Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Maantieto: sisällöt vuosiluokilla 7-9

 

 

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Pyritään vahvistamaan oppilaiden ymmärrystä kartan peruskäsitteistä ja syventämään maasto- ja teemakarttojen ymmärrystä. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä maapallon keskeisen paikannimistön omaksumiseen (maanosat ja valtameret sekä suurimmat valtiot, saaret, vuoristot ja joet). Harjoitellaan piirtämään käsin karttoja ja diagrammeja. Harjoitellaan paikanmääritystä koordinaatiston avulla ja tutustutaan paikkatietosovellusten käyttöön (esim. sähköiset reittipalvelut). Karttoja ja muuta geomediaa käytetään kaikessa maantiedon opiskelussa.

Pyritään varmistamaan kartan peruskäsitteiden hallinta ja syventämään edelleen maasto- ja teemakarttojen ymmärrystä. Sisällöissä keskitytään Suomen keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Syvennetään paikkatietosovellusten käyttöä. Karttoja, paikkatietoa ja muuta geomediaa käytetään kaikessa maantiedon opiskelussa.

Varmistetaan, että oppilas hallitsee kartan peruskäsitteet ja osaa käyttää ja tulkita erilaisia karttoja (maasto- ja teemakartat). Sisällöissä keskitytään kertaamaan maailman ja erityisesti Euroopan keskeistä paikannimistöä. Opetuksessa tuotetaan ja käytetään geomediaa monipuolisesti käsin piirtämällä sekä tietokoneen ohjelmistoja ja verkkopalveluja hyödyntäen. Pyritään tuottamaan ja tulkitsemaan geomediaa myös paikkatietosovelluksia hyväksi käyttäen.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

Seurataan ajankohtaisia uutisia ja sijoitetaan uutiset kartalle. Tarkastellaan uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisten seuraamista hyödynnetään maantiedon muiden sisältöjen opiskelussa.

Seurataan ajankohtaisia uutisia Suomesta ja lähialueelta sekä sijoitetaan uutiset kartalle. Harjoitellaan uutistapahtumien taustan ja alueellisen merkityksen pohtimista. Uutisten seuraamista hyödynnetään maantiedon muiden sisältöjen opiskelussa. Tutustutaan yhteiskunnassa tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

Seurataan erityisesti Euroopan ajankohtaisia uutisia ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisten seuraamista hyödynnetään maantiedon muiden sisältöjen opiskelussa. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Käsitellään Maan planetaarisuutta ja sen vaikutuksia, kuten vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua. Tutustutaan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin sekä sääilmiöiden perusteisiin. Opiskellaan, mitä elämä maapallolla vaatii: puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa. Pohditaan niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

Sisältö painottuu 7. luokalla.

Sisältö painottuu 7. luokalla.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Opiskellaan oman kotiseudun erityispiirteitä ja Suomen maisema-alueita. Vertaillaan esimerkkien avulla Suomen ja maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

Sisältö painottuu 8. luokalla.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Tutustutaan tuotteiden elinkaariin. Pohditaan omia kulutusvalintoja ja niiden vastuullisuutta. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Itämeren alueen kysymykset painottuvat kahdeksannella luokalla.

Luonnonvarojen kestävä käyttö, biotalous ja globalisaatiokysymykset painottuvat yhdeksännellä luokalla.

Pohditaan omia kulutusvalintoja ja vastuullisena kansalaisena toimimista. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Opiskellaan Itämeren ympäristön tilaa ja alueen yhteistyömahdollisuuksia.

Luonnonvarojen kestävä käyttö, biotalous ja globalisaatiokysymykset painottuvat yhdeksännellä luokalla.

Painotetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja biotalouden mahdollisuuksia. Perehdytään edelleen suuriin ympäristönmuutoksiin. Tarkastellaan esimerkkejä globalisaation vaikutuksista ja alueellisesta kehityksestä.

Itämeren alueen kysymykset painottuvat kahdeksannella luokalla.