Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Biologian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1

T2 Oppilas oppii eliökunnan pääryhmät ja luokittelun pääperiaatteet. Oppilas oppii vertailemaan eri eliöiden rakenteellisten ja toiminnallisten sopeumien yhtäläisyyksiä ja eroja.

S1-S5

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti

T3 Oppilas tutustuu erilaisiin elinympäristöihin. Oppilas kiinnittää huomiota erityisesti lähiseudun vesistöihin ja niissä elävään lajistoon. Oppilas oppii tunnistamaan vesiympäristön tavallisimpia eliölajeja. Oppilas ymmärtää vesieliöiden sopeutumista omaan elinympäristöönsä.

S1-S4,S6

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa vesiympäristön tyypillisiä eliölajeja.

Oppilas tekee havaintoja luonnosta ja pystyy tunnistamaan joitakin vesiympäristön eliölajeja. Oppilas tuntee joitakin eliöiden sopeumia vesiympäristöön.

T4

T5

T6 Oppilas tutustuu luonnonsuojelun eri osa-alueisiin. Oppilas tarkastelee tarkemmin vettä luonnonvarana sekä vesiluonnon ja vesiympäristössä elävien lajien suojelua. Oppilas pohtii ja tutkii oman toiminnan merkitystä osana luonnonsuojelua.

S6

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

Oppilas tuntee luonnonsuojelun eri osa-alueita. Oppilas osaa tehdä havaintoja luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista muutoksista vesiympäristössä. Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden.

Oppilas tietää, mitä tarkoitetaan luonnonsuojelulla. Oppilas tunnistaa jonkin muutoksen vesiympäristössä. Oppilas tietää, että vesi on esimerkki luonnonvarasta.

Biologiset taidot

T7 Oppilas tutustuu elämän tunnusmerkkeihin ja edellytyksiin maapallolla. Oppilas harjoittelee esittämään mielekkäitä luonnontieteellisiä kysymyksiä ja pohtii niihin vastauksia.

S1-S6

Luonnontieteellinen ajattelutaito

Oppilas esittää kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä. Oppilas käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä. Oppilas esittää luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

Oppilas esittää kysymyksiä luonnosta. Oppilas tietää joitakin biologian peruskäsitteitä.

T8 Oppilas tutustuu mikroskoopin käyttöön, erilaisiin näytteenottovälineisiin ja biologisen tutkimuksen kulkuun. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan ja noudattamaan ohjeita turvallisen ja tavoitteellisen työskentelyn turvaamiseksi. Oppilas oppii hyödyntämään teknologiaa esimerkiksi lajinmäärityksessä ja esimerkiksi valokuvaamalla lajeja ja tutkittavia näytteitä.

S1-S5

Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää mikroskooppia ja joitakin muita biologian tutkimusvälineitä sekä tietotekniikkaa.

Oppilas noudattaa ohjeita ja osaa ohjatusti käyttää biologian tutkimusvälineitä.

T9 Kasvien kasvatuskokeen avulla oppilas ymmärtää eliöiden lisääntymistä, kasvua ja kehitystä. Kasveja kasvattamalla vahvistuu oppilaan ymmärrys valon, lämpötilan, veden ja ravinteiden merkityksestä kasvulle ja elämälle.

S1-S4,S6

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen

Arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti

T10 Oppilas kerää eliönäytteitä, joita tutkii joko maastossa tai luokassa. Kasvinkasvatuskokeen yhteydessä oppilas oppii tekemään hypoteeseja, tutkimusta ja sen raportointia.

S1-S6

Biologisen tutkimuksen tekeminen

Oppilas tutkii näytteitä maastossa tai luokassa. Oppilas esittää hypoteeseja ja tekee ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja siitä raportin.

Oppilas tutkii ohjatusti näytteitä maastossa tai luokassa. Oppilas osallistuu ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen tekemiseen.

T11 Oppilas pohtii, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee perustelemaan näkemyksiään biologisen tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu vuosiluokkien 7-9 aikana pienimuotoisen lähiluonnon vaalimisprojektin suunniteluun ja toteutukseen esimerkiksi monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteydessä.

S6

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa.

Arvioidaan sillä vuosiluokalla, jolla tavoitetta opiskellaan.

Oppilas osaa kuvata miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta. Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilaan kiinnostus ja into luonnon kunnioittamista ja ympäristönsuojelua kohtaan vahvistuu. Oppilas ymmärtää pienenkin ympäristöteon positiivisen merkityksen oman ja erityisesti lähiympäristön eliölajien hyvinvoinnille.Retkillä oppilas harjoittelee vastuullista luonnossa liikkumista.

S1-S6

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

Oppilas kertoo esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä tavalla.

T13

T14 Oppilas harjoittelee vastuullisuutta esimerkiksi keräämällä roskia retkien yhteydessä. Oppilas pohtii, miten erilaiset tekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti ja toisaalta positiivisesti vesiluonnon puhtaana säilymiseen.

S6

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas kertoo esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä tavalla.

Biologian arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1 Oppilas tutustuu suomalaisen luonnon erilaisiin ekosysteemeihin ja niiden monimuotoisuuteen. Oppilas tarkastelee tarkemmin metsäekosysteemin rakennetta ja toimintaa. Metsäretkien yhteydessä oppilas tekee havaintoja ja pienimuotoisia tutkimuksia. Oppilas oppii tunnistamaan tavallisimmat metsän eliölajit (kasvit, sienet ja eläimet). Oppilas tarkastelee ihmisen vaikutusta metsiin ja muihin ekosysteemeihin.

S1-S4,S6

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti

T2

T3 Oppilas oppii metsien tavallisimmat eliölajit (kasvit, sienet ja eläimet). Oppilaan ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta vahvistuu tutustuttaessa erilaisiin ekosysteemeihin.

S1-S4,S6

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti

T4

T5

T6 Oppilas tekee metsäekosysteemiin liittyviä pienimuotoisia tutkimuksia, joiden avulla hän havainnoi ekosysteemin toimintaa ja ihmisen vaikutusta luontoon. Oppilas tutustuu metsiin Suomen tärkeimpänä luonnonvarana ja pohtii metsien kestävän käytön tapoja. Oppilas tarkastelee luonnon tarjoamien ekosysteemipalveluiden merkitystä Suomen ja koko maapallon kannalta. Oppilas pohtii metsien monikäyttöä ja oppii jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Oppilaan positiivinen asenne luontoa kohtaan vahvistuu.

S6

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

Arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti

Biologiset taidot

T7 Oppilas tutustuu luonnontieteellisen tutkimukseen suunnittelemalla ja toteuttamalla ryhmässä pienimuotoisen metsätutkimuksen. Metsätutkimuksen yhteydessä oppilas oppii itse tekemään luonnontieteellisiä kysymyksiä, hypoteeseja ja johtopäätelmiä. Metsätutkimusten avulla oppilas perehtyy metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen vaikutukseen luonnossa tapahtuviin muutoksiin.

S1-S6

Luonnontieteellinen ajattelutaito

8: Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä. Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

6: Oppilas esittää kysymyksiä luonnosta. Oppilas tuntee joitakin biologian peruskäsitteitä. Oppilas osaa ohjatusti käyttää biologialle ominaisia tutkimus ja tiedonhankintamenetelmiä.

T8 Biologialle tunnusomainen tutkimus- ja mittausvälineistö tulee oppilaalle tutuksi metsätutkimusten yhteydessä. Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä raportoimalla metsätutkimusten tuloksia.

S1-S5

Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas noudattaa ohjeita ja osaa ohjatusti käyttää biologian tutkimusvälineitä ja tietotekniikkaa.

T9 Kasvien kasvatuskokeen avulla oppilas ymmärtää eliöiden lisääntymistä, kasvua ja kehitystä. Kasveja kasvattamalla vahvistuu oppilaan ymmärrys valon, lämpötilan, veden ja ravinteiden merkityksestä kasvulle ja elämälle.

S1-S4,S6

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen

Arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti

T10 Oppilas tutustuu lähiympäristön metsiin ja niissä tavattaviin eliölajeihin. Maastossa oppilas ottaa näytteitä, joita hän tutkii joko maastossa tai luokassa. Metsätutkimusten yhteydessä oppilas harjoittelee tekemään hypoteeseja, tutkimusta ja raportointia.

S1-S6

Biologisen tutkimuksen tekeminen

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja maastossa ja luokassa. Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia.

Oppilas osaa ohjatusti havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja. Oppilas tutkii ohjatusti näytteitä maastossa ja luokassa. Oppilas osallistuu ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen tekemiseen ja sen raportointiin.

T11Oppilas pohtii, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee perustelemaan näkemyksiään biologisen tietämyksen pohjalta. Oppilas osallistuu vuosiluokkien 7-9 aikana pienimuotoisen lähiluonnon vaalimisprojektin suunniteluun ja toteutukseen esimerkiksi monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteydessä.

S6

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa

Arvioidaan sillä vuosiluokalla, jolla tavoitetta opiskellaan.

Oppilas osaa kuvata miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta. Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas ymmärtää ekosysteemien moninaisuuden ja toiminnan merkityksen luonnonsuojelulle sekä kestävälle elämän tavalle. Ekosysteemeihin tutustumalla oppilas ymmärtää ihmisen vaikutusta lähiympäristön ja sen eliölajien hyvinvointiin. Oppilas tarkastelee luonnonsuojelun eri muotoja ja saavutuksia.

S1-S6

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

Arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti

T13 Oppilas tutustuu metsiin luonnonvarana. Oppilas pohtii, miten ihmisen toiminta voi vaikuttaa negatiivisesti ja toisaalta positiivisesti metsäluonnon elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden säilymiseen. Oppilas harjoittelee ekologisesti ja eettisesti perusteltujen kysymysten tekemistä ja niiden avulla vaikuttamista.

S6

Eettisten kysymysten pohdinta

Oppilas osaa hyödyntää ekologisia tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja ekologisesti kestäville valinnoille.

Oppilas tuntee metsien merkityksen luonnonvarana ja miten ihmisen toiminta vaikuttaa metsien hyvinvointiin.

T14 Oppilas pohtii omaa vastuuta ja oman toiminnan merkitystä kestävän tulevaisuuden kannalta. Retkillä oppilas harjoittelee vastuullista luonnossa liikkumista kunnioittaen samalla jokamiehenoikeuksia ja velvollisuuksia.

S6

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas kertoo esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä tavalla. Oppilas tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.