Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Venäjän kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Opiskelussa pyritään käyttämään tarjonnan mukaan myös autenttista materiaalia kulttuurintuntemuksen lisäämiseksi. Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan.

Tutustutaan Venäjän moninaisuuteen.

Harjoitellaan sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita venäjän kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.  

Harjoitellaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opitaan ymmärtämään jokaisen rooli oman kulttuurinsa edustajana monikulttuurisessa yhteisössä. Opetellaan arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.  

Opiskelussa pyritään käyttämään tarjonnan mukaan myös autenttista materiaalia kulttuurintuntemuksen lisäämiseksi. Keskustellaan eri kulttuureihin liittyvistä stereotypioista.

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti eri kieliin ja niiden erityispiirteisiin. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä.  

Harjoitellaan edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa venäjän kielen oppimisen ja kielten välisen vertailun tukena.

Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti eri kulttuureja, kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä.

Opiskelussa pyritään käyttämään tarjonnan mukaan myös autenttista materiaalia maan-, kielen- ja kulttuurituntemuksen syventämiseksi.  

Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Vahvistetaan ja harjoitellaan keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa venäjän kielen oppimisen ja kielten välisen vertailun tukena.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta venäjän opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävistään, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja, kuten ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja mieleenpainamistaitoja. Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä ja rohkaistaan oppilaita myös itse tekemään oppimista tukevaa materiaalia toisilleen. Käytetään oppilaskeskeisiä aktiiviseen osallisuuteen perustuvia oppimismenetelmiä. Tutkitaan ja työstetään asioita pareittain ja pienissä ryhmissä keskustellen, esittäen ja erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin eläytyen.

Harjoitellaan sanastojen käyttöä tekstin tulkinnassa. Harjoitellaan erilaisten sanakirjojen käyttöä ja tutustutaan internetin käännöstyökaluihin.

Harjoitellaan oman osaamisen arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Tuetaan oppilasta valitsemaan itsenäisesti juuri hänelle sopivaa lisämateriaalia tarpeidensa, kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan.

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta venäjän opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.  

Harjoitellaan monipuolisesti yhdessä työskentelyä. Harjoitellaan kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaanottamista. Harjoitellaan vuorovaikutteista dialogia.  

Harjoitellaan edelleen erilaisia kielenkäyttötilanteita ja kompensaatiostrategioita viestin välittämiseksi.

Harjoitellaan tiedon hakemista autenttisissa ympäristöissä. Harjoitellaan oman oppimisen, opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuritietoisuuden sekä kielitaidon kehittymisen arviointia, esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. Harjoitellaan oppimisprosessin reflektointia ja omien tavoitteiden asettamista itseohjautuvan oppimisen perustana.

Vahvistetaan ja syvennetään edelleen kieltenopiskelutaitoja, joita hyödyntäen oppilas pystyy opiskelemaan itsenäisesti, käyttämään erilaisia oppimisen apuvälineitä sekä löytämään tarvitsemansa tiedon.

Harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista ja tiedon ryhmittelyä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan oppiainerajat ylittävää yhteistyötä erilaisten ilmiöiden oppimisessa.

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä ja tuottamista.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Harjoitellaan edelleen kriittistä ja kannustavaa vertaisarviointia pareittain ja ryhmissä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon. Harjoitellaan oman osaamisen jakamista ja omien kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä oppimisessa. Kannustetaan elinikäiseen oppimiseen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sisällöissä näkökulmana on nuoren toiminta venäjän kielellä eri tilanteissa. Syvennetään tuttuja aihealueita ja tutustutaan myös uusiin teemoihin.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa ja rakenteita kerrataan ja harjoitellaan monipuolisten tekstien ja työtapojen pohjalta. Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista, oleellisen sisällön tunnistamista ja tiivistämistä.

Mahdollisuuksien mukaan käytetään monipuolisesti myös eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Puhumisen harjoittelu on edelleen keskeisessä roolissa ja vuorovaikutustilanteiden yhteydessä harjoitellaan myös tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia, kuten toisen kielen käyttämistä, taukojen täyttämistä ja toistamista.

Harjoitellaan esiintymis- ja ilmaisutaitoja esimerkiksi draaman keinoin tai esitelmän muodossa. Havainnoidaan ja harjoitellaan ääntämistä, sanapainoa ja intonaatiota.

Kannustetaan oppilasta käyttämään venäjän kieltä myös autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisällöissä näkökulmana on nuoren toiminta venäjän kielellä eri tilanteissa. Syvennetään tuttuja aihealueita ja tutustutaan myös uusiin teemoihin.

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakaa muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla erilaisia tekstejä ja monipuolisia työtapoja käyttäen. TVT-taitoja käytetään mahdollisuuksien mukaan kielenopiskelun tukena. Kielitiedon käsitteitä ja kielen sääntöjä opetellaan mm. viestinnällisessä kontekstissa. Keskitytään venäjän ja suomen kielen rakenteiden eroavaisuuksiin.

Harjoitellaan tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia, kuten kielen rakenteeseen tai sananmuodostukseen perustuvan ennakkotiedon käyttämistä.

Harjoitellaan esiintymis- ja ilmaisutaitoja esimerkiksi draaman keinoin tai esitelmän muodossa. Havainnoidaan ja harjoitellaan ääntämistä, sanapainoa ja intonaatiota.

Kannustetaan oppilasta aktiiviseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan.

Kannustetaan oppilasta käyttämään venäjän kieltä myös autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisällöissä huomioidaan ajankohtaisuus sekä jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittava sanasto ja rakenteet.  

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakaa muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

Harjoitellaan erilaisia oppisisältöjä tukevia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa ja rakenteita opetellaan ja syvennetään tutkimalla ja tuottamalla erilaisia tekstejä ja monipuolisia työtapoja käyttäen. TVT-taitoja käytetään mahdollisuuksien mukaan kielenopiskelun tukena. 

Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä syvennetään monipuolisesti tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään venäjän kielen perusrakenteiden hallintaan. Tekstitaitoja harjoitellaan suullisesti, kirjallisesti ja digitaalisesti mahdollisuuksien mukaan eri medioita hyödyntäen.

Tutustutaan venäjän kielen ajankohtaisiin ilmiöihin kuten uudissanoihin.

Harjoitellaan esiintymis- ja ilmaisutaitoja esimerkiksi draaman keinoin tai oman projektityön muodossa. Vahvistetaan ääntämistaitoja.

Venäjää oppiaineena integroidaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin oppiaineisiin. Keskiössä voi tällöin olla sekä venäjän kieli että esimerkiksi kulttuuri, historia tai maantuntemus. TVT-taitoja hyödynnetään oppimisen tukena.

Kannustetaan oppilasta käyttämään venäjän kieltä myös autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä