intonaation ja reagoinnin merkityksen puhutussa viestinnässä.

Oppilas osaa tuottaa jonkin verran puhuttua ja kirjoitettua tekstiä tutuista aiheista esimerkiksi mallia apuna käyttäen. Oppilas hallitsee joitakin keskeisiä rakenteita ja yleisimpiä ilmaisuja. Oppilas tuntee yleisimmät ranskan kielen äänteet.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä