Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kieli A-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

T1

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää kulttuuritietouttaan.

T1

Oppilaalla on valmiuksia toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa tilanteissa. Oppilas on tietoinen kielen taustoista sekä sen levinneisyydestä ja merkityksestä maailmassa.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T2

Oppilas pyrkii käyttämään kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas tekee havaintoja kohdekielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

T3

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista. Oppilas tuntee kohdekielen kielitiedon keskeisiä käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T4

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä. Oppilas osaa arvioida osaamistaan ja työskentelyään realistisesti ja opiskella tavoitteellisesti. Oppilas käyttää kieltä rohkeasti virheistä välittämättä.

T5

Oppilas harjoittelee oman kielitaidon luovaa käyttöä.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

T5

Oppilas osaa luovasti ja itseohjautuvasti soveltaa kieltenopiskelutaitojaan.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

T6

Oppilas osaa viestiä ja esittää mielipiteensä hänen ikätasolleen ja elämänkokemukselleen sopivista aiheista.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä.

T7

Oppilas osoittaa aktiivisuutta viestinnässä ja kompensaatiokeinojen käytössä.

T8

Oppilas harjoittelee kommunikoimaan kohdemaan kulttuurille sopivalla tavalla.

T8

Oppilas harjoittelee kommunikoimaan kohdemaan kulttuurille sopivalla tavalla sekä ilmaisemaan mielipiteitä.

T8

Oppilas osaa käyttää kieltä kohdemaan kulttuurille sopivalla tavalla sekä ilmaista mielipiteitään ja asenteitaan.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

T9

Oppilas tulkitsee monenlaisia yleiskielisiä tekstejä sekä osaa

tunnistaa niiden keskeisen sisällön ja etsiä niistä tietoa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

T10

Oppilas syventää puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

T10

Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista. Oppilas osaa ääntää kieltä ymmärrettävästi ja pyrkii käyttämään kielen keskeisimpiä rakenteita monipuolisesti.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Tavoitteet SAP (saksapainotus)

7.lk8.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas osaa kuvata, missä saksaa puhutaan.

T1

 Oppilas tutustuu saksan kielen kielialueeseen.

T1

Oppilas ymmärtää, että saksan kielessä on eri variantteja, sekä maantieteellisiä että sosiaalisia. 

T2

Oppilas etsii itseään kiinnostavia autenttisia saksankielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi. 

T2

 Oppilas etsii ja käyttää itseään kiinnostavia autenttisia saksankielisiä sisältöjä ja tutkii niitä eri kulttuurien näkökulmista. 

T2

 Oppilas osaa käyttää monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kehittääkseen ymmärrystään eri kulttuureista. 

T3

Oppilas tekee havaintoja saksan kielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä. 

T3

 Oppilas vertailee eri kielien tapoja ilmaista asioita ja eri kielien säännönmukaisuuksista. 

T3

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä saksan kielen säännönmukaisuuksista. 

Kielenopiskelutaidot 

Kielenopiskelutaidot 

Kielenopiskelutaidot 

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. 

T4

 Oppilas harjoittelee monipuolisesti yhteistoiminnallista työskentelyä. Oppilas harjoittelee koko kehon käyttämistä ilmaisussaan. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. 

T4

 Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä. Oppilas osaa arvioida osaamistaan ja työskentelyään realistisesti ja opiskella tavoitteellisesti. 

T5

Oppilas harjoittelee tiedon ryhmittelyä ja prosessointia sekä autenttisten lähteiden käyttöä. 

T5

 Oppilas käyttää opiskelussaan itselleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä sekä harjoittelee tiedon kriittistä käsittelyä ja tosielämän ongelmien ratkaisua. 

T5

Oppilas osaa luovasti ja itseohjautuvasti soveltaa kieltenopiskelutaitojaan, hahmottaa kokonaisuuksia ja käyttää tietoa monipuolisesti. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa. 

T6

Oppilas harjoittelee keskustelemaan omaan elämäänsä liittyvistä asioista ja toimimaan erilaisissa viestinnällisissä konteksteissa. 

T6

Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä häntä kiinnostavista aiheista erilaisissa tilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla. 

T6

Oppilas osaa keskustella ja esittää mielipiteitä kulttuuriin sopivalla tavalla monenlaisista aiheista, jotka sopivat hänen ikätasolleen ja elämänkokemukseensa. 

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita ja niiden vaikutusta kieleen.

Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategiat. 

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä.

Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategiota. 

T7

Oppilas on aktiivinen viestintätilanteissa ja kompensaatiokeinojen käytössä. 

T8

Oppilas tekee havaintoja viestinnän ja vuorovaikutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä eri kulttuureissa. 

T8

Oppilas harjoittelee keskustelua ja vuorovaikutusta kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä. 

T8

Oppilas osaa viestinnän kulttuurisia piirteitä ja osaa osallistua rakentavaan kulttuurienväliseen viestintään.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkintaa, kokonaisuuksien hahmottamista ja oleellisen sisällön tunnistamista.

T9

Oppilas harjoittelee asiatekstin tulkitsemista sekä ydinsisällön tiivistämistä monimediaisessa ympäristössä. 

T9

Oppilas kuulee ja lukee monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä tekstejä monimediaisessa ympäristössä sekä osaa tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita. 

T10

Oppilas harjoittelee esiintymis- ja ilmaisutaitoja suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen. Oppilas osaa ääntää saksaa lähes äidinkielenomaisesti. Oppilas osaa käyttää tavallisimpia rakenteita hyvin. 

T10

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista suullisesti ja kirjallisesti eri medioita hyödyntäen monipuolisesti eri aiheista.

Oppilas osaa ääntää saksaa lähes äidinkielenomaisesti. Oppilas osaa käyttää tavallisimpia rakenteita hyvin. 

T10

Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista.

Oppilas osaa ääntää saksaa lähes äidinkielenomaisesti ja hän käyttää kielen rakenteita monipuolisesti.