Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

S1-S6

Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

S1-S4, S6

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureja, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

S1-S6

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa.

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S1-S6

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa.

Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S1-S6

Maantieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma.

Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1-S6

Tilatajun kehittyminen

Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

S1-S6

Geomediataidot

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja.

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

S1-S6

Tutkimustaidot

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen.

Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

S1-S6

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1-S6

Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.

Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

S1-S6

Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan.

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S1-S6

Kestävän kehityksen edistäminen

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.

Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S1-S6

Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen

Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä.

Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Maantiedon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1Oppilas tutustuu maapallon karttakuvan peruspiirteisiin ja keskeisten kohteiden sijaintiin ja nimistöön. Oppilas hahmottaa koko maapallon karttakuvan.

S1-S6

Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

Oppilas hahmottaa maapallon peruspiirteet. Oppilas osaa nimetä joitakin valtioita ja muutamia luonnonmaantieteellisiä paikkoja.

T2 Oppilas tutustuu Maan planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Oppilas opiskelee vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Oppilas tarkastelee maapallon eri kehiä kuten ilmaa, vettä ja maa/-kallioperää. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä.

S1-S4, S6

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden.

Oppilas hahmottaa vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun. Oppilas osaa kertoa joitakin esimerkkejä maapallon kehien piirteistä. Oppilas osaa esim. lämpövyöhykkeet.

T3

T4 Oppilas opiskelee, mitä elämä maapallolla vaatii. Oppilas tutustuu luonnonvarojen esiintymiseen ja kestävään käyttöön. Oppilas tutustuu joihinkin esimerkkeihin tuotteiden elinkaarista.

S1-S6

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

Oppilas osaa luetella luonnonvaroja ja kertoa jonkin esimerkin niiden kestävästä käytöstä.

Maantieteelliset taidot

T5 Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tutustuu eri aluetasoisiin karttoihin, painottaen koko maapallon tarkastelua. Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä.

S1-S6

Maantieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasoja.

Oppilas tietää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja. Oppilas hahmottaa kartoilta joitakin aluetasoja.

T6 Oppilas harjoittelee etäisyyksien mittaamista kartalla jana- ja suhdelukumittakaavan avulla ja kartan suuntaamista todellisuuden mukaisesti. Oppilas harjoittelee maastossa liikkumista kartan avulla.

S1-S6

Tilatajun kehittyminen

Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

Oppilas tietää, mitä eroa on jana- ja suhdemittakaavalla. Oppilas osaa käyttää janamittakaavaa. Oppilas osaa ohjatusti liikkua kartan avulla maastossa.

T7 Oppilas harjoittelee kuvien, karttojen, karttapalvelujen ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.Oppilas piirtää käsin yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.Oppilas opiskelee paikanmääritystä koordinaatiston avulla.

S1-S6

Geomediataidot

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. Oppilas osaa määrittää sijainnin koordinaatiston avulla.

Oppilas osaa käyttää kuvia ja karttoja maantiedon opiskelussa.

Oppilas osaa ohjeiden mukaan täydentää kartan ja diagrammin.

T8 Oppilas tekee pienimuotoisen maantieteellisen aluetutkimuksen.Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

S1-S6

Tutkimustaidot

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen aluetutkimuksen. Oppilaan tuotoksessa on hyödynnetty geomediaa.

Oppilas osaa tuetusti ja ohjeiden mukaan tehdä pienen aluetutkimuksen.

T9 Oppilas seuraa maapallon kehiin liittyviä uutisia esim. maanjäristyksistä ja pyörremyrskyistä.

S1-S6

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Oppilas osaa tuoda esille luonnonilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

Oppilas osaa poimia uutisten joukosta luonnonilmiöihin liittyviä ajankohtaisia uutisia.

T10 Oppilas työskentelee ryhmässä ja harjoittelee oman toimintansa arviointia. Oppilas harjoittelee mielipiteiden esittämistä maantieteellisistä asioista ja erilaisten näkemysten kuuntelua.

S1-S6

Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä. Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella erilaisia näkemyksiä.

Oppilas on mukana ryhmän työskentelyssä. Oppilas kuuntelee erilaisia näkemyksiä ja muodostaa oman mielipiteen.

T11 Oppilas suunnittelee ja toteuttaa vuosiluokkien 7-9 aikana pienimuotoisen lähiluonnon vaalimis-projektin hyödyntäen myös biologian sisältöjä (esim. roskatalkoot, jätteenvähentämiskampanja tai mielipide vireillä olevasta kaavasta).

Oppilas pohtii globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan (esim. liikkumistapojen vaikutustailmastonmuutokseen).

S1-S6

Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

Arvioidaan sillä vuosiluokalla, jolla tavoitetta opiskellaan.

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merki-tystä omassa toiminnassaan.

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas tutustuu esimerkkeihin, miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

S1-S6

Kestävän kehityksen edistäminen

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä, miten toimitaan kestävän elämän tavan mukaisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.

Oppilas osaa kertoa joitakin käytännön esimerkkejä kestävästä elämäntavasta.

T13

Maantiedon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1

T2 Oppilas tutustuu erilaisten luonnonmaantieteellisten ilmiöiden kuten jääkauden vaikutuksiin ja näkymiseen Suomessa. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä.Oppilas pohtii Itämeren merkitystä Suomelle.

S1-S4, S6

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

Oppilas hahmottaa Itämeren ainutlaatuisuuden ja merkityksen Suomelle.

Oppilas tunnistaa Suomen luonnon maisemia ja osaa nimetä joitakin jääkauden jälkiä Suomen luonnossa. Oppilas tietää Itämeren peruspiirteet.

T3 Oppilas pyrkii kuvaamaan kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa.

S1-S6

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa.

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä ihmisen toiminnan näkymisestä Suomen maisemissa.

T4 Oppilas opiskelee, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin Suomessa. Oppilas pohtii, millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan erityisesti Suomessa.Oppilas pohtii luonnonvarojen kestävää käyttöä.

S1-S6

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa.

Oppilas kertoo esimerkein, miten luonnonympäristö kuten metsä vaikuttaa ihmisen elämään ja millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnolle.

Maantieteelliset taidot

T5 Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tulkitsee eri aluetasoisia karttoja painottaen omaa lähiympäristöä, kuntaa ja Suomea.Oppilas harjoittelee alueiden välisten erojen kuvaamista ja selittämistä. Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä ja pohtii niiden vastauksia.

S1-S6

Maantieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa selittää Suomen eri alueiden välisiä eroja. Oppilas hahmottaa kartoilta eri aluetasoja: oma lähiympäristö, kunta, Suomi. Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä Suomen eri alueiden välisistä eroista. Oppilas hahmottaa kartoilta Suomen aluetasoja. Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

T6

T7 Oppilas tutustuu satelliitti- ja ilmakuvien tulkintaan.Oppilas harjoittelee kuvien ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.Oppilas tutustuu paikkatietosovellusten käyttöön (esim. navigaattorit ja sähköiset reittipalvelut).

S1-S6

Geomediataidot

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja ja yksinkertaisia karttapalveluja maantiedon opiskelussa.

T8 Oppilas tekee pienimuotoisen lähialueeseen tai Suomeen liittyvän maantieteellisen tutkimuksen.Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

S1-S6

Tutkimustaidot

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen Suomeen liittyvän maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

Oppilas osaa tuetusti ja ohjeiden mukaan tehdä pienen Suomeen liittyvän aluetutkimuksen.

T9 Oppilas tekee maastotutkimuksia lähiympäristössä.Oppilas tutustuu erityisesti Suomessa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja muutoksia aiheuttaviin tekijöihin.Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohtii tapahtumien taustoja.

S1-S6

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Oppilas havainnoi ja osaa antaa esimerkkejä lähiympäristössä ja/tai Suomessa tapahtuvista ympäristön muutoksista. Oppilas osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä lähiympäristössä tai Suomessa tapahtuvista ympäristön muutoksista. Oppilas osaa poimia uutisten joukosta maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia uutisia.

T10 Oppilas työskentelee ryhmässä ja arvioi omaa toimintaansa.Oppilas pystyy esittämään mielipiteitään maantieteellisistä asioista.Oppilas opettelee erilaisten näkemysten kuuntelua ja rakentavaa suhtautumista sekä harjoittelee argumentoinnin taitoja.

S1-S6

Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

Oppilas on mukana ryhmän työskentelyssä. Oppilas kuuntelee erilaisia näkemyksiä ja muodostaa oman mielipiteen.

T11 Oppilas suunnittelee ja toteuttaa vuosiluokkien 7-9 aikana pienimuotoisen lähiluonnon vaalimis-projektin hyödyntäen myös biologian sisältöjä (esim. roskatalkoot, jätteenvähentämiskampanja tai mielipide vireillä olevasta kaavasta). Oppilas pohtii globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan (esim. liikkumistapojen vaikutusta ilmastonmuutokseen).

S1-S6

Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

Arvioidaan sillä vuosiluokalla, jolla tavoitetta opiskellaan.

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan.

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas harjoittelee, miten toimia vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas harjoittelee ottamaan kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.

S1-S6

Kestävän kehityksen edistäminen

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan kestävästi ja vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas tuntee kestävän kehityksen kysymyksiä.

Oppilas osaa kertoa joitakin käytännön esimerkkejä kestävästä elämäntavasta.

T13

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä