Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kielen B2-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu saksan kieleen ja kielialueeseen sekä kohdekielen kulttuurin tai kulttuurien keskeisiin piirteisiin. Oppilas alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

S1

Opiskeltava kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Oppilas tuntee saksankielisten maiden kulttuuria (esim. juhlat, musiikki, urheilu) ja saksan kielen erityispiirteitä (esim. isot alkukirjaimet, intonaatio ja ääntäminen). Oppilas ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

Oppilas tuntee jonkin verran saksankielisten maiden kulttuuria ja saksan kielen erityispiirteitä. Oppilas ymmärtää, että kielissä on yhtäläisyyksiä ja eroja.

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään kieltä oppituntien ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan.

Oppilas uskaltaa käyttää vähäistäkin kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolella rohkeasti virheistä välittämättä.

Oppilas tuntee joitakin kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tiedostaa kielitaidon tuomia mahdollisuuksia myös oppituntien ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuoro-vaikutuksessa

T3

Oppilas harjoittelee käyttämään kieltä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy harjoitelluista, rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista saksan kielellä.

Oppilas selviytyy harjoitelluista rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista saksan kielellä, mutta tarvitsee apua ilmaisuunsa.

T4

Oppilas harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä.

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas osaa joitakin saksan kielen viestintä- strategioita, esimerkiksi kohtelias tervehtiminen ja hyvästely, kohteliaat kysymykset ja niihin vastaaminen sekä teitittely ja sinuttelu.

Oppilas tuntee joitakin saksan kielen viestintästrategioita ja osaa käyttää niitä ohjatusti.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tutustuu monipuolisesti saksan kielen yleisimpiin kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin, kuten teitittelyyn sekä kohteliaisiin tervehdyksiin, tiedusteluihin ja pyyntöihin.

Oppilas tutustuu joihinkin saksan kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja osaa käyttää niitä ohjatusti.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa ikätasolleen sopivista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa löytää tarvitsemansa tiedon ikätasolleen sopivasta saksankielisestä puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas osaa löytää osia tarvitsemastaan yksinkertaisesta tiedosta ikätasolleen sopivasta saksankielisestä puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7

Oppilas harjoittelee viestimistä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa.

S3

Tekstien tuottamisen taidot

Oppilas osaa tuottaa lyhyitä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä saksan kielellä. Oppilas ääntää saksan kieltä ymmärrettävästi ja osaa käyttää saksan kielen viestinnällisesti merkityksellisiä rakenteita.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä saksan kielellä. Oppilas ääntää saksan kieltä kohtalaisesti ja osaa käyttää joitakin saksan kielen viestinnällisesti keskeisiä rakenteita.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä