Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Venäjän kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7. vuosiluokan pääteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas tuntee venäjänkielistä kulttuuria ja venäjän kielen erityispiirteitä.

Oppilas tuntee jonkin verran venäjänkielistä kulttuuria ja venäjän kielen erityispiirteitä.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä oman maailmankuvan laajentamiseksi.

S1

Maailmankansalaisten taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas löytää itseään kiinnostavia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä.

Oppilas löytää avustettuna itseään kiinnostavia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä.

T3

Oppilas tekee havaintoja venäjän kielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja venäjän kielen säännönmukaisuuksista.

Oppilas on tietoinen joistakin venäjän kielen säännönmukaisuuksista.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan.

Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Oppilas tuntee kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa toimia joissakin vuorovaikutustilanteissa tuettuna.

T5

Oppilas harjoittelee oman kielitaidon luovaa käyttöä.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas harjoittelee yritteliäästi oman kielitaidon luovaa käyttöä.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan oman kielitaidon käyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy joistakin harjoitelluista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Oppilas selviytyy avustettuna joistakin yksinkertaisista harjoitelluista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tuntee kielellisiä viestintä- strategioita.

Oppilas tuntee joitakin kielellisiä viestintä- strategioita.

T8

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivaa kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Oppilas tuntee yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas pystyy löytämään osia tarvitsemastaan yksinkertaisesta tiedosta ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa lyhyitä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilas ääntää venäjää ymmärrettävästi ja tuntee keskeisiä rakenteita.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilas ääntää venäjää kohtalaisesti ja tuntee joitakin keskeisiä rakenteita.

Venäjän kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää kulttuuritietouttaan.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas tuntee venäjänkielistä kulttuuria ja venäjän kielen erityispiirteitä.

Oppilas tuntee jonkin verran venäjänkielistä kulttuuria ja venäjän kielen erityispiirteitä.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä oman maailmankuvan laajentamiseksi.

S1

Maailmankansalaisten taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas löytää itseään kiinnostavia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä.

Oppilas löytää avustettuna itseään kiinnostavia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa käyttää kielten välistä vertailua oppimisen tukena.

Oppilas on tietoinen, että kielten välistä vertailua voi käyttää kielen oppimisen tukena.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Oppilas tuntee kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa toimia joissakin vuorovaikutustilanteissa tuettuna.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa soveltaa kielenopiskelutaitojaan.

Oppilas osaa jonkin verran soveltaa kielenopiskelutaitojaan avustettuna.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy yksinkertaisista harjoitelluista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Oppilas selviää avustettuna joistakin harjoitelluista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa toimia viestintätilanteissa sopivaa kieltä käyttäen.

Oppilas osaa toimia viestintätilaiteissa tuettuna.

T8

Oppilas harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta sekä mielipiteiden ilmaisemista.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa ja ilmaista mielipiteensä.

Oppilas osaa toimia tuettuna vuorovaikutustilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa tiedon ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas pystyy löytämään osia tarvitsemastaan yksinkertaisesta tiedosta ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee edelleen puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa lyhyehköjä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilas ääntää venäjää ymmärrettävästi ja tuntee keskeisiä rakenteita.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilas ääntää venäjää kohtalaisesti ja tuntee joitakin keskeisiä rakenteita.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä