Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan.

Syvennetään tietoutta saksankielisistä maista ja saksan kielen asemasta Euroopassa.

Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita saksan kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.

Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opitaan ymmärtämään jokaisen rooli oman kulttuurinsa edustajana monikulttuurisessa yhteisössä. Opetellaan arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti eri kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä.

Vahvistetaan edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa kielten välisen vertailun tukena.

Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä merkityksestä yhteiskunnassa.

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä.

Syvennetään edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa.

Vahvistetaan kohteliasta kielenkäyttöä vaihtelevissa vuorovaikutustilanteissa.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta saksan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista tehtävistään, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja, kuten ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja mieleenpainamistaitoja. Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä sekä tuetaan oppilaiden osallisuutta työtapojen ja harjoitteiden valinnassa.

Harjoitellaan sanastojen käyttöä tekstin tulkinnassa. Harjoitellaan erilaisten sanakirjojen käyttöä ja tutustutaan internetin käännöstyökaluihin. Opetellaan tiedon ryhmittelyä ja hakemista omia tuotoksia varten esimerkiksi verkkotyökalujen ja -sovellusten avulla.

Harjoitellaan oman osaamisen arviointia ja rakentavaa vertaisarviointia.

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta saksan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia valita hänelle itselleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä.

Harjoitellaan kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaanottamista. Harjoitellaan viestintää, jonka perustan muodostavat toisen kuuntelu sekä oman mielipiteen ilmaisu ja perustelu.

Harjoitellaan edelleen erilaisia kielenkäyttötilanteita ja kompensaatiostrategioita viestin välittämiseksi.

Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa. Harjoitellaan tuottamaan tekstiä erilaisiin tilanteisiin.

Harjoitellaan oman oppimisen, opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuritietoisuuden sekä kielitaidon kehittymisen arviointia, esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Vahvistetaan ja syvennetään edelleen kieltenopiskelutaitoja, joita hyödyntäen oppilas pystyy opiskelemaan itsenäisesti, käyttämään erilaisia oppimisen apuvälineitä sekä löytämään tarvitsemansa tiedon.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä ja erilaisten tekstien (esimerkiksi artikkelien, tekstiviestien, julisteiden, mainosten, sarjakuvien ja videoiden) tulkintaa ja tuottamista.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Harjoitellaan edelleen kriittistä ja kannustavaa vertaisarviointia pareittain ja ryhmissä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon. Harjoitellaan oman osaamisen jakamista ja omien kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä oppimisessa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Syvennetään ja kerrataan tuttuja aihealueita kuten koulua, harrastuksia, asumista ja ruokaa sekä tutustutaan uusiin teemoihin, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, sosiaalisiin suhteisiin ja asuinympäristöön.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi ohjeiden antamista, tunteiden ilmaisemista, kysymistä ja kieltäytymistä. Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin, esimerkiksi ilmoituksiin, karttoihin, kuviin, lauluihin, runoihin tai ruokaohjeisiin monimediaisissa ympäristöissä. Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista ja oleellisen sisällön tunnistamista.

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Syvennetään saksankielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaisuutta, reagointia ja mielipiteen ilmaisemista. Harjoitellaan tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia, kuten toisen kielen käyttämistä ja toistamista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä intonaatiota viestien välittäjänä.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulma on nuoren toiminta saksan kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja verkossa, elämä nuorena, ajankohtaisuus tai oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi asioimistilanteita.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla monenlaisia tekstilajeja, esimerkiksi esitteitä, blogeja ja videoita monimediaisissa ympäristöissä. Kielitiedon käsitteitä ja kielen sääntöjä opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä intonaatiota.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulma on nuoren toiminta saksan kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja verkossa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin, tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti.

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakaa muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia kuten argumentointia tai hakemuksen laatimista. Sanastoa ja rakenteita syvennetään tutkimalla tai tuottamalla monenlaisia kertovia, kuvaavia tai vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi ansioluetteloita, hakemuksia, mainoksia, blogeja tai uutisia monimediaisissa ympäristöissä.

Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä syvennetään monipuolisesti kommunikaation tueksi. Keskitytään saksan kielen perusrakenteiden hallintaan. Harjaannutaan tuottamaan tekstiä. Tekstitaitoja harjoitellaan suullisesti, kirjallisesti ja digitaalisesti eri medioita hyödyntäen.

Harjoitellaan viestintätilanteen ja osallistujien vaikutusta kieleen informaaleissa ja formaaleissa tilanteissa.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota viestien ja tunteiden välittäjänä sekä korostuskeinona.

Kannustetaan oppilasta käyttämään saksan kieltä mahdollisuuksien mukaan autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntämään kotikansainvälisyyden keinoja.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Sisällöt SAP (saksapainotus)

Saksan kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 7-9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamisen keinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan monenlaisista aiheista. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään saksankielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

7. lk8. lk9. lk
S1

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen. Hyödynnetään oppilaiden omia kokemuksia eri kulttuuri- ja kielialueista.

Tuetaan ja vahvistetaan oppilasta kaksikielisessä oppimisessa. Keskustellaan erilaisten kulttuurien merkityksestä ja kulttuurien eroavaisuuksista.

Käytetään monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen syventämiseksi. Oppilas osaa käyttää kohdekieltä vuorovaikutustilanteissa tilannesidonnaisesti.

Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen. Hyödynnetään oppilaiden omia kokemuksia eri kulttuuri- ja kielialueista.

Tuetaan ja vahvistetaan oppilasta kaksikielisessä oppimisessa. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä.

Käytetään monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen syventämiseksi. Vahvistetaan kohteliasta kielenkäyttöä vaihtelevissa vuorovaikutustilanteissa.

Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen. Hyödynnetään oppilaiden omia kokemuksia eri kulttuuri- ja kielialueista.

Tuetaan ja vahvistetaan oppilasta kaksikielisessä oppimisessa. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä.

Käytetään monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen syventämiseksi. Vahvistetaan kohteliasta kielenkäyttöä vaihtelevissa vuorovaikutustilanteissa.

S2 KielenopiskelutaidotS2 KielenopiskelutaidotS2 Kielenopiskelutaidot

Oppilas oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä. Käytetään monipuolisia kielenopiskelutaitoja. Syvennetään monilukutaitoa eri medioissa ja konteksteissa.

Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja.

Käytetään erilaisia kompensaatiostrategioita viestinnän ja vuorovaikutuksen tueksi.

Vahvistetaan vuorovaikutustaitoja, ilmaistaan omia tunteita ja tulkitaan toisten mielipiteitä.

Harjoitellaan tekstin ydinaineksen löytämistä. Käytetään erilaisia verkkotyökaluja tiedonhakuun sekä omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä sekä tuetaan oppilaiden osallisuutta työtapojen valinnassa.

Arvioidaan omia työskentelytaitoja ja harjoitellaan kannustavaa vertaisarviointia. Seurataan ja arvioidaan oman kielitaidon kehitystä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon.

Oppilas oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä. Käytetään monipuolisia kielenopiskelutaitoja. Syvennetään monilukutaitoa eri medioissa ja konteksteissa.

Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja.

Käytetään erilaisia kompensaatiostrategioita viestinnän ja vuorovaikutuksen tueksi.

Vahvistetaan edelleen vuorovaikutustaitoja, ilmaistaan omia tunteita ja tulkitaan toisten mielipiteitä.

Käytetään erilaisia verkkotyökaluja tiedonhakuun sekä omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä sekä tuetaan oppilaiden osallisuutta työtapojen ja sisältöjen valinnassa.

Arvioidaan omia työskentelytaitoja ja harjoitellaan kannustavaa vertaisarviointia: kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaanottamista.

Seurataan ja arvioidaan oman kielitaidon kehitystä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon.

Harjoitellaan oman oppimisen, opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuritietoisuuden sekä kielitaidon kehittymisen arviointia esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joita hyödyntäen oppilas pystyy opiskelemaan itsenäisesti omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Syvennetään edelleen monilukutaitoa eri medioissa ja konteksteissa.

Vahvistetaan edelleen vuorovaikutustaitoja. Käytetään erilaisia kompensaatiostrategioita viestinnän ja vuorovaikutuksen tueksi.

Käytetään erilaisia verkkotyökaluja tiedonhakuun sekä omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä sekä tuetaan oppilaiden osallisuutta työtapojen ja sisältöjen valinnassa.

Arvioidaan omia työskentelytaitoja ja harjoitellaan kannustavaa vertaisarviointia: kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaanottamista.

Seurataan ja arvioidaan realistisesti oman kielitaidon kehitystä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon.

Harjoitellaan oman oppimisen, opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuritietoisuuden sekä kielitaidon kehittymisen arviointia esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan käyttämään saksan kieltä monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa.

Kerrataan ja laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toiminnasta saksankielisessä ympäristössä ja maailmassa. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus. Oppimista eheytetään oppiaineiden välisellä yhteistyöllä.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi kuvailua, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista sekä menneistä tapahtumista kertomista. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti erilaisten tekstien yhteydessä. Harjoittelussa on tärkeää viestinnällinen funktio. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Käytetään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi tekstien tuottamiseen.

Syvennetään saksankielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaisuutta, reagointia ja mielipiteen ilmaisemista. Harjoitellaan tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia, kuten toisen kielen käyttämistä ja toistamista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan ääntämistä sekä intonaatiota viestien välittäjänä.

Käytetään saksan kieltä monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa.

Laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toiminnasta saksankielisessä ympäristössä ja maailmassa. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on nuoren elämänpiiri. Oppimista eheytetään oppiaineiden välisellä yhteistyöllä.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti erilaisten tekstien yhteydessä. Harjoittelussa on tärkeää viestinnällinen funktio. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Käytetään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi tekstien tuottamiseen.

Syvennetään saksankielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaisuutta, reagointia ja mielipiteen ilmaisemista. Käytetään tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia.

Havainnoidaan ja harjoitellaan ääntämistä sekä intonaatiota viestien välittäjänä.

Käytetään saksan kieltä monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa.

Laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toiminnasta saksankielisessä ympäristössä ja maailmassa. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on nuoren elämänpiiri: toisen asteen opinnot, työelämä sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Oppimista eheytetään oppiaineiden välisellä yhteistyöllä.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti erilaisten tekstien yhteydessä. Harjoittelussa on tärkeää viestinnällinen funktio. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Oppilas pystyy testaamaan monipuolisesti omaa osaamistaan Saksan kielidiplomin (DSD, Stufe 1) avulla.

Käytetään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi tekstien tuottamiseen.

Syvennetään saksankielisen kommunikaation peruspiirteitä. Käytetään tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia.

Havainnoidaan ja harjoitellaan ääntämistä sekä intonaatiota viestien välittäjänä.

Koulun toimintakulttuuri

Saksankielisillä painotusluokilla huomioidaan opetuksessa saksankielisen kulttuurialueen juhlat ja perinteet. Kouluvuoden aikana oppilailla on mahdollisuus osallistua seuraaviin juhliin: lyhtyjuhla (marraskuu), Nikolausjuhla (joulukuu) ja karnevaalijuhla Fasching (helmi/maaliskuu). Historian opetuksen kautta tuetaan oppilaan kulttuurintuntemusta.

Saksankielisen opetuksen osuus ja sisällöt eri oppiaineissa

Saksan kielellä annetun opetuksen osuus oppilaan koko tuntimäärästä ei saa alittaa 25% oppilaan kokonaistunneista. Yläluokilla saksaksi opetettavia oppiaineita ovat saksan kieli, historia, kuvataide ja valinnainen monialainen oppikokonaisuus. Kansallisina pidettävät oppisisällöt opetetaan aina suomeksi (Suomen historiaan liittyvät sisällöt). Vieraskielisessä opetuksessa olleilla oppilailla tulee olla tavoitteiden mukaisesti perusopetuksen päättövaiheessa vähintään saman tasoiset edellytykset kuin muilla oppilailla jatkaa opintojaan toisen asteen koulutuksessa. Tämä tarkoittaa, että opetuksessa pitää taata, että oppilaat ymmärtävät ja sisäistävät kaikkien aineiden käsitteet myös äidinkielellään (suomi).

Saksankielisen opetuksen osuus painotusaineissa on pääsääntöisesti 100%. Tämä tarkoittaa opettajan opetuksessa käyttämää kieltä. Yksittäisen oppilaan saksan kielen käyttö vaihtelee paljon riippuen oppilaan kielitaustasta. Oppilailla on käytössään oppimateriaalia sekä suomeksi että saksaksi. Opetus painotusaineissa voi olla poikkeuksellisesti suomi esimerkiksi opintoretkien ja vierailujen yhteydessä.

Painotusaineissa noudatetaan yleisopetuksen ainekohtaisia tavoitteita. Näitä laajennetaan joillakin erityisesti saksan historiaan ja kulttuuriin liittyvillä sisällöillä.

Historia (7.lk)

Saksan historia 1800 –luvulta ensimmäiseen maailmansotaan (Saksan muodostuminen valtiona, Saksan keisarikunta, Saksa 1. maailmansodassa)

Viikkotuntimäärä: 2h

Historia (8.lk)

Saksan historia Weimarin tasavallasta nykypäivään (kansallissosialismi, Kolmas valtakunta, toinen maailmansota, jakautunut Saksa ja Saksojen yhdistyminen).

Viikkotuntimäärä: 2h

Kuvataide (7.lk)

Kuvataiteen opetuksessa korostuu kielellisen aineksen tuominen mukaan opetukseen. Jotta oppilaan kielitaito voi kehittyä myös oppiaineessa, joka on luonteeltaan vahvasti käsillä tekemiseen liittyvä, tulee oppituntien sisältää aina paljon kielellistä inputia. Oppilas käyttää tunneilla kieltä monipuolisesti kielen oppimisen eri osa-alueet huomioiden (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen)

Viikkotuntimäärä: 2h

Monialaiset saksankieliset opinnot (valinnaisaine luokilla 8-9)

Tämä valinnaisaine on pakollinen valinta saksapainotusoppilaille. Aine arvioidaan kielenopintoina. Kouluvuoden aikana oppilaat opiskelevat aiheita ja ilmiöitä 5-7 eri jaksossa. Aiheet ja ilmiöt voivat olla monialaisia tai tiettyyn oppiaineeseen liittyviä. Opetuksen lähtökohtana on kieli opiskelun välineenä. Oppilaat osallistuvat aiheiden ja sisältöjen suunnitteluun, ja siksi ne voivat vaihdella eri kouluvuosina.