Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kieli B2-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 8-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

  

T1

Oppilas tutustuu saksan kieleen ja kielialueeseen sekä kohdekielen kulttuurin tai kulttuurien keskeisiin piirteisiin. Oppilas alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

T1

Oppilas osaa hahmottaa saksan kielen suhdetta aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tuntee kyseisen kielen kielialueen ja elämänmuodon joitakin keskeisiä piirteitä. Oppilaan kielellinen päättelykyky, uteliaisuus ja monikielisyys kehittyvät.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

 

T2

Oppilas harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään kieltä oppituntien ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

T2

Oppilas näkee opiskeltavan kielen taidon osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, löytää itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja uskaltaa käyttää vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

 

T3

Oppilas harjoittelee käyttämään kieltä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

T3

Oppilas harjoittelee eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta.

  

T4

Oppilas harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä

T4

Oppilas osaa käyttää eri kielellisiä viestintästrategioita vaihtelevasti.

  

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

T5

Oppilas osaa käyttää kieltä kohteliaasti.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

  

T6

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa ikätasolleen sopivista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

T6

Oppilaalla osaa tulkita pääpiirteittäin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

  

T7

Oppilas harjoittelee viestimistä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T7

Oppilas uskaltaa rohkeasti käyttää saksan kieltä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa virheistä huolimatta.