Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Fysiikka: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu fysiikan opiskelusta.

T1

Oppilas kiinnostuu fysiikan opiskelusta.

T1

Oppilas kiinnostuu fysiikan opiskelusta.

T2

Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan ja työskentelee huolellisesti annettujen ohjeiden mukaan.

T2

Oppilas asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

T2

Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee huolellisesti ja pitkäjänteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3

Oppilasta ymmärtää valon ja äänen ominaisuuksien tuntemisen merkitystä omassa elämässä.

 

T3

Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen merkityksiä omassa elinympäristössä. Oppilas ymmärtää voimien vaikutuksia ja niiden merkityksiä omassa elinympäristössä.

T3

Oppilas oppii ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

 

T4

Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta kestävän kulutuksen kannalta.

T4

Oppilas arvioi omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta.

T4

Oppilas ymmärtää sähköenergian merkityksen nyky-yhteiskunnassa sekä siihen liittyvän osaamisen merkityksen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Oppilas osaa pohtia ja arvioida omia valintojaan ja niiden vaikutusta sähkön ja energiavarojen kestävän käytön kannalta.

Tutkimisen taidot

Tutkimisen taidot

Tutkimisen taidot

T5

Oppilasta osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöstä.

T5

Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittää kysymyksiä tutkimukseen liittyen.

T5

Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä sähköön liittyvistä ilmiöistä sekä kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi.

T6

Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6

Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6

Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.

T7

Oppilas osaa tehdä mittauksia ja havaintoja sekä kirjata ja esittää saamiansa tutkimusten tuloksia.

T7

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia.

T7

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia.

T8

Oppilas ymmärtää valon tutkimukseen liittyvien yksinkertaisten sovellusten toimintaperiaatteita ja niiden merkitystä maailmankaikkeuden tutkimisessa.

T8

Oppilas ymmärtää joitakin lämpöön, voimiin ja liikeilmiöihin liittyvien teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita.

T8

Oppilas ymmärtää teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä. Oppilas rohkaistuu osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa, esim. oppimiskokonaisuuksissa.

T9

Oppilas osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten eri vaiheissa, esimerkiksi ilmiöiden ja tutkimusten valo- tai videokuvaamisessa, mittaustulosten koonnissa sähköiseen muotoon sekä tiedon haussa ja muokkaamisessa. Oppilas laajentaa maailmankuvan muotoutumista myös maailmankaikkeutta havainnollistavien simulaatioiden avulla.

T9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen sekä osaa pohtia ilmiöitä myös niitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

 

T9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa syventää tietämystään havainnollistavien animaatioiden ja simulaatioiden avulla.

 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

T10

Oppilasta harjoittelee käyttämään fysiikan käsitteitä selittäessään valoon ja ääneen liittyviä ilmiöitä.

T10

Oppilas käyttää fysiikan käsitteitä täsmällisesti selittäessään oppimiaan lämpö- ja liikeilmiöitä sekä pohtiessaan ilmiöiden välisiä suhteita.

T10

Oppilas käyttää käsitteitä täsmällisesti kuvaillessaan sähköön ja hiukkasfysiikkaan liittyviä käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

T11

Oppilas osaa käyttää joitakin malleja valon ja äänen ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä.

T11

Oppilas osaa käyttää erilaisia malleja lämpö- ja liikeilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä.

T11

Oppilas osaa käyttää kytkentäkaavioita mallina kuvatessaan ja selittäessään virtapiirin ilmiöitä. Oppilas osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta kytkentäkaavion avulla.

T12

Oppilas perustelee erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla.

T12

Oppilas osaa käyttää eri tietolähteitä sekä perustelee erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.

T12

Oppilas osaa käyttää eri tietolähteitä ja arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti sekä ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.

T13

Oppilas harjoittelee hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13

Oppilas tuntee tapoja, joilla luonnontieteellinen tieto on kehittynyt sekä tietää tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13

Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä osaa kuvata tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

 

T14

Oppilas pyrkii saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten.

T14

Oppilas pyrkii saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten.

 

 

T15

Oppilas soveltaa fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.