Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.3 Arvioinnin kohteet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia.

Oppiminen arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Oppimisen edistymisen huolellinen seuranta on tarpeen koko perusopetuksen ajan, jotta opetuksen, ohjauksen ja tuen keinoin voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.

Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. Osaamisen tason arvioimiseksi oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteerejä. Osaamisen kehittyminen nähdään koko perusopetuksen ajan vahvistuvana, kumuloituvana prosessina.

Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen sovittu työtä aloitettaessa.

Työskentely arvioinnin kohteena

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulun muussa toiminnassa. Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä suunnittelemaan työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita ohjataan myös tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja kehittyä työskentelytaidoissa.

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Oppiminen arvioinnin kohteena

Monipuolinen näyttö osaamisen arvioinnissa on tärkeää. Laadukkaaseen opetukseen sisältyy oppilaan osaamisen jatkuva arviointi. Luotettava arviointi edellyttää oppilaan oppimisen ja työskentelyn monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Monipuolisen näytön avulla oppilas pystyy osoittamaan osaamistaan hänelle parhaalla mahdollisella tavalla.

Informaalisella oppimisella tarkoitetaan koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Se tapahtuu luontevasti oppilaan arjessa ja edellyttää opetusmenetelmien vahvaa kehittämistä kohti eheytettyä, vuorovaikutteista ja elämyksellistä opettamista. Informaalinen oppiminen vahvistaa oppilaan osaamista, jonka kehittyminen on kumuloituvaa. Osaamista arvioidaan suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta rohkaistaan aktiiviseksi ja kriittiseksi tiedon etsijäksi.

Työskentely arvioinnin kohteena

Työskentelytaidoissa korostetaan yhdessä työskentelemisen taitoja ja oppilaan vastuunottoa omasta roolistaan.

Työskentely arvioidaan osana oppiaineessa tehtävää arviointia vuosiluokkien 1 - 4 sanallisessa todistuksessa ja vuosiluokilla 5 - 9 osana oppiaineen numeroarvosanaa.

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Tavoitteena on oppilaan hyvä ja toiset huomioon ottava käyttäytyminen.

Vuosiluokilla 1 - 4 käyttäytymisen arvioinnille on asetettu tavoitteet ja arviointiperusteet hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle ja kohtalaista osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle. Arviointi on sanallista ja arvioinnissa käytetään viisitasoista arviointiasteikkoa, joista neljä on hyväksyttyä ja yksi hylätty arvio. Sanallisen arvion taso saavutetaan, kun arvion perusteen kohdat pääsääntöisesti täyttyvät kyseisellä tasolla.

Vuosiluokilla 5 - 9 käyttäytymisen arvioinnille on asetettu tavoitteet ja arviointiperusteet hyvää osaamista kuvaavalle arvosanalle 8 ja kohtalaista osaamista kuvaavalle arvosanalle 6. Arvosana saavutetaan, kun arvosanan perusteen kohdat pääsääntöisesti täyttyvät kyseisessä arvosanassa.

Hyvää osaamista kuvaava sanallinen arvio tai arvosana 8

Oppilas

 • ottaa muut huomioon

 • ottaa ympäristön huomioon

 • toimii vuorovaikutteisesti eri tilanteissa

  • käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti

  • noudattaa hyviä tapoja

  • tukee hyvän ilmapiirin rakentumista

 • noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä

Kohtalaista osaamista kuvaava sanallinen arvio tai arvosana 6

Oppilas

 • on välinpitämätön muita kohtaan

 • laiminlyö ympäristöä

 • kohtaa haasteita toimia vuorovaikutteisesti eri tilanteissa

  • käyttäytyy asiattomasti ja tilannetta huomioon ottamatta

  • suhtautuu piittaamattomasti hyvien tapojen noudattamiseen eikä noudata niitä

  • ei tue ilmapiirin rakentumista

 • suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin

Koulut tarkentavat käyttäytymisen arviointiperusteet koulun opetussuunnitelmassa.

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Hyvän osaamisen ylittävät perusteet

Oppilas

 • edistää luokan hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä
 • puuttuu kiusaamiseen ja toimii sovittelijana
 • osallistuu rohkeasti ja innostaa ja motivoi muita omalla toiminnallaan
 • pystyy työskentelemään kaikkien kanssa.