Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Evankelisluterilainen uskonto: sisällöt 7. vuosiluokalla

S2 Uskontojen maailma

Perehdytään siihen, mitä uskonnolla tarkoitetaan ja mitkä ovat uskonnon eri ilmenemismuotoja. Tutustutaan uskonnon tiedollisiin, toiminnallisiin, kokemuksellisiin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin.

Opetuksessa tarkastellaan suuria maailmanuskontoja, kuten hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan uskontoja, Japanin uskontoja, juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, näiden syntyä, levinneisyyttä, pyhiä kirjoituksia, opetuksia sekä vaikutusta kannattajiensa elämään ja yhteiskuntaan. Tutustutaan luonnonuskontojen tunnusomaisiin piirteisiin ja joihinkin sen ilmenemismuotoihin sekä lisäksi uusiin uskonnollisiin liikkeisiin.

Opetuksen sisältöinä ovat eri uskontojen vaikutukset yksilön elämään ja yhteiskuntaan. Tutustutaan uskontojen kannattajien elämänkaaresta, vuodenkierrosta tai uskonnon sisällöistä nouseviin juhliin ja uskontoihin liittyviin tapoihin. Opetuksessa huomio kiinnittyy myös uskontojen symboliikkaan ja niiden merkityksiin kannattajilleen.

Oppilaat tutustuvat uskonnollisen kielen käsitteisiin, kuten pyhä ja yliluonnollinen, sekä oppivat tarkastelemaan näitä suhteessa arkiseen ja luonnolliseen. Opetuksessa tuodaan esille ajassa ilmenevän uskontokritiikin näkökulmia. Tutustutaan dialogiin, jota käydään uskontojen välillä.

Opetuksessa korostetaan itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta erilaisista taustoista tulevia kohtaan.

Evankelisluterilainen uskonto: sisällöt 8. vuosiluokalla

S1 Suhde omaan uskontoon

Tarkastellaan kristinuskon syntyä, sen taustatekijöitä sekä alkuseurakunnan elämälle tunnusomaisia piirteitä. Oppilas saa käsityksen apostolisen opetuksen kehittymisestä uskontunnustuksiksi. Tutustutaan kristinuskon leviämiseen ja jakaantumiseen eri kirkkokunniksi. Perehdytään lähemmin katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon. Opiskellaan reformaatioon, luterilaiseen kirkkoon ja sen opetuksiin liittyvät keskeiset asiat. Käydään läpi kirkkokunnille tärkeitä käsityksiä ja opetuksia esimerkiksi Jumalasta, uskosta ja sakramenteista.

Tarkastellaan kristinuskon vaiheita Suomessa ja sekä katolisen että luterilaisen uskon vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutustutaan muihin Suomessa vaikuttaviin kristillisiin kirkkokuntiin ja näiden keskeisiin opetuksiin.

Opetuksessa korostetaan, että Raamattu on historiallinen dokumentti, jota voidaan tutkia eri tavoin. Tutustutaan raamatuntutkimuksen keskeisiin periaatteisiin. Perehdytään Raamatun synnyn eri vaiheisiin, sen kielelliseen monimuotoisuuteen ja Raamatusta tehtäviin keskeisimpiin tulkintatapoihin. Opiskellaan Raamatun keskeistä sisältöä sekä Jeesus Nasaretilaisen ja Paavalin vaikutusta kristillisen uskon muotoutumiseen.

Tutustutaan Raamatusta ja kristinuskosta nouseviin kulttuurivaikutuksiin erityisesti eurooppalaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa.

Pohditaan uskon ja tiedon välistä suhdetta ja tutustutaan aiheesta käytyyn keskusteluun esimerkiksi luomiskertomusten ja tieteellisten maailmansyntyteorioiden välillä.

Tuetaan sellaista oppimisilmapiiriä, jossa oppilas kokee luottamusta elämään ja itseensä. Annetaan valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

Evankelisluterilainen uskonto: sisällöt 9. vuosiluokalla

S3 Hyvä elämä

Perehdytään peruskäsitteisiin etiikasta, moraalista ja arvoista. Tutustutaan eettisiin teorioihin kuten seurausetiikkaan, velvollisuusetiikkaan ja tilanne-etiikkaan. Opetellaan tuntemaan käsitteet maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus sekä niiden rakentumista omalla kohdallaan.

Perehdytään kristinuskon ja suurimpien kristillisten kirkkokuntien eettisiin periaatteisiin ja painotuksiin. Tarkastellaan Raamatun ja etiikan suhdetta. Perehdytään muiden maailmanuskontojen eettisiin opetuksiin.

Tutustutaan YK:n voimassa oleviin ihmisoikeussopimuksiin. Sisällöissä käydään läpi globaaleja ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ihmisoikeuksista, rasismista, ympäristövastuusta, eläinten oikeuksista sekä työn ja vapaa-ajan suhteesta.

Sisällöissä käsitellään lisäksi eettisiä aiheita, jotka koskettavat nuoren elämäntilannetta ja ovat ajankohtaisia. Tarkastellaan mediassa ja nuorisokulttuurissa vallitsevia arvoja ja pohditaan niiden suhdetta kristinuskossa ilmeneviin arvoihin minäkuvasta ja ihmisen arvosta.

Opetellaan erilaisia uskonnollisen ja eettisen ilmaisun tapoja yksin ja yhdessä, suullisesti ja kirjallisesti. Tutustutaan erilaisiin argumentointitapoihin ja opetellaan argumentointitaitoja.

Opetuksessa korostetaan itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta erilaisista taustoista tulevia kohtaan.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä