Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Venäjän kieli B2-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 8-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan uuteen vieraaseen kieleen, sen erityispiirteisiin ja kieliperheeseen. Oppilas saa tietoa venäjän kielestä osana slaavilaisia kieliä ja osaa nimetä muita samaan kieliryhmään kuuluvia kieliä. Oppilaalla on jo kokemusta jopa useista vieraista kielistä, ja ryhmän kaikkea kielitaitoa hyödynnetään uuteen kieleen tutustuttaessa. Etsitään yhdessä sanoja, jotka ovat jo tunnistettavissa toisten kielten avulla. Oppilaalle annetaan kokemus siitä, että hän pystyy ymmärtämään jonkin verran venäjää entisen kielitaitonsa pohjalta.

Tutustutaan yhdessä slaavilaisen kielialueen kulttuureihin ja venäjän kielelle ominaisiin asioihin. Etsitään oppilasta kiinnostavia ja muista kielistä poikkeavia ilmiöitä. Pohditaan myös yhdessä, mitä mahdollisia ennakkokäsityksiä tai ennakkoluuloja venäjän kieltä ja kulttuuria kohtaan voi olla olemassa. Annetaan oppilaalle mahdollisuus muuttaa mahdollisia omia ennakkokäsityksiään.

Jatketaan venäjään kieleen ja kulttuuriin tutustumista. Keskustellaan siitä, mikä on tyypillisesti venäläistä sekä kielen että kulttuurin näkökulmasta. Hankitaan tietoa venäläisistä ilmiöistä kuten ruuasta, tapakulttuurista ja musiikista.

Pohditaan yhdessä venäjän kielitaidon merkitystä suomalaisille.

Harjaannutaan hahmottamaan oma paikka monikulttuurisessa maailmassa.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Oppilaalla on jo kokemusta kielenopiskelusta ja omista vahvuuksistaan kielenoppijana sekä omalla kohdallaan toimivimmista opiskelutavoista. Tätä taustaa vasten keskitytään venäjän kielen mahdollisesti tuomiin lisähaasteisiin ja mietitään, mitkä opiskelutavat toimivat edelleen ja mitä uusia voidaan opetella. Oppilaan kanssa tutkitaan, missä venäjän kieltä voi tarvita ja mistä löytyy oppilasta kiinnostavaa aineistoa. Netistä voi etsiä vieraalla kielellä esim. musiikkia, kielipelejä ja erilaisia sivustoja, jotka liittyvät oppilaan elämään.

Oppilas harjoittelee asettamaan omia tavoitteita, antamaan palautetta muille sekä ottamaan vastaan ja hyödyntämään itselle annettua palautetta. Voidaan esim. arvioida omia ja toisten tekstejä, esityksiä ja ryhmätöitä.

Syvennetään tietämystä siitä, miten kukin oppii kieltä parhaiten. Opetellaan löytämään tarpeellinen apu saatavilla olevasta materiaalista.

Opetellaan asettamaan tavoitteita ja pyritään saavuttamaan ne. Opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Aloitetaan kyrillisten aakkosten opettelu rinnakkain suullisen harjoittelun kanssa. Alusta asti käytetään venäjän kieltä suullisesti, vaikka kirjoitustaitoa ei vielä olisikaan. Aakkoset opetellaan ensin painokirjaimina ja sitten mahdollisuuksien mukaan myös kaunokirjoituksena.

Kahdeksannella luokalla aihepiirit ovat hyvin lähellä oppilasta: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten kysyminen, itsestä kertominen, perheestä, vapaa-ajasta, kodista, koulusta ja harrastuksista kertominen. Oppilas harjoittelee kertomaan tekemisistään sekä menneessä ajassa, nykyhetkessä että tulevaisuudessa. Käytetään mahdollisimman monipuolisia työtapoja: pari- ja ryhmätöitä, draamaa, pelejä, musiikkia, esitelmiä (myös sähköisessä muodossa). Mahdollisuuksien mukaan käytetään monipuolisesti myös eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.

Kirjoittamista ja puhumista harjoitellaan rinnakkain, aluksi hyvin lyhyitä fraasimaisia ilmauksia mutta tärkeää on, että oppilas pääsee mahdollisimman pian myös tuottamaan omia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä venäjän kielellä. Oppilaan omat kiinnostuksen aiheet ovat hyvä lähtökohta oman tekstin tuottamiselle. Opetellaan tarvittava sanasto ja rakenteet kunkin aihepiirin käsittelyn yhteydessä.

Ääntämistä harjoitellaan paljon alusta alkaen. Oppilaalla on jo kokemusta vieraiden kielten ääntämisestä ja melkein kaikki äänteet ovatkin tuttuja muista kielistä. Harjoitellaan painottomien vokaalien ääntämistä ja eri s-äänteitä. Myös intonaatio ja kielen rytmi kulkevat mukana luontevana osana kielenoppimista. Oppilas tutustuu venäjän kielen väite- ja kysymyslauseen intonaatioon.

Yhdeksännellä luokalla syvennetään edellisen vuoden aihepiirejä ja laajennetaan niitä. Uusia aihepiirejä ovat esimerkiksi sää, tienneuvominen, ostostilanne, kahvilassa ja hotellissa asiointi, liikkuminen ja ulkonäön kuvailu.

Vahvistetaan puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamistaitoja. Kannustetaan oppilasta siihen, että hän uskaltaa ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa kohdekielellä pienistä virheistä välittämättä.

Vahvistetaan aihepiirien keskeisen sanaston ja tärkeimpien rakenteiden hallintaa. Opetellaan ääntämään venäjää ymmärrettävästi sekä ymmärtämään intonaation merkitys.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä