Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kemia: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu kemian opiskelusta.

T1

Oppilas kiinnostuu kemian opiskelusta.

T1

Oppilas kiinnostuu kemian opiskelusta.

T2

Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan ja työskentelee huolellisesti ohjeiden mukaan.

T2

Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan. Oppilas asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

T2

Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan. Oppilas asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

T3

Oppilas ymmärtää aineiden ja materiaalien ja niiden ominaisuuksien merkitystä arjessa ja omassa elämässä.

T3

Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden ominaisuuksien merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

T3

Oppilas ymmärtää kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa myös ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmasta.

T4

Oppilasta osaa pohtia omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

T4

Oppilas oppii arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta.

T4

Oppilas käyttää hiiliyhdisteiden kemiaan liittyvää osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioidessaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

Tutkimisen taidot

Tutkimisen taidot

Tutkimisen taidot

T5

Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöstä.

T5

Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittää kysymyksiä edelleen tutkimuksiin liittyen.

T5

Oppilas muodostaa kysymyksiä hiiliyhdisteisiin liittyvistä ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten sekä muun toiminnan lähtökohdiksi.

T6

Oppilas oppii työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6

Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6

Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti.

T7

Oppilas osaa esittää omien tutkimustensa tuloksia.

T7

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia.

T7

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimuksiensa tuloksia sekä arvioi niitä ja koko tutkimusprosessia.

T8

Oppilas ymmärtää joidenkin yksinkertaisten teknologisten sovellusten, kuten kylmähauteen, toimintaperiaatteita.

T8

Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä esimerkiksi energiantuotannossa.

T8

Oppilas ymmärtää hiilen ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä.

Oppilas oppii kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointia, suunnittelua, kehittämistä ja soveltamista.

T9

Oppilas hyödyntää simulaatioita ja videoanimaatioita esimerkiksi tutustuessaan joidenkin aineiden ominaisuuksiin.

T9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen. Oppilas laajentaa oppimistaan käyttämällä havainnollistavia simulaatioita ja animaatioita.

T9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas käyttää simulaatioita ja animaatioita oppimisen tukena.

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

T10

Oppilasta osaa käyttää kemian käsitteitä kuvaillessaan tutkimuksissa havaitsemiaan kemiallisia ilmiöitä.

T10

Oppilas käyttää kemian merkkikieltä täsmällisesti sekä jäsentää omia käsiterakenteitaan tulkitsemalla yksinkertaisia reaktioyhtälöitä.

T10

Oppilas osaa käyttää hiileen ja sen yhdisteisiin liittyviä käsitteitä täsmällisesti. Oppilas osaa jäsentää omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

T11

Oppilas käyttää malleja esimerkiksi aineen rakenteen kuvaamiseen.

T11

Oppilas käyttää jaksollista järjestelmää alkuaineiden ominaisuuksien kuvaamisessa ja selittämisessä.

T11

Oppilas käyttää erilaisia malleja kuvatessaan ja selittäessään hiiliyhdisteiden rakenteita ja niissä tapahtuvia kemiallisia muutoksia.

T12

Oppilas perustelee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

T12

Oppilas käyttää eri tietolähteitä sekä perustelee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

T12

Oppilas käyttää ja arvioi kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee näkemyksiään kemialle ominaisella tavalla.

T13

Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13

Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13

Oppilas osaa kuvata luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T14

Oppilas ymmärtää perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muuttumisesta kemiallisessa reaktiossa.

T14

Oppilas ymmärtää perusperiaatteita hiilen ja sen yhdisteiden ominaisuuksista, rakenteesta ja niissä tapahtuvista muutoksista.

T15

Oppilas osaa soveltaa kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.