Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1-S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon vaikutuksia arkisessa elämässä ja ympäröivässä kulttuurissa. Oppilas oppii tarkastelemaan uskonnon luonnetta yksilön ja yhteisön asiana, uskonnon ulottuvuuksia sekä uskonnollisen kielen erityislaatuisuutta.

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

Oppilas tunnistaa uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2

T3

Oppilas perehtyy eri maailmanuskontoihin, joihinkin katsomuksiin sekä uskonnottomuuteen.Oppilas oppii ymmärtämään uskonnoissa ja katsomuksissa ilmenevää moninaisuutta.

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot joistakin maailmanuskonnoista ja uskonnottomuudesta.

T4

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median ja taiteen kentässä.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä uskontoperinteiden tavoista ja symboleista. Hän osaa mainita ohjatusti uskonnollisia aiheita mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

T5

Oppilas tutustuu uskonnon ja tieteen kielen välisiin eroihin. Oppilas osaa tunnistaa argumentaation tapoja.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista.

Hän osaa tunnistaa argumentteja keskustelussa.

T6

T7

Oppilas oppii ymmärtämään uskonnon ja katsomusten maailmanlaajaa merkitystä ihmisten arjessa tekemille valinnoille.

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

Oppilas osaa kuvailla uskontojenja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T9

Oppilas oppii tarkastelemaan omia valintojaan ja niiden vaikutuksia toisten ihmisten hyvinvointiin.

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen

Oppilas osaa tarkastella omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja huomaa että valintoihin liittyy arvoja ja seurauksia.

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä. Oppilas saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

S1-S3

Elämäntaidot ja eettinen ajattelu

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon vaikutuksia arkisessa elämässä ja ympäröivässä kulttuurissa.

Oppilas oppii tarkastelemaan uskonnon luonnetta yksilön ja yhteisön asiana, uskonnon ulottuvuuksia sekä uskonnollisen kielen erityislaatuisuutta.

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä kristinuskoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

Oppilas tunnistaa joitakin kristinuskoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2

Oppilas oppii tuntemaan kristinuskon syntyvaiheet ja perusopetukset sekä kristinuskon vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Oppilas oppii tuntemaan Raamatun syntyprosessin, keskeisen sisällön ja tutustuu uskonnon pyhästä kirjasta nouseviin teemoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla kristinuskon syntyhistoriaa ja vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan. Oppilas tuntee kristinuskon perusopetukset ja osaa Raamatun syntyyn, tutkimukseen ja tulkintaan liittyvät perustiedot.

Oppilas osaa kuvailla kristinuskon syntyhistoriaa ja osaa nimetä joitakin kristinuskon perusopetuksia sekä mainita lähteitä.

T3

T4

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median, taiteen ja ajankohtaisten tapahtumien kentässä.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä

kristillisestä perineestä nousevia tapoja ja symboleja.

Hän osaa antaa esi-

merkkejä ajankohtaisista kristillisistä

aiheista mediassa sekä taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Oppilas osaa antaa

joitakin esimerkkejä

kristillisen perinteen

tavoista ja symboleista. Hän osaa mainita ohjatusti ajankohtaisia kristillisiä aiheita mediassa,

taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5

Oppilas tunnistaa uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä argumentaation tavoista.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista.

Hän osaa tunnistaa argumentteja keskustelussa.

T6

T7

Oppilas oppii ymmärtämään uskonnon ja katsomusten maailmanlaajaa merkitystä ihmisten arjessa tekemille valinnoille.

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8

T9

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.

Oppilas saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

S1-S3

Elämäntaidot ja eettinen ajattelu

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä