Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Terveystieto: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Tutustutaan terveys-käsitteen laaja-alaisuuteen ja pohditaan eri terveyden osa-alueiden, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden, merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarkastellaan elämänkulun vaiheita terveyden edistämisen näkökulmasta. Käsitellään minäkuvan muodostumista ja itsetuntemuksen kehittämistä sekä itsensä arvostamista osana kokonaisvaltaista terveyttä.

Käsitellään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista sekä tunnetaitoja. Pohditaan ristiriitojen ja ongelmatilanteiden rakentavaa käsittelyä. Tutustutaan seksuaalisen kehittymisen etenemiseen.

Käsitellään mielen hyvinvointia osana kokonaisvaltaista terveyttä. Pohditaan erilaisten stressi- ja kriisitilanteiden ennaltaehkäisyä sekä niissä toimimista. Pohditaan omia arvoja ja asenteita sekä niiden vaikutusta terveyteen.

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Tutkitaan terveyttä voimavaralähtöisesti ja käsitellään mielen hyvinvointia terveyttä tukevana tekijänä. Pohditaan terveyttä kuluttavia tekijöitä, kuten riippuvuutta, tupakkatuotteita ja kiusaamista. Käsitellään turvataitoja vaativien tilanteiden tunnistamista ja niissä toimimista kiusaamisen ehkäisyn näkökulmasta. Tarkastellaan itsestä huolehtimisen taitoja osana hyvää terveysosaamista.

Käsitellään terveyttä tukeviatekijöitä kuten arkirytmiä, mielekästä vapaa-ajan toimintaa, unta, ravitsemusta ja liikuntaa. Terveyttä kuluttavista tekijöistä tarkastellaan mm. nukkumisen ongelmia, alkoholia, passiivista elämäntapaa ja tapaturmia. Opetellaan erilaisten tapaturmien ja onnettomuustilanteiden ensiaputaitoja.

Pohditaan seksuaalisuuden monimuotoisuutta ja vastuullista seksuaalikäyttäytymistä osana seksuaaliterveyttä.

Käsitellään terveyttä kuluttavista tekijöistä nuoren mielen pahoinvointia, ravitsemuksen ongelmia sekä huumeita. Harjoitellaan turvallisuustaitoja vaativien tilanteiden tunnistamista ja niissä toimimista sekä tuen ja avun hakemista.

Perehdytään tartuntatauteja ja suomalaisia kansantauteja aiheuttaviin tekijöihin. Opetellaan toimimaan ennaltaehkäisevästi ja selvitetään, missä ja miten tauteja hoidetaan.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Tutustutaan opiskelu-, työ- ja toimintakyky- käsitteisiin ja mietitään, miten voitaisiin edistää omaa opiskelukykyä terveyden eri osa-alueet huomioiden. Käydään läpi erilaiset terveyskäsitykset (lääketieteellinen, subjektiivinen, toiminnallinen) ja tarkastellaan omaa terveyskäsitystä niiden näkökulmasta. Mietitään median vaikutusta terveydelle ja käsitellään mediataitoja osana hyvää terveysosaamista.

Pohditaan ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta seksuaalisuuteen liittyen sekä mm. alkoholi- ja liikennekulttuurin vaikutuksia ja muutoksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Käsitellään ympäristön terveysvaikutuksia terveyden eri osa-alueet huomioiden. Tutustutaan erilaisiin terveyspalveluihin ja kansalaistoiminnan muotoihin. Tarkastellaan ajankohtaisia terveyteen liittyvä ilmiöitä mm. terveysmarkkinointia ja vaikuttamisen keinoja sekä arvioidaan lähiympäristön terveyskäsitysten (lääketieteellinen, subjektiivinen ja toiminnallinen) merkitystä itselle. Pohditaan opiskelu-, työ- ja toimintakykyä osana kestävää elämäntapaa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä