Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Espanjan kieli B2-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 8-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu uuteen kieleen ja kielialueeseen sekä espanjalaisen kulttuurin keskeisiin piirteisiin. Oppilas alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

T1

Oppilas osaa hahmottaa espanjan kielen suhdetta aiemmin opiskelemiinsa kieliin. Oppilas tuntee Espanjan sekä latinalaisen Amerikan maiden kulttuurien joitakin keskeisiä piirteitä. Oppilaan kielellinen päättelykyky, uteliaisuus ja monikielisyys kehittyy.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään espanjan kieltä oppituntien ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

T2

Oppilas näkee espanjan kielen taidon osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, on löytänyt itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja uskaltaa käyttää vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3

Oppilas harjoittelee käyttämään espanjaa suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

T3

Oppilaalla on ollut tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta espanjaksi.

T4

Oppilas harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä.

T4

Oppilas osaa käyttää eri kielellisiä viestintästrategioita.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

T5

Oppilas osaa käyttää kieltä kohteliaasti.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa ikätasolleen sopivista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

T6

Oppilaalla on keinot tulkita ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7

Oppilas harjoittelee puhumista ja kirjoittamista espanjaksi kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta olennaisimpiin rakenteisiin.

T7

Oppilas osaa tuottaa pienimuotoista puhuttua ja kirjoitettua kieltä kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä