Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kieli B2 -oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 8-9

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan uuteen vieraaseen kieleen, sen erityispiirteisiin ja kieliperheeseen. Oppilaalla on kokemusta vieraista kielistä ja ryhmän kaikkea kielitaitoa hyödynnetään saksan kieleen tutustuttaessa. Etsitään yhdessä sanoja, jotka ovat jo tunnistettavissa toisten kielten avulla. Oppilaalle annetaan kokemus siitä, että hän pystyy ymmärtämään jonkin verran saksan kieltä entisen kielitaitonsa pohjalta.

Tutustutaan yhdessä saksalaisen kielialueen kulttuureihin sekä saksan kielelle ominaisiin asioihin. Etsitään oppilasta kiinnostavia ja muista kielistä poikkeavia ilmiöitä. Pohditaan yhdessä, mitä mahdollisia ennakkokäsityksiä tai ennakkoluuloja kieltä ja kulttuuria kohtaan voi olla olemassa. Annetaan oppilaalle mahdollisuus muuttaa mahdollisia omia ennakkokäsityksiään.

Pohditaan yhdessä virallisen kielen ja puhutun kielen eroja ja opetellaan käyttämään niitä tarkoituksenmaisesti. Keskustellaan kielialueen eri varianteista. Hankitaan tietoa Saksan, Itävallan ja Sveitsin kulttuurin piirteistä (esim. ruoka, tapakulttuuri, urheilu ja musiikki).

Harjaannutaan hahmottamaan oma paikka monikulttuurisessa maailmassa.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Oppilaalla on jo kokemusta kielenopiskelusta ja omista vahvuuksistaan kielenoppijana sekä omalla kohdallaan toimivimmista opiskelutavoista. Tätä taustaa vasten keskitytään saksan kielen mahdollisesti tuomiin lisähaasteisiin ja mietitään, mitkä opiskelutavat toimivat edelleen ja mitä uusia tapoja voidaan opetella. Mietitään yhdessä, missä saksan kieltä voi tarvita ja mistä löytyy oppilasta kiinnostavaa aineistoa.

Oppilas harjoittelee asettamaan omia tavoitteita, antamaan palautetta muille sekä ottamaan vastaan ja hyödyntämään itselle annettua palautetta. Voidaan esim. arvioida omia ja toisten tekstejä, esityksiä ja ryhmätöitä.

Syvennetään tietämystä siitä, miten kukin oppii kieltä parhaiten. Opetellaan löytämään tarpeellinen apu saatavilla olevasta materiaalista.

Vahvistetaan taitoa asettaa tavoitteita sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Aihepiirit ovat lähellä oppilaan omaa ikäkautta: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten kysyminen, itsestä kertominen, perheestä, vapaa-ajasta, kodista, koulusta ja harrastuksista kertominen. Käytetään mahdollisimman monipuolisia työtapoja: esim. pari- ja ryhmätöitä, draamaa, pelejä ja musiikkia monimediaisessa ympäristössä.

Harjoitellaan sekä kirjoittamista että puhumista arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa. Oppilaan omat kiinnostuksen kohteet ovat hyvä lähtökohta saksan kielen harjoittelemiselle.

Ääntämistä harjoitellaan säännöllisesti alusta alkaen. Hyödynnetään oppilaan aikaisempaa kielitaitoa myös ääntämisen ja intonaation harjoittelussa.

Syvennetään ja laajennetaan edellisen vuoden aihepiirejä. Uusia aihepiirejä ovat esimerkiksi sää, tienneuvominen ja erilaiset asioimistilanteet.

Vahvistetaan puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamistaitoja. Kannustetaan oppilasta siihen, että hän uskaltaa ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa kohdekielellä pienistä virheistä välittämättä.

Vahvistetaan keskeisen sanaston ja tärkeimpien rakenteiden hallintaa vuorovaikutustilanteissa. Opetellaan ääntämään kohdekieltä ymmärrettävästi ja ymmärtämään intonaation ja kielen rytmin merkitys.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä