Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ranskan kieli B2-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 8-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu uuteen kieleen ja kielialueeseen sekä ranskalaisen kulttuurin keskeisiin piirteisiin. Oppilas alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

T1

Oppilas osaa hahmottaa ranskan kielen suhdetta aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tuntee kielialueen ja ranskalaisen elämänmuodon joitakin keskeisiä piirteitä. Oppilaan kielellinen päättelykyky, uteliaisuus ja monikielisyys on kehittynyt.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään ranskan kieltä oppituntien ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

T2

Oppilas näkee ranskan kielen taidon osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, on löytänyt itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja uskaltaa käyttää vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3

Oppilas harjoittelee käyttämään ranskaa suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

T3

Oppilaalla on ollut tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta ranskaksi.

T4

Oppilas harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä.

T4

Oppilas osaa käyttää eri kielellisiä viestintästrategioita.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

T5

Oppilas osaa käyttää kieltä kohteliaasti.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa ikätasolleen sopivista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

T6

Oppilaalla on keinot tulkita ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7

Oppilas harjoittelee pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta olennaisimpiin rakenteisiin.

T7

Oppilas osaa tuottaa pienimuotoista puhuttua ja kirjoitettua kieltä kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä