Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon / joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

S1

Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Oppilas tuntee opiskeltavan kielen asemaa maailman kielten joukossa ja keskeisimpiä kielen erityispiirteitä.

Oppilas osaa luonnehtia joitakin opiskeltavan kielen kielialueen kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä sekä kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omia kielenopiskelutavoitteitaan ja opiskelutapojaan. Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3

Taitotaso A1.3

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.2

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas osaa hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kielen B2-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu saksan kieleen ja kielialueeseen sekä kohdekielen kulttuurin tai kulttuurien keskeisiin piirteisiin. Oppilas alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

S1

Opiskeltava kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Oppilas tuntee saksankielisten maiden kulttuuria (esim. juhlat, musiikki, urheilu) ja saksan kielen erityispiirteitä (esim. isot alkukirjaimet, intonaatio ja ääntäminen). Oppilas ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

Oppilas tuntee jonkin verran saksankielisten maiden kulttuuria ja saksan kielen erityispiirteitä. Oppilas ymmärtää, että kielissä on yhtäläisyyksiä ja eroja.

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään kieltä oppituntien ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan.

Oppilas uskaltaa käyttää vähäistäkin kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolella rohkeasti virheistä välittämättä.

Oppilas tuntee joitakin kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tiedostaa kielitaidon tuomia mahdollisuuksia myös oppituntien ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuoro-vaikutuksessa

T3

Oppilas harjoittelee käyttämään kieltä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy harjoitelluista, rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista saksan kielellä.

Oppilas selviytyy harjoitelluista rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista saksan kielellä, mutta tarvitsee apua ilmaisuunsa.

T4

Oppilas harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä.

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas osaa joitakin saksan kielen viestintä- strategioita, esimerkiksi kohtelias tervehtiminen ja hyvästely, kohteliaat kysymykset ja niihin vastaaminen sekä teitittely ja sinuttelu.

Oppilas tuntee joitakin saksan kielen viestintästrategioita ja osaa käyttää niitä ohjatusti.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tutustuu monipuolisesti saksan kielen yleisimpiin kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin, kuten teitittelyyn sekä kohteliaisiin tervehdyksiin, tiedusteluihin ja pyyntöihin.

Oppilas tutustuu joihinkin saksan kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja osaa käyttää niitä ohjatusti.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa ikätasolleen sopivista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa löytää tarvitsemansa tiedon ikätasolleen sopivasta saksankielisestä puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas osaa löytää osia tarvitsemastaan yksinkertaisesta tiedosta ikätasolleen sopivasta saksankielisestä puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7

Oppilas harjoittelee viestimistä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa.

S3

Tekstien tuottamisen taidot

Oppilas osaa tuottaa lyhyitä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä saksan kielellä. Oppilas ääntää saksan kieltä ymmärrettävästi ja osaa käyttää saksan kielen viestinnällisesti merkityksellisiä rakenteita.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä saksan kielellä. Oppilas ääntää saksan kieltä kohtalaisesti ja osaa käyttää joitakin saksan kielen viestinnällisesti keskeisiä rakenteita.