Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon / joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

S1

Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Oppilas tuntee opiskeltavan kielen asemaa maailman kielten joukossa ja keskeisimpiä kielen erityispiirteitä.

Oppilas osaa luonnehtia joitakin opiskeltavan kielen kielialueen kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä sekä kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omia kielenopiskelutavoitteitaan ja opiskelutapojaan. Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3

Taitotaso A1.3

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.2

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas osaa hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kielen B2-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas hahmottaa kiinan kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa kieliin sekä tutustuu kiinan kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin. Oppilaan päättelykyky, uteliaisuus ja monikielisyys kehittyvät.  

 

S1

Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Oppilas tuntee kiinan kielen kulttuuria ja kielen erityispiirteitä. Oppilas on hahmottanut kiinan kielen suhteen

aiemmin opiskelemiinsa

kieliin sekä tutustunut kiinan kielialueeseen.

Oppilas tuntee jonkin verran kiinan kielen kulttuuria ja kielen erityispiirteitä. Oppilas on tutustunut kiinan kielialueeseen.

T2

Oppilas näkee kiinan kielen taidon osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista. Oppilas löytää itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia.   

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan.

Oppilas uskaltaa käyttää vähäistäkin kielitaitoaan.

Oppilas tuntee kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tiedostaa kielitaidon tuomia mahdollisuuksia myös koulun ulkopuolella.

T3

Oppilas harjoittelee eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta.

 

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy harjoitelluista rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Oppilas selviytyy avustettuna harjoitelluista rutiinin-omaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

T4

Oppilas yrittää saada viestinsä perille käyttäen luovasti erilaisia, myös ei-kielellisiä keinoja.

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas tuntee erilaisia viestintä- strategioita.

Oppilas tietää, että on olemassa erilaisia viestintä- strategioita.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin.

 

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Oppilas tuntee yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

T6

Oppilasta yrittää rohkeasti tulkita helposti ennakoitavissa olevia, ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja tekstejä. 

    

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksikertaisen tiedon ikätasolleen sopivasta puhutusta ja aakkosin kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas tunnistaa tuttua sanastoa ikätasolleen sopivasta puhutusta ja aakkosin kirjoitetusta tekstistä.

T7

Oppilas harjoittelee ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja aakkosin kirjoittamista.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa lyhyitä puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja lauseita. Oppilas ääntää ymmärrettävästi ja hallitsee keskeiset rakenteet.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja lauseita. Oppilas ääntää kohtalaisesti ja hallitsee joitakin keskeisiä rakenteita.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä