Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta tulee tarkastella riittävän ajoissa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.69

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti

Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppi­määrän sijaan oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sito­mattomasti. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, joidenkin opetusryhmien tai yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Koko koulun tai yksittäisen opetusryh­män kohdalla vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tun­tijako sekä oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät si­sällöt määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksit­tain. Oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti opiske­leva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kysei­senä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle.

Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa vält­tää Iuokaiie jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kysei­seltä luokalta raukeaisivat. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppi las luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa pe­ rusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan erillisen kokeen suorittamista lukuvuoden aikana heti tuen tarpeen ilmetessä tai mikäli on todennäköistä, että oppilas saa jossakin oppiaineessa hylätyn suorituksen. Hänelle varataan lukuvuoden kestäessä mahdollisuus erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mikäli katsotaan mahdolliseksi, että oppilas pystyy suorittamaan vuosiluokan tavoitteet hyväksyttävästi, määritellään suoritustapa ja aikataulu yksilöllisesti oppilaan oppimissuunnitelmassa/HOJKS:ssa.

Mikäli oppilas on saanut jossakin oppiaineessa hylätyn suorituksen, varataan hänelle lukuvuoden päätyttyä mahdollisuus erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot.

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti

Oppilaalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot suhteessa edellisen opintokokonaisuuden tavoitteisiin, jotta hän voi edetä opiskelemaan seuraavaa opintokokonaisuutta.