Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arvioita/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

 

  

T1 Oppilas tutustuu kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien välinen toimintakyky.

Oppilas osaa kertoa saksan kielen levinneisyydestä maailmalla ja nimetä saksalaiseen tapakulttuuriin kuuluvia ilmiöitä.

Oppilas osaa nimetä yksittäisiä maita, joissa saksaa puhutaan. Oppilas on tietoinen, että saksalainen tapakulttuuri eroaa suomalaisesta tapakulttuurista.

Työskentelyn taidot

 

 

 

 

T2 Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavaa autenttista materiaalia eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas löytää ohjatusti itseään kiinnostavaa autenttista materiaalia eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3 Oppilas tekee havaintoja kohdekielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas tunnistaa saksan kielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla eri kieliä.

Oppilas tunnistaa joitakin saksan kielen säännönmukaisuuksia ja tietää, että kielissä on eroja.

T4 Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S4

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas harjoittelee aktiivisesti erilaisia opiskelutaitoja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan ja pystyy työskentelemään itseohjautuvasti. Oppilas harjoittelee viestien välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

Oppilas pyrkii opiskelemaan kieltä joitakin omia vahvuuksiaan hyödyntäen ja harjoittelee itseohjautuvaa työskentelyä. Oppilas pystyy arvioimaan omaa osaamistaan jonkin verran. Oppilas harjoittelee viestien välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T5 Oppilas harjoittelee oman kieltenopiskelutaidon luovaa käyttöä.

S4

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa pääpiirteissään ilmaista itseään saksan kielellä viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi kielitaitonsa luovaa käyttöä.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään saksan kielellä viestintätilanteen edellyttämällä tavalla.

T6 Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy harjoitelluista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista virheistä huolimatta.

Oppilas selviytyy avustettuna harjoitelluista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

 

 

 

T7 Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa erilaisia tapoja viestiä hänelle tutuissa tilanteissa ja osaa tukeutua keskustelukumppanin apuun tarvittaessa. Oppilas harjoittelee aktiivisesti vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

Oppilas havaitsee eroja viestintätilanteissa. Oppilas pyrkii harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja helppoja kompensaatiostrategioita.

T8 Oppilas tekee havaintoja kohdemaan kulttuurin viestintätapojen eroista ja yhtäläisyyksistä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa eroja viestinnässä ja vuorovaikutuksessa eri kulttuurien välillä.

Oppilas tietää, että viestinnässä ja vuorovaikutuksessa on eroja eri kulttuureissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

 

 

 

 

T9 Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.   

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita erilaisia tekstejä ja tunnistaa keskeisimmän sisällön ikätasolleen sopivasta tekstistä.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas tunnistaa ohjatusti keskeisimmän aineksen ikätasolleen sopivasta tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

 

 

 

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti saksan kielen keskeisiä rakenteita käyttäen. Oppilas tietää, että ääntämisellä ja intonaatiolla on merkitystä viestin välittämisessä.

Oppilas ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti ohjatusti. Oppilas tietää saksan kielen keskeiset äänteet.

Saksan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8.vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 

T1 Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää kulttuuritietouttaan.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien välinen toimintakyky.

Oppilas tietää, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Oppilas on tietoinen, että on olemassa erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Työskentelyn taidot

 

 

T2 Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavaa autenttista materiaalia eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas löytää ohjatusti itseään kiinnostavaa autenttista materiaalia eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3 Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

Oppilas löytää esimerkkien avulla ja ohjatusti eroavaisuuksia eri kielten tavoissa ilmaista asioita.

Kielenopiskelutaidot

T4 Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S4

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa työskennellä monipuolisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä. Oppilas harjoittelee yritteliäästi viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

Oppilas pyrkii työskentelemään itsenäisesti ja osallistumaan ryhmän työskentelyyn. Oppilas osaa arvioida jonkin verran omaa oppimistaan ja opiskelutaitojensa kehittymistä.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan viestin välittämistä.

T5 Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

S4

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa opiskella käyttäen itselleen merkityksellisiä sisältöjä.

Oppilas hakee ja valitsee itselleen kiinnostavia sisältöjä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa viestiä tavallisimmissa arkielämän tilanteissa ja ilmaista mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas osaa viestiä yksinkertaisin ilmauksin tavallisimmissa arkielämän tilanteissa.

T7 Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

Oppilas pyrkii osallistumaan erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelemaan niihin sopivaa kielenkäyttöä sekä kompensaatiostrategioita.

T8 Oppilas harjoittelee kommunikoimaan kohdemaan kulttuurille sopivalla tavalla sekä ilmaisemaan mielipiteitä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa keskustella kohteliaasti ja ilmaista mielipiteitä kulttuurisesti sopivalla tavalla.

Oppilas tuntee tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas osallistuu ohjattuihin vuorovaikutustilanteisiin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita erilaisia tekstejä ja löytää pääajatukset yleiskielisistä teksteistä ja puheesta. Oppilas osaa käyttää päättelytaitoa tunnistaakseen itselleen uusien sanojen merkityksiä.

Oppilas tunnistaa erilaisia tekstityyppejä sekä löytää pääajatukset yksinkertaisista teksteistä ja puheesta. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä ohjatusti ja omaa päättelytaitoaan käyttäen.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 Oppilas syventää puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tutuista aiheista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

Oppilas osaa tuottaa yksinkertaista puhuttua ja kirjoitettua tekstiä tutuista aiheista, mutta tarvitsee ohjausta ilmaisussaan. Oppilas tuntee saksan kielen keskeisimpiä rakenteita sekä ääntämisen perusteita.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

SAP (Saksapainotus): Saksan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten.

TavoitteetSisältöalueetArvioinnin kohteet oppiaineessaHyvä/ arvosana kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Oppilas ymmärtää, että saksan kielessä on eri variantteja, sekä maantieteellisiä että sosiaalisia.

S1

Kielen moninaisuuden tiedostaminen

Oppilas ymmärtää, että saksan kielessä on eri variantteja, sekä maantieteellisiä että sosiaalisia.

T2 Oppilas etsii itseään kiinnostavia autenttisia saksankielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Kiinnostus kohdekieleen ja -kulttuuriin

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavia autenttisia saksankielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3 Oppilas tekee havaintoja saksan kielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja saksan kielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

Kielenopiskelutaidot

T4 Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta.

S2

Tavoitteiden asettaminen ja oppimisen reflektointi

Oppilas hallitsee erilaisia opiskelutaitoja sekä hyödyntää vahvuuksiansa. Oppilas osaa arvioida osaamistaan monipuolisesti.

T5 Oppilas harjoittelee tiedon ryhmittelyä ja prosessointia sekä autenttisten lähteiden käyttöä.

S2

Kielen analysointitaidot

Oppilas osaa ryhmitellä ja prosessoida tietoa sekä käyttää autenttisia lähteitä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 Oppilas harjoittelee keskustelemaan omaan elämäänsä liittyvistä asioista ja toimimaan erilaisissa viestinnällisissä konteksteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa keskustella omaan elämäänsä liittyvistä asioista ja toimia erilaisissa viestinnällisissä konteksteissa.

T7 Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita ja niiden vaikutusta kieleen. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategiat

Oppilas osaa havainnoida erilaisia viestintätilanteita ja niiden vaikutusta kieleen. Oppilas hallitsee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

T8 Oppilas tekee havaintoja viestinnän ja vuorovaikutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä eri kulttuureissa.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa tehdä havaintoja viestinnän ja vuorovaikutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä eri kulttuureissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkintaa, kokonaisuuksien hahmottamista ja oleellisen sisällön tunnistamista.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää erilaisia tekstejä ja osaa tulkita niitä ja hahmottaa kokonaisuudet ja oleellisen sisällön.

T10 Oppilas harjoittelee esiintymis- ja ilmaisutaitoja suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen. Oppilas osaa ääntää saksaa lähes äidinkielenomaisesti. Oppilas osaa käyttää tavallisimpia rakenteita hyvin.

S3

Kielen tuottaminen

Oppilas osaa ilmaista itseään suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen. Oppilas osaa ääntää saksaa lähes äidinkielenomaisesti. Oppilas osaa käyttää tavallisimpia rakenteita hyvin.

SAP (Saksapainotus): Saksan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten.

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Oppilas tutustuu saksan kielen kielialueeseen.

S1

Kielen moninaisuuden tiedostaminen :

Oppilas tuntee saksan kielen kielialuetta

T2 Oppilas etsii ja käyttää itseään kiinnostavia autenttisia saksankielisiä sisältöjä ja tutkii niitä eri kulttuurien näkökulmasta.

S1

Kiinnostus kohdekieleen ja -kulttuuriin

Oppilas osaa käyttää itseään kiinnostavia autenttisia saksankielisiä sisältöjä ja osaa tutkia niitä eri kulttuurien näkökulmasta.

T3 Oppilas vertailee eri kielien tapoja ilmaista asioita ja eri kielien säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla eri kielien tapoja ilmaista asioita ja eri kielien säännönmukaisuuksia.

T4  Oppilas harjoittelee monipuolisesti yhteistoiminnallista työskentelyä. Oppilas harjoittelee koko kehon käyttämistä ilmaisuissaan. 

Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia.

S2

Tavoitteiden asettaminen ja oppimisen reflektointi

Oppilas osaa työskennellä monipuolisesti yhteistoiminnassa toisten kanssa. Oppilas osaa käyttää koko kehoa ilmaisuissaan.

Oppilas osaa arvioida oppimistaan ja opiskelutaitojaan.

T5  Oppilas käyttää opiskelussaan itselleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä sekä harjoittelee tiedon kriittistä käsittelyä ja tosielämän ongelmien ratkaisua.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas löytää itselleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä ja osaa käsitellä tietoa kriittisesti sekä soveltaa sitä.

T6 Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä häntä kiinnostavista aiheista erilaisissa tilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa keskustella ja ilmaista mielipiteensä häntä kiinnostavista aiheista erilaisissa tilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla.

T7 Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategiat

Oppilas osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa. Oppilas hallitsee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

T8 Oppilas harjoittelee keskustelua ja vuorovaikutusta kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä. 

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa keskustella kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 Oppilas harjoittelee asiatekstin tulkitsemista sekä ydinsisällön tiivistämistä monimediaisessa ympäristössä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita asiatekstejä ja tiivistää niiden ydinsisällön monimediaisessa ympäristössä.

T10 Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista suullisesti ja kirjallisesti eri medioita hyödyntäen monipuolisesti eri aiheista. Oppilas osaa ääntää saksaa lähes äidinkielenomaisesti. Oppilas osaa käyttää tavallisimpia rakenteita hyvin.

S3

Kielen tuottaminen

Oppilas osaa tuottaa tekstiä suullisesti ja kirjallisesti eri medioita hyödyntäen monipuolisesti eri aiheista. Oppilas osaa ääntää saksaa lähes äidinkielenomaisesti. Oppilas osaa käyttää tavallisimpia rakenteita hyvin.

SAP (Saksapainotus): Saksan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 9. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten.

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Oppilas osaa tunnistaa saksan kielen eri variantteja.

S1

Kielen moninaisuuden tiedostaminen

Oppilas osaa tunnistaa saksan kielen eri variantteja.

T2  Oppilas osaa käyttää monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kehittääkseen ymmärrystään eri kulttuureista.

S1

Kiinnostus kohdekieleen ja -kulttuuriin

Oppilas osaa käyttää monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kehittääkseen ymmärrystään eri kulttuureista.

T3 Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä saksan kielen säännönmukaisuuksista.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä saksan kielen säännönmukaisuuksista.

Kielenopiskelutaidot

T4  Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä. 

Oppilas osaa arvioida osaamistaan ja työskentelyään realistisesti ja opiskella tavoitteellisesti.

S2

Tavoitteiden asettaminen ja oppimisen reflektointi

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä.

Oppilas osaa arvioida osaamistaan ja työskentelyään realistisesti ja opiskella tavoitteellisesti.

T5 Oppilas osaa luovasti ja itseohjautuvasti soveltaa kielenopiskelutaitojaan, hahmottaa kokonaisuuksia ja käyttää tietoa monipuolisesti.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa luovasti ja itseohjautuvasti soveltaa kielenopiskelutaitojaan, hahmottaa kokonaisuuksia ja käyttää tietoa monipuolisesti.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 Oppilas osaa keskustella ja esittää mielipiteitä monenlaisista aiheista, jotka sopivat hänen ikätasolleen ja elämänkokemukseensa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa keskustella ja esittää mielipiteitä monenlaisista aiheista, jotka sopivat hänen ikätasolleen ja elämänkokemukseensa.

T7 Oppilas osoittaa aloitteellisuutta viestinnässä ja kompensaatiokeinojen käytössä.

S3

Viestintästrategiat

Oppilas on aloitteellinen viestintätilanteissa ja kompensaatiokeinojen käytössä.

T8 Oppilas tunnistaa viestinnän kulttuurisia piirteitä ja osaa osallistua rakentavaan kulttuurienväliseen viestintään. 

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa viestinnän kulttuurisia piirteitä ja osaa osallistua rakentavaan kulttuurienväliseen viestintään. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T9 Oppilas kuulee ja lukee monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä tekstejä monimediaisessa ympäristössä sekä osaa tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä tekstejä monimediaisessa ympäristössä käyttäen erilaisia strategioita.

T10 Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista.

Oppilas osaa ääntää saksaa ymmärrettävästi ja käyttää kielen rakenteita monipuolisesti.

S3

Kielen tuottaminen

Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista.

Oppilas osaa ääntää saksaa ymmärrettävästi ja käyttää kielen rakenteita monipuolisesti.