Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Espanjan kieli B2-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 8-9

7.lk

8.lk

9.lk

  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan espanjan kieleen, sen erityispiirteisiin ja variantteihin. Oppilaalla on kokemusta vieraista kielistä ja ryhmän kaikkea kielitaitoa hyödynnetään uuteen kieleen tutustuttaessa. Etsitään yhdessä sanoja, jotka ovat jo tunnistettavissa toisten kielten avulla. Oppilaalle annetaan kokemus siitä, että hän pystyy ymmärtämään jonkin verran espanjaa entisen kielitaitonsa pohjalta.

Tutustutaan yhdessä kielialueen kulttuureihin ja juuri espanjan kielelle ominaisiin asioihin. Etsitään oppilasta kiinnostavia ja muista kielistä poikkeavia ilmiöitä. Pohditaan myös yhdessä, mitä mahdollisia ennakkokäsityksiä tai ennakkoluuloja kieltä ja kulttuuria kohtaan voi olla olemassa. Annetaan oppilaalle mahdollisuus muuttaa mahdollisia omia ennakkokäsityksiään.

Pohditaan sitä, että on olemassa formaali ja informaali kieli ja harjoitellaan jossakin määrin käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti.

Hankitaan tietoa jonkin espanjankielisen maan ilmiöistä, (esim. ruoka, tapakulttuuri, musiikki ja urheilu).

Opitaan ymmärtämään jokaisen rooli oman kulttuurinsa edustajana monikulttuurisessa yhteisössä.

  

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Oppilaalla on jo kokemusta kielenopiskelusta ja omista vahvuuksistaan kielenoppijana sekä omalla kohdallaan toimivimmista opiskelutavoista. Tätä taustaa vasten keskitytään espanjan kielen mahdollisesti tuomiin lisähaasteisiin ja mietitään, mitkä opiskelutavat toimivat edelleen ja mitä uusia voidaan opetella. Oppilaan kanssa tutkitaan, missä espanjan kieltä voi tarvita ja mistä löytyy oppilasta kiinnostavaa aineistoa. Netistä voi etsiä espanjan kielellä esim. musiikkia, kielipelejä, blogeja, erilaisia uutissivustoja, jotka liittyvät oppilaan elämään.

Oppilas harjoittelee asettamaan omia tavoitteita, antamaan palautetta muille sekä ottamaan vastaan ja hyödyntämään itselle annettua palautetta. Voidaan esim. arvioida omia ja toisten tekstejä, esityksiä ja ryhmätöitä.

Syvennetään tietämystä siitä, miten kukin oppii kieltä parhaiten. Opetellaan löytämään tarpeellinen apu saatavilla olevasta materiaalista.

Opetellaan asettamaan tavoitteita ja pyritään saavuttamaan ne.

Käytetään edelleen itse- ja vertaisarviointia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Kahdeksannella luokalla aihepiirit ovat lähellä oppilasta: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten kysyminen, itsestä kertominen, perheestä, vapaa-ajasta, kodista, koulusta ja harrastuksista kertominen.

Käytetään mahdollisimman monipuolisia työtapoja: pari- ja ryhmätöitä, draamaa, pelejä, musiikkia, esitelmiä myös sähköisessä muodossa. Mahdollisuuksien mukaan käytetään monipuolisesti myös eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.

Kirjoittamista ja puhumista harjoitellaan rinnakkain, aluksi hyvin lyhyitä fraasimaisia ilmauksia. Oppilas tuottaa yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä myös omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Opetellaan tarvittava sanasto ja rakenteet kunkin aihepiirin käsittelyn yhteydessä.

Ääntämistä harjoitellaan paljon alusta alkaen. Myös intonaatio ja kielen rytmi kulkevat mukana luontevana osana kielenoppimista.

Yhdeksännellä luokalla syvennetään edellisen vuoden aihepiirejä ja laajennetaan niitä. Uusia aihepiirejä ovat esimerkiksi sää, tienneuvominen, ostostilanne, kahvilassa asiointi, matkustaminen ja vaatteet.

Vahvistetaan puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamistaitoja. Kannustetaan oppilasta siihen, että hän uskaltaa ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa kohdekielellä pienistä virheistä välittämättä.

Vahvistetaan aihepiirien keskeisen sanaston ja tärkeimpien rakenteiden hallintaa. Opetellaan ääntämään kohdekieltä ymmärrettävästi, tunnistamaan foneettisia merkkejä sekä ymmärtämään intonaation ja kielen rytmin merkitys.