Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

7.lk

8.lk

9.lk

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1

Oppilas tutustuu maapallon karttakuvan peruspiirteisiin ja keskeisten kohteiden sijaintiin ja nimistöön. Oppilas hahmottaa koko maapallon karttakuvan.

T2

Oppilas tutustuu Maan planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Oppilas opiskelee vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Oppilas tarkastelee maapallon eri kehiä kuten ilmaa, vettä ja maa/-kallioperää. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä.

T2

Oppilas tutustuu erilaisten luonnonmaantieteellisten ilmiöiden kuten jääkauden vaikutuksiin ja näkymiseen Suomessa. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä.Oppilas pohtii Itämeren merkitystä Suomelle.

T3

Oppilas oppii kuvaamaan kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa.

T3

Oppilas tutustuu ihmisten elämään, kulttuureihin, asumiseen ja elinkeinoihin eri puolilla maapalloa. Oppilas ymmärtää ihmisten elämää ja kulttuurimaisemien vaihtelua Euroopassa ja muualla maailmassa.

T4

Oppilas opiskelee, mitä elämä maapallolla vaatii.

Oppilas tutustuu luonnonvarojen esiintymiseen ja kestävään käyttöön. Oppilas tutustuu joihinkin esimerkkeihin tuotteiden elinkaarista.

T4

Oppilas opiskelee, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin Suomessa. Oppilas pohtii, millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan erityisesti Suomessa.Oppilas pohtii luonnonvarojen kestävää käyttöä.

T4

Oppilas harjoittelee luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen selittämistä. Oppilas ymmärtää, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Euroopassa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas ymmärtää, miksi luonnonvarojen kuten energialähteiden kestävä käyttö on tärkeää.

Maantieteelliset taidot

Maantieteelliset taidot

Maantieteelliset taidot

T5

Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tutustuu eri aluetasoisiin karttoihin, painottaen koko maapallon tarkastelua. Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä.

T5

Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tulkitsee eri aluetasoisia karttoja painottaen omaa lähiympäristöä, kuntaa ja Suomea.Oppilas harjoittelee alueiden välisten erojen kuvaamista ja selittämistä. Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä ja pohtii niiden vastauksia.

T5

Oppilas tutkii erilaisia alueita, kuvaa alueiden välisiä eroja ja pyrkii selittämään erojen taustaa. Oppilas tulkitsee eri aluetasoisia karttoja: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma.Oppilas tekee maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtii niiden vastauksia.

T6

Oppilas harjoittelee etäisyyksien mittaamista kartalla jana- ja suhdelukumittakaavan avulla ja kartan suuntaamista todellisuuden mukaisesti. Oppilas harjoittelee maastossa liikkumista kartan avulla.

T7

Oppilas harjoittelee kuvien, karttojen, karttapalvelujen ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.Oppilas piirtää käsin yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.Oppilas opiskelee paikanmääritystä koordinaatiston avulla.

T7

Oppilas tutustuu satelliitti- ja ilmakuvien tulkintaan.Oppilas harjoittelee kuvien ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.Oppilas tutustuu paikkatietosovellusten käyttöön.

T7

Oppilas tuottaa ja käyttää geomediaa monipuolisesti käsin piirtämällä sekä tietokoneen ohjelmistoja ja verkkopalveluja hyödyntäen.

T8

Oppilas tekee pienimuotoisen maantieteellisen aluetutkimuksen.Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

T8

Oppilas tekee pienimuotoisen lähialueeseen tai Suomeen liittyvän maantieteellisen tutkimuksen.Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

T8

Oppilas tekee pienimuotoisen teemaan tai alueeseen liittyvän maantieteellinen tutkimuksen. Oppilas havainnollistaa tutkimustuloksia hyödyntäen monipuolisesti opittuja geomedian taitoja.Oppilas hyödyntää erilaisia tapoja julkaista tutkimus.

T9

Oppilas seuraa maapallon kehiin liittyviä uutisia esim. maanjäristyksistä ja pyörremyrskyistä.

T9

Oppilas tekee maastotutkimuksia lähiympäristössä.Oppilas tutustuu erityisesti Suomessa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja muutoksia aiheuttaviin tekijöihin.Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohtii tapahtumien taustoja.

T9

Oppilas tutustuu Euroopassa ja muualla maailmassa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja muutoksia aiheuttaviin tekijöihin. Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pyrkii selittämään tapahtumien taustoja.

T10

Oppilas työskentelee ryhmässä ja harjoittelee oman toimintansa arviointia. Oppilas harjoittelee mielipiteiden esittämistä maantieteellisistä asioista ja erilaisten näkemysten kuuntelua.

T10

Oppilas työskentelee ryhmässä ja arvioi omaa toimintaansa.Oppilas pystyy esittämään mielipiteitään maantieteellisistä asioista.Oppilas opettelee erilaisten näkemysten kuuntelua ja rakentavaa suhtautumista sekä harjoittelee argumentoinnin taitoja.

T10

Oppilas työskentelee ryhmässä ja arvioi omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä. Oppilas esittää perusteltuja mielipiteitä maantieteellisistä asioista ja suhtautuu rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.Oppilas harjoittelee argumentoinnin taitoja.

T11

Oppilas osallistuu joko itse suunnitellen tai ryhmässä toimien pienimuotoisen lähiluonnon vaalimisprojektiin hyödyntäen myös biologian sisältöjä

Oppilas pohtii globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan ja harjoittelee vaikuttamisen taitoja.

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12

Oppilas tutustuu esimerkkeihin, miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

T12

Oppilas harjoittelee, miten toimia vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas harjoittelee ottamaan kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.

T12

Oppilas pyrkii toimimaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.Oppilas ottaa perustellen kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.

T13

Oppilas harjoittelee lähiympäristön ja sen kulttuurien monimuotoisuuden kuvaamista sekä oman alueellisen identiteettinsä tunnistamista. Oppilas pohtii hyvän elämän edellytyksiä, moninaisuuden merkitystä ja