Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kemian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosana kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 Oppilas kiinnostuu kemian opiskelusta.

S1-S6

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan ja työskentelee huolellisesti ohjeiden mukaan.

S1-S6

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppimisen taidot

Ei vaikuta arvioon tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan kemian opiskelusta osana oman oppimisensa arviointia.

Ei vaikuta arvioon tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan kemian opiskelusta osana oman oppimisensa arviointia.

T3 Oppilas ymmärtää aineiden ja materiaalien ja niiden ominaisuuksien merkitystä arjessa ja omassa elämässä.

S1-S6

Kemian merkityksen arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa. Oppilas osaa kertoa esimerkein joidenkin alkuaineiden tai niiden yhdisteiden, kuten hapen tai hiilimonoksidin, merkityksestä omassa elämässään.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä arkisista tilanteista, joissa tarvitaan kemian tietoja ja taitoja. Oppilas osaa antaa yksinkertaisia esimerkkejä erilaisista aineista ja niiden merkityksistä oman elämän kannalta.

T4 Oppilas osaa pohtia omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

S1-S6

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta

Oppilas osaa kuvata kemian näkökulmasta esimerkkien avulla, miten toimia ja tehdä valintoja luonnonvarojen käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata, miten luonnonvaroja käytetään erilaisiin oman lähiympäristön kulutustuotteisiin. Oppilas osaa esimerkein kuvata miten näitä erilaisia kulutustuotteita voidaan lajitella. Oppilas osaa käyttää sopivan määrän aineita oppilastöissä ja osaa hävittää oppilastöiden jätteet ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa antaa kemian näkökulmasta esimerkkejä toiminnastaan ja valinnoistaan luonnonvarojen käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa esimerkein vertailla eri kulutustuotteita luonnonvarojen käytön kannalta. Oppilas osaa kertoa, miten joitakin kodin jätteitä on mahdollista lajitella. Oppilas osaa käyttää sopivan määrän aineita oppilastöissä ja osaa hävittää oppilastöiden jätteet ohjeiden mukaisesti.

Tutkimisen taidot

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöstä.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu

Oppilas osaa muodostaa erilaisia kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä.

Oppilas osaa muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä.

T6 Oppilas oppii työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti.

S1-S6

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Osallistuessaan suljettujen ja avoimien tutkimusten tekemiseen ryhmässä oppilas työskentelee turvallisesti, osana ryhmää ja hallitsee perustyötaidot. Oppilas osaa tehdä ohjeiden mukaisia havaintoja töistä, merkitä keskeiset havainnot ylös ja tehdä työstä selkeät muistiinpanot.

Osallistuessaan suljettujen ja avoimien tutkimusten tekemiseen ryhmässä oppilas työskentelee turvallisesti, osana ryhmää ja noudattaa ohjeita. Oppilas osaa merkitä tutkimustuloksia ylös.

T7 Oppilas osaa esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä pohtia niiden luotettavuutta.

S1-S6

Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja arviointi

Oppilas osaa käsitellä ja esittää tutkimustuloksia. Oppilas osaa pohtia tulosten luetettavuutta sekä tutkimusprosessin toimivuutta.

Oppilas osaa kirjata, käsitellä ja esittää tutkimustuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas ottaa osaa tulosten luetettavuuden pohtimiseen.

T8 Oppilas ymmärtää joidenkin yksinkertaisten teknologisten sovellusten, kuten kylmähauteen, toimintaperiaatteita.

S1-S6

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä kemian ilmiöiden soveltamisesta teknologiassa.

Oppilas osaa antaa yksinkertaisia esimerkkejä kemian soveltamisesta teknologiassa.

T9 Oppilas hyödyntää simulaatioita ja videoanimaatioita esimerkiksi tutustuessaan joidenkin aineiden ominaisuuksiin.

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja sovelluksia tutkimusten eri vaiheissa. Oppilas osaa tehdä simulaatioilla ja videoanimaatioilla tarkasteltavasta ilmiöstä havaintoja. Oppilas rohkaistuu tekemään johtopäätöksiä havaintojensa pohjalta.

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja sovelluksia tutkimusten eri vaiheissa. Oppilas osaa tehdä havaintoja simulaatioilla ja videoanimaatioilla tarkasteltavasta ilmiöstä.

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

T10 Oppilasta osaa käyttää kemian käsitteitä kuvaillessaan tutkimuksissa havaitsemiaan kemiallisia ilmiöitä.

S1-S6

Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Oppilas osaa käyttää kemian käsitteitä oikeassa asiayhteydessä. Oppilas osaa selittää havaitsemiaan kemian ilmiöitä keskeisten kemian käsitteiden avulla.

Oppilas osaa käyttää joitakin keskeisiä kemian käsitteitä, kuten puhdas aine tai seos, kuvaillessaan havaitsemiaan kemiallisia ilmiöitä.

T11 Oppilas käyttää malleja esimerkiksi aineen rakenteen kuvaamiseen.

S1-S6

Mallien käyttäminen

Oppilas tietää, miksi kemiassa käytettään malleja. Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta mallin avulla.

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten kemiassa käytetään malleja. Oppilas osaa erottaa toisistaan erilaisia malleja, kuten puhtaan aineen ja seoksen mallin.

T12 Oppilas perustelee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

S1-S6

Argumentointi­taidot ja tietolähteiden käyttäminen

Oppilas osaa perustella näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

Oppilas harjoittelee perustelemaan näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

T13 Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

S1-S6

Luonnontieteel­lisen tiedon luonteen hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta. Oppilas osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten aineiden ominaisuuksia tutkitaan esimerkiksi erotusmenetelmien avulla. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä luonnontieteellisen tiedon luonteesta. Oppilas osaa antaa esimerkkejä tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa.

T14

T15

Kemian arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 Oppilas kiinnostuu kemian opiskelusta.

S1-S6

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan. Oppilas asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

S1-S6

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan monipuolisesti opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella. Oppilas työskentelee huolellisesti ohjeiden mukaisesti. Oppilas asettaa työskentelylleen tavoitteet ja osaa työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä omasta osaamisestaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella. Ohjeiden mukaisesti työskennellessään oppilas tarvitsee merkittävissä määrin ohjausta. Oppilas osaa esimerkkien avulla kertoa työskentelynsä tavoitteista ja niistä työtavoista, joilla tavoitteisiin päästään.

T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden ominaisuuksien merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

S1-S6

Kemian merkityksen arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa. Oppilas tietää, että osa suoloista on vesiliukoisia. Oppilas osaa kuvata kemian osaamisen merkitystä eri ammateissa.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä arkisista tilanteista, joissa tarvitaan kemian tietoja ja taitoja. Oppilas osaa nimetä ammatteja, joissa tarvitaan kemian osaamista.

T4 Oppilas oppii arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta.

S1-S6

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta

Oppilas osaa kuvata erilaisten valintojen merkitystä energiavarojen kestävän käytön kannalta. Oppilas osaa kuvata joidenkin tuotteiden lajittelua ja sitä, miten se säästää luontoa.

Oppilas osaa kuvata, miten kodin sähkölaitteiden, kuten matkapuhelimen tai kannettavan tietokoneen, käyttöenergia voidaan tuottaa kemiallisesti. Oppilas osaa käyttää sopivan määrän aineita oppilastöissä ja osaa hävittää oppilastöiden jätteet ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa esimerkein vertailla arkipäivän valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta. Oppilas osaa antaa esimerkkejä metallien kierrätyksestä ja siitä, kuinka metallituotteen käyttöikää voidaan kasvattaa suojaamalla niitä korroosiolta. Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista kodin sähkölaitteista, kuten matkapuhelin tai kannettava tietokone, joiden käyttöenergia voidaan tuottaa kemiallisesti. Oppilas osaa käyttää sopivan määrän aineita oppilastöissä ja osaa hävittää oppilastöiden jätteet ohjeiden mukaisesti.

Tutkimisen taidot

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittää kysymyksiä edelleen tutkimuksiin liittyen.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu

Oppilas osaa esittää monipuolisia kysymyksiä tutkittavasta ilmiöstä ja jalostaa niitä jatkotutkimuksiin liittyen. Oppilas osaa esittää jatkokysymyksiä tutkinnan kohteeksi rajaamalla muuttujia.

Oppilas osaa muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä.

T6 Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

S1-S6

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Osallistuessaan suljettujen ja avoimien tutkimusten tekemiseen ryhmässä oppilas työskentelee turvallisesti osana ryhmää ja hallitsee perustyötaidot. Oppilas osaa tehdä ohjeiden mukaisia havaintoja töistä, merkitä keskeiset havainnot ylös ja tehdä työstä selkeät muistiinpanot.

Osallistuessaan suljettujen ja avoimien tutkimusten tekemiseen ryhmässä oppilas työskentelee turvallisesti osana ryhmää ja noudattaa ohjeita. Oppilas osaa merkitä tutkimustuloksia ylös.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioi niiden luotettavuutta.

S1-S6

Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja arviointi

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimustuloksia. Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luetettavuutta.

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimustuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa pohtia tulosten oikeellisuutta ja luetettavuutta.

T8 Oppilas ymmärtää aineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä esimerkiksi energiantuotannossa.

S1-S6

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joidenkin aineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä esimerkiksi energiantuotannossa.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä aineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteista ja merkitystä esimerkiksi energiantuotannossa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä kodin sähkölaitteista, kuten matkapuhelin tai kannettava tietokone, joiden käyttöenergia voidaan tuottaa kemiallisesti.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen. Oppilas laajentaa oppimistaan käyttämällä havainnollistavia simulaatioita ja animaatioita.

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja sovelluksia tutkimusten eri vaiheissa. Oppilas osaa tehdä simulaatioilla ja videoanimaatioilla tarkasteltavasta ilmiöstä havaintoja sekä osaa jalostaa havaintojansa päätelmiksi. Oppilas osaa kerätä tarkoituksenmukaista tietoa simulaatioista ja videoanimaatioista. Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen.

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja sovelluksia tutkimusten eri vaiheissa. Oppilas osaa tehdä simulaatioilla ja videoanimaatioilla tarkasteltavasta ilmiöstä havaintoja. Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen.

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

T10 Oppilas käyttää kemian merkkikieltä täsmällisesti sekä jäsentää omia käsiterakenteitaan tulkitsemalla yksinkertaisia reaktioyhtälöitä.

S1-S6

Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Oppilas osaa käyttää kemian merkkikieltä ja käsitteitä täsmällisesti selittäessään kemian ilmiöitä.

Oppilas osaa käyttää joitakin keskeisiä kemian käsitteitä kuvaillessaan kemian ilmiöitä. Oppilas tuntee jossain määrin kemian merkkikieltä.

T11 Oppilas käyttää jaksollista järjestelmää alkuaineiden ominaisuuksien kuvaamisessa ja selittämisessä.

S1-S6

Mallien käyttäminen

Oppilas osaa hyödyntää jaksollista järjestelmää monipuolisesti selittäessään eri alkuaineiden kemiallisia ominaisuuksia. Oppilas osaa kuvata alkuaineen atomin elektronirakenteen elektronikuorimallia käyttäen.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä siitä miten jaksollista järjestelmää käytetään alkuaineiden ominaisuuksien kuvaamiseen ja selittämiseen. Oppilas osaa selittää atomimallin avulla atomin rakenteen ja sen, että atomilla on positiivisesti varautunut ydin, jonka ympärille negatiiviset elektronit sijoittuvat säännönmukaisesti kuorille.

T12 Oppilas käyttää eri tietolähteitä sekä perustelee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

S1-S6

Argumentointi­taidot ja tietolähteiden käyttäminen

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä. Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä. Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkemyksiä ja harjoittelee perustelemaan niitä kemialle ominaisella tavalla. Oppilas osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi esimerkiksi kodin kasvimaan kalkitseminen on perusteltua kasvatettavien kasvien kasvun kannalta.

T13 Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

S1-S6

Luonnontieteel­lisen tiedon luonteen hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. Oppilas osaa kirjoittaa joitakin yksinkertaisia reaktioyhtälöitä, kuten aineen palamisen reaktioyhtälön.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä luonnontieteellisen tiedon luonteesta. Oppilas osaa antaa esimerkkejä tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa. Oppilas tietää, että kemiassa reaktioyhtälön tarkoitus on kuvata ja antaa tietoa siitä, miten reaktioon osallistuvat aineet reagoivat keskenään.

T14 Oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten ja ymmärtää perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muuttumisesta kemiallisessa reaktiossa.

S5, S6

Tiedollisten jatko-opintovalmiuksien saavuttaminen

Oppilas osa monipuolisesti käyttää aineen ominaisuuksien, rakenteiden, ja aineiden muutoksien keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa. Oppilas osaa selittää jaksollisen järjestelmän avulla, millaisia ominaisuuksia ja millainen rakenne kullakin alkuaineella on ja miten tämä vaikuttaa siihen, miten kyseinen alkuaine reagoi kemiallisesti. Oppilas ymmärtää, että kemiallisen reaktion lähtöaineet rakentuvat samoista määristä alkuaineatomeja kuin reaktiotuotteet ja että tietyn alkuaineen atomien lukumäärä on sama niin lähtöaineissa kuin reaktiotuotteissa.

Oppilas ymmärtää, että kemiallisessa reaktiossa aukeaa ja syntyy uusia atomien välisiä sidoksia.

Oppilas osa käyttää joitakin aineen ominaisuuksien, rakenteiden, ja aineiden muutoksien keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa. Oppilas osaa kertoa, että kemiallisen reaktion lähtöaineet rakentuvat samoista alkuaineista kuin reaktiotuotteet.

T15