Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Venäjän kieli B2-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 8-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu venäjän kieleen ja kielialueeseen sekä venäläisen kulttuurin keskeisiin piirteisiin. Oppilas alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

T1

Oppilas osaa hahmottaa uuden opiskeltavan kielen suhdetta aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tuntee venäjän kielialueen ja elämänmuodon joitakin keskeisiä piirteitä. Oppilaan kielellinen päättelykyky, uteliaisuus ja monikielisyys on kehittynyt.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään venäjän kieltä mahdollisuuksien mukaan myös oppituntien ulkopuolella.

T2

Oppilas näkee venäjän kielen taidon osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, on löytänyt itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja uskaltaa käyttää vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3

Oppilas harjoittelee käyttämään venäjän kieltä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

T3

Oppilaalla on ollut tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

T4

Oppilas harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä

T4

Oppilas osaa käyttää eri kielellisiä viestintästrategioita.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

T5

Oppilas osaa käyttää venäjän kieltä kohteliaasti.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa itseään kiinnostavista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

T6

Oppilaalla on keinot tulkita ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7

Oppilas harjoittelee pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta olennaisimpiin rakenteisiin.

T7

Oppilas osaa tuottaa pienimuotoista puhuttua ja kirjoitettua kieltä kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä