Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kieli B2-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 8-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

S1 Oppilas tutustuu kiinan kieleen ja Kiinan kulttuurisiin erityispiirteisiin. Vertaillaan oppilaan jo osaamia kieliä kiinan kieleen. Tutustutaan muun muassa Kiinan tapakulttuuriin, hierarkiaan ja vanhempien kunnioitukseen, ruokakulttuuriin, juhliin, kiinalaiseen elämänmuotoon, horoskooppeihin, taiteeseen ja nykykiinaan.

S1 Syvennetään aikaisemmin opittuja tietoja kiinankielisestä maailmasta ja tutustutaan kiinan rooliin yhtenä maailmankielenä.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

S2 Kerrataan erilaisia kielenoppimistapoja ja opitaan hyödyntämään niitä myös kiinan opinnoissa. Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista kiinan kielen opiskelussa sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

S2 Harjoitellaan viestimään virheistä välittämättä pääpainona viestin välittyminen.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3 Opetellaan erilaisten kompensaatiostrategioiden käyttöä, esimerkiksi elekieltä.

Etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kiinan kielellä liittyen monialaiseen oppimiskokonaisuuteen hyödyntäen käännösohjelmia.

S3 Harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää esimerkiksi seuraavista aiheista: minä itse, vapaa-aika, ystävät ja perhe sekä arkipäiväiset viestintätilanteet, kuten ruoka, lukusanat, raha, ostoksen tekeminen, eläimet, kuukaudet ja viikonpäivät. Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin (kyltit, ohjeet, kuvat).

Opetellaan kirjallista viestintää pinyinillä sekä tutustutaan yleisimpiin, esittäviin kirjoitusmerkkeihin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

S3 Harjoitellaan löytämään helppolukuisia materiaaleja tutuista aiheista pinyinin avulla ja käyttämään niitä oppimisen tukena.

S3 Harjoitellaan löytämään helppolukuisia autenttisia materiaaleja tutuista aiheista pinyinin avulla ja käytetään niitä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

S3 Tutustutaan kiinan kielelle ominaisiin äänteisiin sekä toonisuuteen. Harjoitellaan rinnakkain tunnistamaan ja kirjoittamaan pinyin-merkkejä sekä joitakin kalligrafisia merkkejä. Harjoitellaan kiinan kielen perusrakenteita, kuten olla- ja omistaa-verbit sekä muut perusverbit, persoonapronominit, erilaiset kysymyslauseet, teitittely, mittasanat, omistusmuoto ja lauseet ilman verbejä.

S3 Kerrataan jo opittuja rakenteita sekä harjoitellaan lisäksi esimerkiksi ajan ja menneen ajan ilmaisemista, kieltosanoja, eri toonien tunnistamista ja toistamista mallin mukaan, apuverbejä. lisää mittasanoja sekä kysymysmuotoja.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä