Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Evankelisluterilainen uskonto: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

T1

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon vaikutuksia arkisessa elämässä ja ympäröivässä kulttuurissa. Oppilas oppii tarkastelemaan uskonnon luonnetta yksilön ja yhteisön asiana, uskonnon ulottuvuuksia sekä uskonnollisen kielen erityislaatuisuutta.

T1

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon vaikutuksia arkisessa elämässä ja ympäröivässä kulttuurissa. Oppilas oppii tarkastelemaan uskonnon luonnetta yksilön ja yhteisön asiana, uskonnon ulottuvuuksia sekä uskonnollisen kielen erityislaatuisuutta.

T2

Oppilas oppii tuntemaan kristinuskon syntyvaiheet ja perusopetukset sekä kristinuskon vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Oppilas oppii tuntemaan Raamatun syntyprosessin, keskeisen sisällön ja tutustuu uskonnon pyhästä kirjasta nouseviin teemoihin.

T3

Oppilas perehtyy eri maailmanuskontoihin, joihinkin katsomuksiin sekä uskonnottomuuteen.Oppilas oppii ymmärtämään uskonnoissa ja katsomuksissa ilmenevää moninaisuutta.

T4

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median ja taiteen kentässä.

T4

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median ja taiteen kentässä.

T4

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median ja taiteen kentässä.

T5

Oppilas tutustuu uskonnon ja tieteen kielen välisiin eroihin. Oppilas osaa tunnistaa argumentaation tapoja.

T5

Oppilas tunnistaa uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja. Oppilas osaa kertoa esimerkkejä argumentaation tavoista ja harjoittelee kuuntelemisen ja perustelun valmiuksia.

T5

Oppilas osaa kertoa uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista. Oppilas osaa kertoa argumentaation tavoista, osaa myös hyödyntää tapoja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

T6

Oppilas oppii peruskäsitykset etiikasta, moraalista ja arvoista.Oppilas oppii tuntemaan lähemmin kristinuskon ja tärkeimpien kirkkokuntien keskeiset eettiset periaatteet.Oppilas oppii tuntemaan muiden uskontojen ja katsomusten eettiset periaatteet. Oppilas oppii ihmisyyteen liittyviä perusarvoja, tutustuu tärkeimpiin ihmisoikeussopimuksiin ja osaa kertoa niiden keskeisestä sisällöstä.

T7

Oppilas oppii ymmärtämään uskonnon ja katsomusten maailmanlaajaa merkitystä ihmisten arjessa tekemille valinnoille.

T7

Oppilas ymmärtää, että uskonnot ja katsomukset antavat merkityksen ja sisällön ihmisten arjessa tekemille valinnoille. Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä.

T8

Oppilas oppii pohtimaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä sekä tarkastelemaan niitä oman arvomaailmansa pohjalta.

T9

Oppilas oppii tarkastelemaan omia valintojaan ja niiden vaikutuksia toisten ihmisten hyvinvointiin.

T9

Oppilas osaa pohtia eettisiä asioita, kertoa omista tunteista ja kokemuksista sekä soveltaa kristillistä etiikkaa käytäntöön.Oppilas oppii tarkastelemaan omia valintojaan ja niiden vaikutuksia toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen.

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä. Oppilas saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä. Oppilas saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.Oppilas oppii toimimaan erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä