Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä, ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas osaa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä ilmiöitä.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä toimintaympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S4

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S4

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.2

T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää jo kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista. Oppilas pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään käyttäen tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen. Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.2

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.

Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arvioita/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

 

  

T1 Oppilas tutustuu kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien välinen toimintakyky.

Oppilas osaa kertoa saksan kielen levinneisyydestä maailmalla ja nimetä saksalaiseen tapakulttuuriin kuuluvia ilmiöitä.

Oppilas osaa nimetä yksittäisiä maita, joissa saksaa puhutaan. Oppilas on tietoinen, että saksalainen tapakulttuuri eroaa suomalaisesta tapakulttuurista.

Työskentelyn taidot

 

 

 

 

T2 Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavaa autenttista materiaalia eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas löytää ohjatusti itseään kiinnostavaa autenttista materiaalia eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3 Oppilas tekee havaintoja kohdekielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas tunnistaa saksan kielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla eri kieliä.

Oppilas tunnistaa joitakin saksan kielen säännönmukaisuuksia ja tietää, että kielissä on eroja.

T4 Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S4

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas harjoittelee aktiivisesti erilaisia opiskelutaitoja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan ja pystyy työskentelemään itseohjautuvasti. Oppilas harjoittelee viestien välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

Oppilas pyrkii opiskelemaan kieltä joitakin omia vahvuuksiaan hyödyntäen ja harjoittelee itseohjautuvaa työskentelyä. Oppilas pystyy arvioimaan omaa osaamistaan jonkin verran. Oppilas harjoittelee viestien välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T5 Oppilas harjoittelee oman kieltenopiskelutaidon luovaa käyttöä.

S4

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa pääpiirteissään ilmaista itseään saksan kielellä viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi kielitaitonsa luovaa käyttöä.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään saksan kielellä viestintätilanteen edellyttämällä tavalla.

T6 Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy harjoitelluista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista virheistä huolimatta.

Oppilas selviytyy avustettuna harjoitelluista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

 

 

 

T7 Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa erilaisia tapoja viestiä hänelle tutuissa tilanteissa ja osaa tukeutua keskustelukumppanin apuun tarvittaessa. Oppilas harjoittelee aktiivisesti vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

Oppilas havaitsee eroja viestintätilanteissa. Oppilas pyrkii harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja helppoja kompensaatiostrategioita.

T8 Oppilas tekee havaintoja kohdemaan kulttuurin viestintätapojen eroista ja yhtäläisyyksistä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa eroja viestinnässä ja vuorovaikutuksessa eri kulttuurien välillä.

Oppilas tietää, että viestinnässä ja vuorovaikutuksessa on eroja eri kulttuureissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

 

 

 

 

T9 Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.   

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita erilaisia tekstejä ja tunnistaa keskeisimmän sisällön ikätasolleen sopivasta tekstistä.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas tunnistaa ohjatusti keskeisimmän aineksen ikätasolleen sopivasta tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

 

 

 

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti saksan kielen keskeisiä rakenteita käyttäen. Oppilas tietää, että ääntämisellä ja intonaatiolla on merkitystä viestin välittämisessä.

Oppilas ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti ohjatusti. Oppilas tietää saksan kielen keskeiset äänteet.

Saksan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 

T1 Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää kulttuuritietouttaan.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien välinen toimintakyky.

Oppilas tietää, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Oppilas on tietoinen, että on olemassa erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Työskentelyn taidot

 

 

T2 Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavaa autenttista materiaalia eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas löytää ohjatusti itseään kiinnostavaa autenttista materiaalia eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3 Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

Oppilas löytää esimerkkien avulla ja ohjatusti eroavaisuuksia eri kielten tavoissa ilmaista asioita.

Kielenopiskelutaidot

T4 Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S4

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa työskennellä monipuolisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä. Oppilas harjoittelee yritteliäästi viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

Oppilas pyrkii työskentelemään itsenäisesti ja osallistumaan ryhmän työskentelyyn. Oppilas osaa arvioida jonkin verran omaa oppimistaan ja opiskelutaitojensa kehittymistä.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan viestin välittämistä.

T5 Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

S4

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa opiskella käyttäen itselleen merkityksellisiä sisältöjä.

Oppilas hakee ja valitsee itselleen kiinnostavia sisältöjä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa viestiä tavallisimmissa arkielämän tilanteissa ja ilmaista mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas osaa viestiä yksinkertaisin ilmauksin tavallisimmissa arkielämän tilanteissa.

T7 Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

Oppilas pyrkii osallistumaan erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelemaan niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

T8 Oppilas harjoittelee kommunikoimaan kohdemaan kulttuurille sopivalla tavalla sekä ilmaisemaan mielipiteitä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa keskustella kohteliaasti ja ilmaista mielipiteitä kulttuurisesti sopivalla tavalla.

Oppilas tuntee tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas osallistuu ohjattuihin vuorovaikutustilanteisiin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita erilaisia tekstejä ja löytää pääajatukset yleiskielisistä teksteistä ja puheesta. Oppilas osaa käyttää päättelytaitoa tunnistaakseen itselleen uusien sanojen merkityksiä.

Oppilas tunnistaa erilaisia tekstityyppejä sekä löytää pääajatukset yksinkertaisista teksteistä ja puheesta. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä ohjatusti ja omaa päättelytaitoaan käyttäen.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 Oppilas syventää puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tutuista aiheista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

Oppilas osaa tuottaa yksinkertaista puhuttua ja kirjoitettua tekstiä tutuista aiheista, mutta tarvitsee ohjausta ilmaisussaan. Oppilas tuntee saksan kielen keskeisimpiä rakenteita sekä ääntämisen perusteita.