Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Terveystiedon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1

Oppilas ymmärtää terveyden koostuvan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta sekä käsittää, että terveydessä keskeisintä on terveyden edistäminen, arjen voimavarojen ylläpitäminen sekä terveysosaamisen (tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus) kehittäminen. Oppilas ymmärtää koetun ja mitatun terveyden käsitteet. Oppilas tietää elämänkulun keskeiset kohdat sekä tunnistaa elämänkulun ja eri ikäkausien tunnuspiirteitä terveyden näkökulmasta. Oppilas osaa kuvata ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä nuoruudessa ja ymmärtää sen olevan yksilöllistä. Oppilas osaa selittää kasvuun ja kehitykseen liittyviä käsitteitä.

S1-S3

Terveyteen liittyvät käsitykset

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien avulla. Oppilas ymmärtää koetun ja mitatun terveyden käsitteet. Oppilas pystyy esittelemään elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä.

Oppilas osaa nimetä terveyden osa-alueet ja elämänkulun eri vaiheet.

T2

Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita.

S1

Vuorovaikutustaitojen analysointi

Oppilas osallistuu aktiivisesti erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoituksiin oppitunneilla.

Oppilas osallistuu ohjatusti vuorovaikutustilanteiden harjoituksiin oppitunneilla.

T3

Oppilas käsittää, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Oppilas oppii tapoja kehittää omaa itsetuntemustaan, itsensä arvostamista sekä itsensä kuuntelemista. Oppilas ymmärtää, että oman kehon ja mielen viestien kuunteleminen ja niiden ymmärtäminen ovat osa terveydenlukutaitoa.

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T4

Oppilas pohtii oman käyttäytymisensä merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

S1, S3

Terveydellisen kehityksen analysointi ja toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa pohtia oman käyttäytymisensä merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja pohtia niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä esimerkiksi kiusaamistilanteissa.

Oppilas tunnistaa käyttäytymisensä erilaisia piirteitä.

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

T5

Oppilas tietää, mitkä tekijät vahvistavat ja mitkä puolestaan vaarantavat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Oppilas tunnistaa kiusaamisen eri piirteitä ja siihen liittyviä rooleja sekä tietää keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.Oppilas tietää, mitä käsitteet mielihyvä ja riippuvuus tarkoittavat ja osaa nimetä erilaisia mielihyvän ja riippuvuuden lähteitä. Oppilas ymmärtää riippuvuuksiin liittyvät terveysriskit ja osaa nimetä syitä erilaisille riippuvuuksille sekä keinoja niistä eroon pääsemiseksi. Oppilas tiedostaa tupakkatuotteista (tupakka, nuuska, sähkösavuke) aiheutuvan riippuvuuden ja osaa selittää niihin liittyviä terveyshaittoja. Oppilas ymmärtää käsitteen passiivinen tupakointi.

S1-S3

Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja terveyteen liittyvien käsitteiden käyttäminen

Oppilas osaa nimetä useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa selittää kiusaamiseen liittyviä käsitteitä. Oppilas ymmärtää riippuvuuden ja mielihyvän terveyden osa-alueiden näkökulmista. Oppilas osaa selittää tupakkatuotteisiin liittyviä terveyshaittoja.

Oppilas osaa nimetä muutamia terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas tunnistaa kiusaamiseen liittyviä käsitteitä. Oppilas tietää riippuvuuden ja mielihyvän käsitteiden merkityksen. Oppilas tietää tupakkatuotteisiin liittyviä terveyshaittoja.

T6

Oppilas harjoittelee terveyteen ja sairauteen liittyvien tiedonhankintamenetelmien käyttämistä.

S2, S3

Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen

Oppilas osaa etsiä terveyteen liittyvää tietoa.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä terveyteen liittyvää tietoa.

T7

Oppilas ymmärtää omaa terveyttä koskevien elintapavalintojen merkityksen jokapäiväisessä elämässä ja pystyy nimeämään omaa terveyttä vahvistavia asioita. Oppilas ymmärtää itsestä huolehtimisen merkityksen terveyden kannalta (päivittäinen hyvä hygienia). Oppilas miettii elämänhallintataitojen merkitystä osana terveyden kannalta merkittäviä voimavaroja.Oppilas opettelee tunnistamaan mahdollisia riippuvuutta aiheuttavia tekijöitä omassa elämässään ja miettimään, miten välttää riippuvuuksien kehittymistä.

S1, S2

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T8

Oppilas tarkastelee erilaisia terveyteen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja osaa selittää terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden muodostumista.

S1-S3

Terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden tarkastelu

Oppilas osallistuu keskusteluun ajankohtaisista terveysuutisista ja tiedostaa terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden muodostumista.

Oppilas osallistuu ohjatusti keskusteluun ajankohtaisista terveysuutisista.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T9

Oppilas tiedostaa mediaan liittyviä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas tietää, miten toimia nettikiusaamistilanteessa.

S3

Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa, miten media vaikuttaa terveyteen. Oppilas tietää, miten toimia nettikiusaamistilanteessa.

Oppilas tietää, että media vaikuttaa terveyteen.

T10

Oppilas oppii käytännössä tarkastelemaan toimintakyvylle ja sen ylläpitämiselle merkittäviä seikkoja, kuten työasennon ergonomiaa, ja osaa laatia opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia.

S1, S2

Työkyvyn edistämisen keinojen hahmottaminen

Oppilas osaa tarkastella toimintakyvyn kannalta tärkeitä asioita kuten työergonomiaa. Oppilas osaa suunnitella omaa opiskeluaan toimintakykyä tukevalla tavalla.

Oppilas tietää, mitä tarkoittavat toimintakyky ja ergonomia. Oppilas osaa ohjatusti suunnitella omaa opiskeluaan.

T11

Oppilas opettelee arvioimaan omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten terveyskäsitysten (lääketieteellinen, toiminnallinen, subjektiivinen) vaikutusta omaan terveyteen.

S1-S3

Terveyskäsitysten arviointi

Oppilas ymmärtää, miten perhe, lähiyhteisöt ja muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä.

Oppilas tietää, että käsitys terveydestä vaihtelee.

T12

Oppilas osaa käyttää kriittistä medialukutaitoa arvioidessaan terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä. Oppilas pohtii, mitä keinoja ja tapoja hänellä on vaikuttaa lähiyhteisönsä terveyteen. Oppilas pohtii eettistä vastuullisuutta, esimerkiksi muiden huomioon ottamista tai (netti)kiusaamiseen puuttumista, osana terveysosaamista.

S3

Terveyteen liittyvän viestinnän arviointi

Oppilas osaa pohtia terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä. Oppilas osaa eritellä elämäntapojen seurauksia. Oppilas osaa kertoa keinoja ja tapoja, miten terveyteen voidaan vaikuttaa lähiyhteisössä.

Oppilas pohtii ohjatusti terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja elämäntapojen seurauksia lähiyhteisöissä.

Terveystiedon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1

Oppilas osaa nimetä perustunteita ja käsittää erilaisten tunteiden olevan sallittuja. Oppilas ymmärtää tunnetaitojen merkityksen mielen hyvinvointia tukevana tekijänä.

Oppilas osaa kuvata erilaisia arjessa tarvittavia sosiaalisia taitoja sekä hyvän ystävyyssuhteen tunnuspiirteitä.

Oppilas ymmärtää seksuaalisuuden olevan voimavara ja osa terveyttä kuuluen ihmisen persoonaan syntymästä lähtien. Oppilas tunnistaa seksuaalisen kehityksen vaiheita (seksuaalisuuden portaat) ja tietää seksuaaliterveyden perusteet. Oppilas osaa selittää käsitteen seksuaalinen suuntautuminen.

S1-S3

Terveyteen liittyvät käsitykset

Oppilas osaa nimetä useita tunteita. Oppilas osaa kuvata erilaisia sosiaalisia taitoja ja hyvän ystävyyssuhteen tunnuspiirteitä. Oppilas osaa selittää seksuaaliterveyden perusteita.

Oppilas osaa nimetä muutamia tunteita. Oppilas tietää hyvän ystävyyssuhteen tunnuspiirteitä. Oppilas tietää seksuaaliterveyden käsitteen.

T2

Oppilas harjoittelee erilaisia sosiaalisia taitoja sekä tunnetaitoja (erilaisten tunteiden nimeäminen, tunnistaminen, ilmaiseminen ja niiden sääteleminen). Oppilas harjoittelee rakentavaa toimimista erilaisissa ristiriita- ja ongelmatilanteissa.

S1-S5

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä käyttäytymisen säätelyn analysointi

Oppilas osallistuu aktiivisesti erilaisten ristiriita- ja ongelmatilanteiden harjoituksiin oppitunneilla. Oppilas osaa analysoida sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja sekä käyttäytymisen säätelyä.

Oppilas osallistuu ohjatusti ristiriita- ja ongelmatilanteiden harjoituksiin oppitunneilla. Oppilas ymmärtää käyttäytymisen säätelyn merkityksen.

T3

Oppilas osaa arvioida omaa käyttäytymistään erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Oppilas oppii tarkastelemaan ja ymmärtämään omaa seksuaalista kehitystään.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T4

Oppilas pohtii erilaisten nuorten elämässä tyypillisten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä niiden ratkaisuja. Oppilas osaa arvioida sosiaalisten suhteiden merkityksen mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.Oppilas osaa pohtia ja perustella turvallista sekä vastuullista seksuaalikäyttäytymistä ja suhtautumistaan seksuaaliseen erilaisuuteen.

Terveydellisen kehityksen analysointi ja toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa kuvata vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita ja tuottaa niihin ratkaisuja sekä arvioida niiden merkitystä terveydelle. Oppilas osaa pohtia vastuullisen seksuaalikäyttäytymisen vaikutusta itselle ja muille.

Oppilas osaa nimetä vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita. Oppilas tietää, mitä on vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen.

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

T5

Oppilas ymmärtää terveyttä vahvistavia ja vaarantavia tekijöitä, esimerkiksi arkirytmiin, uneen ja lepoon, ravitsemukseen, liikuntaan, seksuaalikäyttäytymiseen, alkoholiin ja liikenneturvallisuuteen liittyen.

Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja terveyteen liittyvien käsitteiden käyttäminen

Oppilas osaa nimetä useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä perustella niiden välisiä yhteyksiä. Oppilas osaa selittää alkoholiin liittyviä terveyshaittoja.

Oppilas osaa nimetä muutamia terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas tietää alkoholiin liittyviä terveyshaittoja.

T6

Oppilas opettelee terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltamista, aiheina arkirytmi, uni ja lepo, ravitsemus, liikunta, seksuaalikäyttäytyminen, alkoholi ja liikenneturvallisuus.

Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen

Oppilas osaa toimia terveyttä edistävien toimintamallien mukaan arkielämän tilanteissa.

Oppilas osaa toimia terveyttä edistävien toimintamallien mukaan joissakin arkielämän tilanteissa.

T7

Oppilas osaa arvioida omia terveystaitojaan ja tottumuksiaan säännölliseen arkirytmiin, uneen ja lepoon, ravitsemukseen, liikuntaan, seksuaalikäyttäytymiseen, alkoholiin ja liikenneturvallisuuteen liittyen.

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T8

Oppilas osaa kuvata ja opettelee arvioimaan kriittisesti elämäntapoihin, kuten uneen ja lepoon, ravitsemukseen, liikuntaan, seksuaalikäyttäytymiseen, alkoholiin ja liikenneturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä, tietolähteitä, eettisiä kysymyksiä, valintoja ja niiden seurauksia, arvoja ja arvostuksia.

Terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuden arvioiminen

Oppilas osaa selittää elämäntapoihin liittyviä valintoja ja niiden seurauksia. Oppilas osaa pohtia eettisiä kysymyksiä elämäntapoihin liittyen.

Oppilas tietää elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T9

Oppilas ymmärtää ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon sekä tieto- ja viestintäteknologian merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen

Oppilas ymmärtää, miten ihmissuhteet vaikuttavat terveyteen. Oppilas osaa selittää, miten tieto- ja viestintäteknologia vaikuttaa terveyteen.

Oppilas tietää, miten ihmissuhteet sekä tieto- ja viestintäteknologia vaikuttavat terveyteen.

T10

Oppilas tutustuu tarjolla oleviin terveyspalveluihin ja niiden toimintaan.

Työkyvyn edistämisen keinojen hahmottaminen

Oppilas tietää, mitä työkykyä ylläpitäviä terveyspalveluja on saatavilla lähiseudulla sekä internetissä.

Oppilas osaa tuetusti hakea tietoa työkykyä ylläpitävistä terveyspalveluista.

T11

Oppilas pohtii omaan elämään liittyviä terveyden ja hyvinvoinnin arvoja ja normeja arkirytmiin, uneen ja lepoon, ravitsemukseen, liikuntaan, seksuaalikäyttäytymiseen, alkoholiin ja liikenneturvallisuuteen liittyen.

Terveyskäsitysten

arviointi sekä oppimista edistävien tekijöiden hahmottaminen

Oppilas osaa pohtia, miten arvot ja normit vaikuttavat terveyteen arkielämässä.

Oppilas tietää, että arvot ja normit vaikuttavat terveyteen arkielämässä.

T12

Oppilas tietää, miten hän voi toiminnallaan tukea sekä omien että muidenkin oikeuksien toteutumista mm. seksuaalikäyttäytymiseen (nuorten seksuaalioikeudet) liittyen.

Terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien keinojen tunteminen

Oppilas osaa perustella terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä oikeuksia ja eritellä omien toimintatapojen seurauksia toisille.

Oppilas tietää, että on olemassa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä oikeuksia.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä