Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Venäjän kielen B2-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu venäjän kieleen ja kielialueeseen sekä venäläisen kulttuurin keskeisiin piirteisiin. Oppilas alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

S1

Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Oppilas tuntee venäjänkielistä kulttuuria ja venäjän kielen erityispiirteitä.

Oppilas tuntee jonkin verran venäjänkielistä kulttuuria ja venäjän kielen erityispiirteitä.

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään venäjän kieltä mahdollisuuksien mukaan myös oppituntien ulkopuolella.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan ja osaamistaan.

Oppilas uskaltaa käyttää vähäistäkin kielitaitoaan.

Oppilas tuntee kielitaitonsa kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tiedostaa kielitaidon tuomia mahdollisuuksia myös koulun ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3

Oppilas harjoittelee käyttämään venäjän kieltä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy harjoitelluista rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Oppilas selviytyy avustettuna harjoitelluista rutiinin-omaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

T4

Oppilas harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä.

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas tuntee kielellisiä viestintä- strategioita ja osaa hyödyntää niitä jonkin verran viestinnässään. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Oppilas on tutustunut kielellisiin viestintä- strategioihin ja pystyy osallistumaan viestintään rajoitetusti ja vahvasti apuun tukeutuen.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Oppilas tuntee yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa itseään kiinnostavista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa tiedon ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Oppilas pystyy löytämään osia tarvitsemastaan yksinkertaisesta tiedosta ikätasolleen sopivasta puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T7

Oppilas harjoittelee pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta olennaisimpiin rakenteisiin.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa lyhyitä ja yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja lauseita. Oppilas ääntää venäjää ymmärrettävästi ja hallitsee peruskieliopin aineksia.

Oppilas osaa tuottaa harjoiteltuja fraasinomaisia puhuttuja ja kirjoitettuja lauseita avustettuna. Oppilas ääntää venäjää kohtalaisesti ja hallitsee joitakin keskeisiä rakenteita.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä