Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Tällöin arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja itsearviointi. Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta.

Oppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta. Se ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oman oppimisensa eri vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Palaute auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään onnistumista parantavia oppimisstrategioita.

Opettajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään

  • mitä heidän on tarkoitus oppia

  • mitä he ovat jo oppineet

  • miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.

Tällainen formatiivinen arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden metakognitiivisia taitoja ja työskentelytaitoja.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Oppilas osallistuu arviointiin oppimisprosessinsa alusta alkaen. Hänelle tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan ja sen kehittymistä eri tavoin. Opettaja selvittää arviointiperusteet oppilaalle. Tavoitteet asetetaan yhdessä oppilaan kanssa.

Arviointipalautetta annetaan lukuvuoden aikana. Palautteen antaminen on vuorovaikutteista ja vastavuoroista: oppilasta opettavat opettajat antavat ohjaavaa palautetta oppilaalle ja oppilas antaa palautetta opettajalle. Oppilaan ja opettajan välisiä palautekeskusteluja käydään oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisissa kohdissa sen lisäksi, mitä on todettu toisen ja kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävään arviointiin.

Koulun opetussuunnitelmassa tarkennetaan yhteiset arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä niistä tiedottaminen huoltajalle.

Arviointikeskustelu käydään vähintään kerran lukuvuodessa marras-tammikuun välisenä aikana. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, huoltaja(t) ja opettaja. Arviointikeskustelussa käsitellään oppilaan kehityksen ja opintojen kannalta oleellisia aiheita. Huoltajia tiedotetaan etukäteen kullakin ikäluokalla keskustelussa käsiteltävistä aihealueista.

Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain ja oppilaan, jolla on yksilöllistetty kaikki oppimäärät, arviointikeskustelu käydään vähintään kerran lukuvuodessa tammi-maaliskuun välisenä aikana. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, huoltaja(t) ja opettaja.