Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Espanjan kielen B2-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

S1

kulttuurin ja kielialueen tuntemus

Oppilas tuntee kohdekielen kulttuuria ja kielen erityispiirteitä.

Oppilas tuntee jonkin verran kohdekielen kulttuuria ja kielen erityispiirteitä.

T2

S2

Kielenopiskelu-

taidot

Oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan.

Oppilas uskaltaa käyttää vähäistäkin kielitaitoaan.

Oppilas tuntee kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tiedostaa kielitaidon tuomia mahdollisuuksia myös koulun ulkopuolella.

T3

S3

Suullinen ja kirjallinen kielitaito

Oppilas selviytyy harjoitelluista rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Oppilas selviytyy avustettuna harjoitelluista rutiinin-omaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

T4

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas tuntee kielellisiä viestintä- strategioita.

Oppilas on tutustunut kielellisiin viestintä- strategioihin.

T5

S3

Kohtelias kielenkäyttö

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Oppilas tuntee yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

T6

S3

Tiedon löytäminen puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa tiedon ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas pystyy löytämään osia tarvitsemastaan yksinkertaisesta tiedosta ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

T7

S3

Puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottaminen, ääntäminen ja rakenteiden hallinta.

Oppilas osaa tuottaa lyhyitä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilas ääntää ymmärrettävästi ja hallitsee keskeiset rakenteet.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilas ääntää kohtalaisesti ja hallitsee joitakin keskeisiä rakenteita.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä