Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi.68 Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähim­mäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnai­sista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita lukuvuositodistuk­ siin.

Valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1-6 opetuksen järjestä­jän päätöksen mukaisesti joko sanallisesti tai numeroarvosanalla. Vuosiluokilla 7-9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista valinnai­sista aineista annetaan numeroarvosana.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokkien 1 - 4 sanallisen arvioinnin arviointiasteikko on viisitasoinen, joista neljä hyväksyttyä ja yksi hylätty arvio. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksen liitteellä vuosiluokilla 1 - 4. Niistä oppiaineista, joita ei arvioida viisiportaisella sanallisella arviointiasteikolla, sanallisesta arviosta on käytävä ilmi, onko suoritus hyväksytty vai hylätty.

Ensimmäinen välitodistus annetaan vuosiluokalla 6. Välitodistus annetaan lukukauden päättymispäivänä.

Mikäli opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet on kurssitettu, saa oppilas lukuvuositodistuksen, jossa arvosana muodostetaan oppilaan osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa opetussuunnitelmassa kyseiselle oppiaineelle asetettuihin tavoitteisiin ja arviointiperusteisiin. Lukuvuoden päätteeksi annettavaa arvosanaa ei muodosteta oppilaan aiempien kurssiarvosanoista lasketun keskiarvon perusteella.

Oppilaan, jolla on yksilöllistetty yksi tai useampi oppimäärä, ensimmäinen välitodistus annetaan 6. vuosiluokalla. Koulu kuvaa opetussuunnitelmassaan oppilaan yksilöllistettyjen oppimäärien osalta, milloin annetaan sanallinen arvio ja milloin numeroarvosana. Välitodistus annetaan lukukauden päättymispäivänä. Yksilöllistettyjen oppimäärien arviointi toteutetaan suhteessa HOJKS:ssa määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin ja kyseisen oppiaineen arvosana/sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*).

Oppilaan, jolla on kaikki oppimäärät yksilöllistetty, arviointi on sanallista vuosiluokilla 1 - 8. Päättyvien oppiaineiden osalta käytetään numeroarviointia vuosiluokilla 7 - 8. Vuosiluokan 9 arviointi on numeroarviointia sekä väli- että päättöarvioinnin osalta. Ensimmäinen välitodistus annetaan 6. vuosiluokalla. Välitodistus annetaan lukukauden päättymispäivänä. Yksilöllistettyjen oppimäärien arviointi toteutetaan suhteessa HOJKS:ssa määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin ja kyseisen oppiaineen arvosana/sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*).

Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan arviointi on sanallista koko perusopetuksen ajan. Ensimmäinen välitodistus annetaan 8. vuosiluokalla. Välitodistus annetaan lukukauden päättymispäivänä. Sanallisessa arvioinnissa ei käytetä erillistä arviointiasteikkoa. Sanallisesta arvioista tulee käydä ilmi, onko suoritus hyväksytty vai hylätty. Arvioinnin kohteena ovat toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt toiminta-alueittain.