Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ortodoksinen uskonto: sisällöt 7. vuosiluokalla

Perehdytään Kirkon syntyvaiheisiin: alkuseurakuntaan, apostolien lähetystyöhön ja marttyyrikirkkoon. Tutustutaan jakautumattomaan alkukirkkoon, suureen skismaan ja kirkon jakaantumiseen. Tarkastellaan Kirkon opin muotoutumista ja erityisesti Nikealais-Konstantinopolilaisen uskontunnustuksen syntyä. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta. Oppilas saa käsityksen Traditiosta ortodoksisen opin perustana.

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua ortodoksisen uskon näkökulmasta. Tutustutaan Raamatun syntyyn ja sisällön muotoutumiseen sekä Raamatun käyttöön liturgisesti ja yksilön elämässä. Oppilas tutustuu diakoniaan lähimmäisenrakkauden muotona. Opetuksessa tarkastellaan alkukirkon diakoniaa ja marttyyriutta.

Opetuksessa perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja paikalliskirkkoihin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa tuodaan esille kristillisten kirkkojen eri suuntauksia. Tutustutaan maailmanuskonnoista juutalaisuuteen ja islamiin.

Opetuksessa pohditaan oikeaa ja väärää, lähimmäisenrakkautta, toisen auttamista ja diakoniaa. Korostetaan epäitsekkyyttä, sitoutumista ja luottamusta.

Oppilas ymmärtää mysteerioiden merkityksen ortodoksin elämässä. Opetuksessa tarkastellaan syntiä ja katumusta sekä kasteen ja mirhavoitelun mysteerioita.

Ortodoksinen uskonto: sisällöt 8. vuosiluokalla

Tarkastellaan Suomen ortodoksisen kirkon historiaa ja nykyaikaa. Perehdytään hiippakunnan ja seurakunnan käsitteisiin. Tarkastellaan Suomen ortodoksista kirkkokuntaa osana Ekumeenista patriarkaattia. Oppilas ymmärtää, että Suomen ortodoksinen kirkko on osa globaalia, maailmanlaajuista Kirkkoa.

Oppilas tutustuu pappeuteen ortodoksisen kirkon mysteeriona. Tarkastellaan pappeuden eri asteita ja niiden ominaispiirteitä. Tutustutaan ortodoksisiin kirkollisiin toimijoihin ja järjestöihin. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta.

Tutustutaan maailmanuskonnoista hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen. Perehdytään niihin liittyviin tapoihin ja symboleihin. Opetuksessa nostetaan esille mediasta nousevia ajankohtaisia uskonnollisia aiheita. Tarkastellaan uskonnon ilmenemistä taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Opetuksessa käsitellään ortodoksista luostariperinnettä ja asketismia. Tarkastellaan hengellisen ohjauksen roolia ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa.

Pohditaan omien eettisten valintojen vaikutuksia. Tutustutaan ihmisoikeuksiin ortodoksisesta näkökulmasta.

Ortodoksinen uskonto: sisällöt 9. vuosiluokalla

Tutustutaan ajan pyhittämiseen ortodoksin elämässä. Perehdytään ortodoksiseen kirkkovuoteen. Oppilas ymmärtää ortodoksisten paastojen merkityksen osana ihmisenä kasvua. Tutustutaan ortodoksiseen rukousperinteeseen ja mysteerioihin. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta.

Tutustutaan Kiinan ja Japanin uskontoihin. Perehdytään luonnonuskontoihin, uudempiin uskontoihin sekä uskonnottomuuteen ja ateismiin. Pohditaan uskontoja maailman politiikassa. Ohjataan oppilasta huomaamaan ihmisenä kasvu osana muita uskontoja. Käsitellään taiteen roolia eri uskonnoissa. Tarkastellaan kirkkotaidetta ortodoksisen opin ilmentäjänä.

Pohditaan elämän tarkoitusta sekä elämän ja kuoleman kysymyksiä ortodoksisesta näkökulmasta. Tutustutaan kestävään elämäntapaan ja bioetiikkaan. Oppilasta ohjataan omien eettisten valintojen ja niiden vaikutusten pohdintaan ja perustelemiseen. Tarkastellaan vapauden ja vastuun käsitteitä ortodoksisesta näkökulmasta. Tarkastellaan maailman luomista ortodoksisen uskonnon näkökulmasta mutta myös eri uskonnoista ja luonnontieteistä käsin.

Ohjataan oppilasta kohtaamaan erilaisia ihmisiä työelämässä ja vapaa-ajalla. Tarkastellaan seurustelun ja perheen käsitteitä ortodoksisen perinteen valossa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä