Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

S1-S4, S6

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta

S1-S5

Eliökunnan rakenteen jaa eliöiden rakenteen ja elintoimintojen hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja.

Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle

S1-S4, S6

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita

S1, S4, S5

Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.

Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja

S5

Ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön perusrakenteita ja elintoimintoja sekä osaa selostaa ihmisen kasvun ja kehittymisen pääperiaatteita.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys

S6

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.

Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

S1-S6

Luonnontieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä.

Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa

S1-S5

Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi

S1-S4, S6

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman.

Oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen.

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella

S1-S6

Biologisen tutkimuksen tekeminen

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.

Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia.

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

S6

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa

Oppilas osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa

sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta

S1-S6

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja

S6

Eettisten kysymysten pohdinta

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Biologian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1

T2 Oppilas oppii eliökunnan pääryhmät ja luokittelun pääperiaatteet. Oppilas oppii vertailemaan eri eliöiden rakenteellisten ja toiminnallisten sopeumien yhtäläisyyksiä ja eroja.

S1-S5

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja. Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.

Oppilas tunnistaa eliökunnan pääryhmät ja osaa nimetä eliöiden perusrakenteita. Oppilas osaa tunnistaa ja luokitella joitakin eliöryhmiä.

T3 Oppilas tutustuu erilaisiin elinympäristöihin. Oppilas kiinnittää huomiota erityisesti lähiseudun vesistöihin ja niissä elävään lajistoon. Oppilas oppii tunnistamaan vesiympäristön tavallisimpia eliölajeja. Oppilas ymmärtää vesieliöiden sopeutumista omaan elinympäristöönsä.

S1-S4,S6

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa vesiympäristön tyypillisiä eliölajeja.

Oppilas tekee havaintoja luonnosta ja pystyy tunnistamaan joitakin vesiympäristön eliölajeja. Oppilas tuntee joitakin eliöiden sopeumia vesiympäristöön.

T4

T5

T6 Oppilas tutustuu luonnonsuojelun eri osa-alueisiin. Oppilas tarkastelee tarkemmin vettä luonnonvarana sekä vesiluonnon ja vesiympäristössä elävien lajien suojelua. Oppilas pohtii ja tutkii oman toiminnan merkitystä osana luonnonsuojelua.

S6

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

Oppilas tuntee luonnonsuojelun eri osa-alueita. Oppilas osaa tehdä havaintoja luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista muutoksista vesiympäristössä. Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden.

Oppilas tietää, mitä tarkoitetaan luonnonsuojelulla. Oppilas tunnistaa jonkin muutoksen vesiympäristössä. Oppilas tietää, että vesi on esimerkki luonnonvarasta.

Biologiset taidot

T7 Oppilas tutustuu elämän tunnusmerkkeihin ja edellytyksiin maapallolla. Oppilas harjoittelee esittämään mielekkäitä luonnontieteellisiä kysymyksiä ja pohtii niihin vastauksia.

S1-S6

Luonnontieteellinen ajattelutaito

Oppilas esittää kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä. Oppilas käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä. Oppilas esittää luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

Oppilas esittää kysymyksiä luonnosta. Oppilas tietää joitakin biologian peruskäsitteitä.

T8 Oppilas tutustuu mikroskoopin käyttöön, erilaisiin näytteenottovälineisiin ja biologisen tutkimuksen kulkuun. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan ja noudattamaan ohjeita turvallisen ja tavoitteellisen työskentelyn turvaamiseksi. Oppilas oppii hyödyntämään teknologiaa esimerkiksi lajinmäärityksessä ja esimerkiksi valokuvaamalla lajeja ja tutkittavia näytteitä.

S1-S5

Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää mikroskooppia ja joitakin muita biologian tutkimusvälineitä sekä tietotekniikkaa.

Oppilas noudattaa ohjeita ja osaa ohjatusti käyttää biologian tutkimusvälineitä.

T9 Kasvien kasvatuskokeen avulla oppilas ymmärtää eliöiden lisääntymistä, kasvua ja kehitystä. Kasveja kasvattamalla vahvistuu oppilaan ymmärrys valon, lämpötilan, veden ja ravinteiden merkityksestä kasvulle ja elämälle.

S1-S4,S6

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen

Oppilas osaa toteuttaa ohjatusti kasvien kasvatuskokeen.

Oppilas osallistuu kasvien kasvatuskokeen tekemiseen.

T10 Oppilas kerää eliönäytteitä, joita tutkii joko maastossa tai luokassa. Kasvinkasvatuskokeen yhteydessä oppilas oppii tekemään hypoteeseja, tutkimusta ja sen raportointia.

S1-S6

Biologisen tutkimuksen tekeminen

Oppilas tutkii näytteitä maastossa tai luokassa. Oppilas esittää hypoteeseja ja tekee ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja siitä raportin.

Oppilas tutkii ohjatusti näytteitä maastossa tai luokassa. Oppilas osallistuu ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen tekemiseen.

T11 Oppilas pohtii, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee perustelemaan näkemyksiään biologisen tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu vuosiluokkien 7-9 aikana pienimuotoisen lähiluonnon vaalimisprojektin suunniteluun ja toteutukseen esimerkiksi monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteydessä.

S6

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa.

Arvioidaan sillä vuosiluokalla, jolla tavoitetta opiskellaan.

Oppilas osaa kuvata miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta. Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilaan kiinnostus ja into luonnon kunnioittamista ja ympäristönsuojelua kohtaan vahvistuu. Oppilas ymmärtää pienenkin ympäristöteon positiivisen merkityksen oman ja erityisesti lähiympäristön eliölajien hyvinvoinnille.Retkillä oppilas harjoittelee vastuullista luonnossa liikkumista.

S1-S6

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

Oppilas kertoo esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä tavalla.

T13

T14 Oppilas harjoittelee vastuullisuutta esimerkiksi keräämällä roskia retkien yhteydessä. Oppilas pohtii, miten erilaiset tekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti ja toisaalta positiivisesti vesiluonnon puhtaana säilymiseen.

S6

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas kertoo esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä tavalla.

Biologian arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1 Oppilas tutustuu suomalaisen luonnon erilaisiin ekosysteemeihin ja niiden monimuotoisuuteen. Oppilas tarkastelee tarkemmin metsäekosysteemin rakennetta ja toimintaa. Metsäretkien yhteydessä oppilas tekee havaintoja ja pienimuotoisia tutkimuksia. Oppilas oppii tunnistamaan tavallisimmat metsän eliölajit (kasvit, sienet ja eläimet). Oppilas tarkastelee ihmisen vaikutusta metsiin ja muihin ekosysteemeihin.

S1-S4,S6

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.

Oppilas pystyy tunnistamaan erilaisia ekosysteemejä. Oppilas tietää ekosysteemin perusrakenteen. Oppilas tuntee joitakin metsäekosysteemin ravintoverkon lajeja. Oppilas osaa kuvata metsien monikäyttöä.

T2

T3 Oppilas oppii metsien tavallisimmat eliölajit (kasvit, sienet ja eläimet). Oppilaan ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta vahvistuu tutustuttaessa erilaisiin ekosysteemeihin.

S1-S4,S6

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähiympäristön, erityisesti metsän tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

Oppilas tekee havaintoja luonnosta ja pystyy tunnistamaan metsän eliölajeja. Oppilas tietää, mitä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuudella.

T4

T5

T6 Oppilas tekee metsäekosysteemiin liittyviä pienimuotoisia tutkimuksia, joiden avulla hän havainnoi ekosysteemin toimintaa ja ihmisen vaikutusta luontoon. Oppilas tutustuu metsiin Suomen tärkeimpänä luonnonvarana ja pohtii metsien kestävän käytön tapoja. Oppilas tarkastelee luonnon tarjoamien ekosysteemipalveluiden merkitystä Suomen ja koko maapallon kannalta. Oppilas pohtii metsien monikäyttöä ja oppii jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Oppilaan positiivinen asenne luontoa kohtaan vahvistuu.

S6

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista. Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet.

Oppilas osallistuu ohjatusti pienimuotoisen metsätutkimuksen tekemiseen. Oppilas tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

Biologiset taidot

T7 Oppilas tutustuu luonnontieteellisen tutkimukseen suunnittelemalla ja toteuttamalla ryhmässä pienimuotoisen metsätutkimuksen. Metsätutkimuksen yhteydessä oppilas oppii itse tekemään luonnontieteellisiä kysymyksiä, hypoteeseja ja johtopäätelmiä. Metsätutkimusten avulla oppilas perehtyy metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen vaikutukseen luonnossa tapahtuviin muutoksiin.

S1-S6

Luonnontieteellinen ajattelutaito

8: Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä. Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

6: Oppilas esittää kysymyksiä luonnosta. Oppilas tuntee joitakin biologian peruskäsitteitä. Oppilas osaa ohjatusti käyttää biologialle ominaisia tutkimus ja tiedonhankintamenetelmiä.

T8 Biologialle tunnusomainen tutkimus- ja mittausvälineistö tulee oppilaalle tutuksi metsätutkimusten yhteydessä. Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä raportoimalla metsätutkimusten tuloksia.

S1-S5

Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas noudattaa ohjeita ja osaa ohjatusti käyttää biologian tutkimusvälineitä ja tietotekniikkaa.

T9 Kasvien kasvatuskokeen avulla oppilas ymmärtää eliöiden lisääntymistä, kasvua ja kehitystä. Kasveja kasvattamalla vahvistuu oppilaan ymmärrys valon, lämpötilan, veden ja ravinteiden merkityksestä kasvulle ja elämälle.

S1-S4,S6

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen

Oppilas osaa toteuttaa ohjatusti kasvien kasvatuskokeen.

Oppilas osallistuu kasvien kasvatuskokeen tekemiseen.

T10 Oppilas tutustuu lähiympäristön metsiin ja niissä tavattaviin eliölajeihin. Maastossa oppilas ottaa näytteitä, joita hän tutkii joko maastossa tai luokassa. Metsätutkimusten yhteydessä oppilas harjoittelee tekemään hypoteeseja, tutkimusta ja raportointia.

S1-S6

Biologisen tutkimuksen tekeminen

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja maastossa ja luokassa. Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia.

Oppilas osaa ohjatusti havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja. Oppilas tutkii ohjatusti näytteitä maastossa ja luokassa. Oppilas osallistuu ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen tekemiseen ja sen raportointiin.

T11Oppilas pohtii, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee perustelemaan näkemyksiään biologisen tietämyksen pohjalta. Oppilas osallistuu vuosiluokkien 7-9 aikana pienimuotoisen lähiluonnon vaalimisprojektin suunniteluun ja toteutukseen esimerkiksi monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteydessä.

S6

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa

Arvioidaan sillä vuosiluokalla, jolla tavoitetta opiskellaan.

Oppilas osaa kuvata miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta. Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas ymmärtää ekosysteemien moninaisuuden ja toiminnan merkityksen luonnonsuojelulle sekä kestävälle elämän tavalle. Ekosysteemeihin tutustumalla oppilas ymmärtää ihmisen vaikutusta lähiympäristön ja sen eliölajien hyvinvointiin. Oppilas tarkastelee luonnonsuojelun eri muotoja ja saavutuksia.

S1-S6

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

Oppilas kertoo esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä tavalla.

T13 Oppilas tutustuu metsiin luonnonvarana. Oppilas pohtii, miten ihmisen toiminta voi vaikuttaa negatiivisesti ja toisaalta positiivisesti metsäluonnon elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden säilymiseen. Oppilas harjoittelee ekologisesti ja eettisesti perusteltujen kysymysten tekemistä ja niiden avulla vaikuttamista.

S6

Eettisten kysymysten pohdinta

Oppilas osaa hyödyntää ekologisia tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja ekologisesti kestäville valinnoille.

Oppilas tuntee metsien merkityksen luonnonvarana ja miten ihmisen toiminta vaikuttaa metsien hyvinvointiin.

T14 Oppilas pohtii omaa vastuuta ja oman toiminnan merkitystä kestävän tulevaisuuden kannalta. Retkillä oppilas harjoittelee vastuullista luonnossa liikkumista kunnioittaen samalla jokamiehenoikeuksia ja velvollisuuksia.

S6

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas kertoo esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä tavalla. Oppilas tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä