Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kielen B2-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas hahmottaa kiinan kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa kieliin sekä tutustuu kiinan kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin. Oppilaan päättelykyky, uteliaisuus ja monikielisyys kehittyvät.  

 

S1

Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Oppilas tuntee kiinan kielen kulttuuria ja kielen erityispiirteitä. Oppilas on hahmottanut kiinan kielen suhteen

aiemmin opiskelemiinsa

kieliin sekä tutustunut kiinan kielialueeseen.

Oppilas tuntee jonkin verran kiinan kielen kulttuuria ja kielen erityispiirteitä. Oppilas on tutustunut kiinan kielialueeseen.

T2

Oppilas näkee kiinan kielen taidon osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista. Oppilas löytää itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia.   

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan.

Oppilas uskaltaa käyttää vähäistäkin kielitaitoaan.

Oppilas tuntee kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tiedostaa kielitaidon tuomia mahdollisuuksia myös koulun ulkopuolella.

T3

Oppilas harjoittelee eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta.

 

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy harjoitelluista rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Oppilas selviytyy avustettuna harjoitelluista rutiinin-omaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

T4

Oppilas yrittää saada viestinsä perille käyttäen luovasti erilaisia, myös ei-kielellisiä keinoja.

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas tuntee erilaisia viestintä- strategioita.

Oppilas tietää, että on olemassa erilaisia viestintä- strategioita.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin.

 

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Oppilas tuntee yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

T6

Oppilasta yrittää rohkeasti tulkita helposti ennakoitavissa olevia, ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja tekstejä. 

    

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksikertaisen tiedon ikätasolleen sopivasta puhutusta ja aakkosin kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas tunnistaa tuttua sanastoa ikätasolleen sopivasta puhutusta ja aakkosin kirjoitetusta tekstistä.

T7

Oppilas harjoittelee ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja aakkosin kirjoittamista.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa lyhyitä puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja lauseita. Oppilas ääntää ymmärrettävästi ja hallitsee keskeiset rakenteet.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja lauseita. Oppilas ääntää kohtalaisesti ja hallitsee joitakin keskeisiä rakenteita.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä