Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Biologia: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Biologinen tutkimus

S1 Biologinen tutkimus

S1 Biologinen tutkimus

Tutustutaan mikroskoopin käyttöön, erilaisiin näytteenottovälineisiin ja biologisen tutkimuksen kulkuun harjoittelemalla esittämään kysymyksiä, tekemään hypoteeseja, suunnitteleman kasvien kasvatuskoe ja tekemällä sen avulla havaintoja ja tulkintoja. Harjoitellaan laatimaan pienimuotoinen raportti tutkimustuloksista.

Tutustutaan maastotyöskentelyn eri vaiheisiin. Biologialle tunnusomainen tutkimus- ja mittausvälineistö tulee tutuksi metsätutkimusten yhteydessä. Harjoitellaan käyttämään tieto- ja viestinteknologiaa raportoimalla metsätutkimusten tuloksia.

Tutkitaan monipuolisesti ihmisen rakenteita ja elimistöjen toimintoja. Tutkimuksissa käytetään erilaisia biologialle tunnusomaisia tutkimusvälineitä ja menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi laborointi, mikroskopointi, havainnointi, testaaminen, simulointi ja kokeellisuus.

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Harjoitellaan liikkumaan vastuullisesti luonnossa. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan johonkin lähiseudun vesiympäristöön. Havainnoidaan tämän ominaispiirteitä ja tavallisimpia eliölajeja.

Tehdään retkiä lähiluontoon ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin ekosysteemeihin kuten metsään, suohon ja kaupunkiluontoon. Luonnossa liikkuessa vahvistetaan vastuullisen luonnossa liikkujan taitoja oppien jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Tutustaan ja opitaan lähiympäristön ja erityisesti suomalaisen metsäluonnon tavallisimmat eliölajit (kasvit, sienet ja eläimet). Tehdään pienimuotoisia metsiin liittyviä tutkimuksia metsässä ja opitaan vertailemaan metsä-, suo-, vesi-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemiä. Tarkastellaan ihmisen vaikutusta lähiluontoon.

Pohditaan ihmisen elinympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutusta ihmiseen ja muuhun luontoon.

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Tutustutaan lähiympäristön erilaisiin elinympäristöihin. Tutustutaan tarkemmin vesiympäristön eliölajeihin ja lajien ekologiaan sekä yksinkertaisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Varsinainen ekosysteemien rakenne ja toiminta painottuvat 8. luokalle.

Tutustutaan suomalaisen luonnon erilaisiin ekosysteemeihin ja niiden monimuotoisuuteen. Tehdään metsiin liittyviä havaintoja ja pienimuotoisia tutkimuksia lähimetsässä. Opiskellaan ekosysteemin rakennetta ja toimintaa hyödyntämällä metsäympäristön eliölajistoa. Koostetaan eliökokoelma. Tutustutaan lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Sisältö painottuu 8. luokalla.

S4 Mitä elämä on?

S4 Mitä elämä on?

S4 Mitä elämä on?

Tutustutaan elämän edellytyksiin maapallolla sekä elämän tunnusmerkkeihin ja perusilmiöihin. Tarkastellaan solua, eliöiden lisääntymistä, kasvua ja kehitystä. Ymmärretään valon, lämpötilan, veden ja ravinteiden/ravinnon merkitys kasvulle ja elämälle. Eliökunnasta tulevat ryhminä tutuiksi arkeonit, bakteerit, eläimet, kasvit ja sienet. Vertaillaan eliöiden perusrakenteita ja elintoimintoja. Vertaillaan sekä kasveja että eläimiä.

Vahvistetaan tietämystä eliökunnan rakenteesta ja monimuotoisuudesta. Ymmärretään, että kasvit ja sienet ovat tärkeä osa metsäekosysteemiä.

Vahvistetaan solubiologista osaamista ja tutustaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Bioteknologian osa-alueet ja mahdollisuudet tulevat tutuiksi. Pohditaan bioteknologian haasteita.

S5 Ihminen

S5 Ihminen

S5 Ihminen

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Pohditaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeyttä. Tarkastellaan muutoksia lähiympäristön vesistöissä. Tutustutaan vesiluonnonvaran kestävään käyttöön. Kasvien kasvatuksen yhteydessä käsitellään kestävän ravinnontuotannon periaatteita.

Tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen ja sen säilyttämisen tärkeyteen. Lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia havainnoidaan ja tutkitaan luontoretkien yhteydessä. Opitaan biotalouden ja ekosysteemipalveluiden merkitys Suomen talouden ja kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan metsien suojelun perusteisiin ja tavoitteisiin. Tarkastellaan metsää luonnonvarana ja pohditaan kestävän metsätalouden merkitystä ja toteutustapoja. Pohditaan ja havainnoidaan ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen luontoon.

Opitaan evoluution merkitys luonnon monimuotoisuuden kehittymiseen ja säilyttämiseen. Ymmärretään arkipäivän valintojen, esimerkiksi ravinnon, liikkumisen ja asumisen, merkitystä kestävän tulevaisuuden kannalta. Pohditaan eettisesti kestävää ravinnontuotantoa ja tarkastellaan eläinten hyvinvoinnin periaatteita. Suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoinen lähiluonnon vaalimisprojekti (esim. roskatalkoot, lähipuiston kunnostus, lintujen talviruokinta, viheralueiden suunnittelu) hyödyntäen myös maantiedon sisältöjä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä