Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ranskan kielen B2-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu uuteen kieleen ja kielialueeseen sekä ranskalaisen kulttuurin keskeisiin piirteisiin. Oppilas alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

S1

Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Oppilas tuntee kohdekielen kulttuuria ja kielen erityispiirteitä.

Oppilas tuntee jonkin verran kohdekielen kulttuuria ja kielen erityispiirteitä.

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään ranskan kieltä oppituntien ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan.

Oppilas uskaltaa käyttää vähäistäkin kielitaitoaan.

Oppilas tuntee kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tiedostaa kielitaidon tuomia mahdollisuuksia myös koulun ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3

Oppilas harjoittelee käyttämään ranskaa suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy harjoitelluista rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Oppilas selviytyy avustettuna harjoitelluista rutiinin-omaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

T4

Oppilas harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä.

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas tuntee kielellisiä viestintä- strategioita.

Oppilas tietää, että on olemassa kielellisiä viestintä- strategioita.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Oppilas tuntee yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa ikätasolleen sopivista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa tiedon ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas pystyy löytämään jonkin verran tietoa ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7

Oppilas harjoittelee pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta olennaisimpiin rakenteisiin.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa lyhyitä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilas ääntää ymmärrettävästi ja hallitsee keskeiset rakenteet.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilas ääntää kohtalaisesti ja hallitsee joitakin keskeisiä rakenteita.