Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1-S3

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas tunnistaa ortodoksisen tradition vaikutuksen kulttuuriin perinteisissä ortodoksissa maissa.

Oppilas huomaa ortodoksisen perinteen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutuksen. Oppilas pohtii luterilaisuuden ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutusta.

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas osaa tunnistaa ortodoksisen tradition vaikutuksen kulttuuriin perinteisissä ortodoksissa maissa.

Oppilas tiedostaa ortodoksisen perinteen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutuksen. Oppilas osaa pohtia luterilaisuuden ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutusta.

Oppilas on tutustunut ortodoksisen tradition vaikutukseen perinteisten ortodoksimaiden kulttuureissa.

Oppilas on tutustunut ortodoksisen perinteen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutukseen.

T2 Oppilas ymmärtää kristinuskon ja kirkon syntyhistoriaa sekä kehitystä ja pohtii tämän vaikutusta ortodoksisen kirkon kehitykseen.

Oppilas syventää tietämystään Raamatusta ja muista uskon lähteistä sekä tutustuu niiden käyttöön jumalanpalveluselämässä.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas ymmärtää kristinuskon ja kirkon syntyhistoriaa sekä kehitystä ja osaa pohtia tämän vaikutusta ortodoksisen kirkon kehitykseen.

Oppilas on syventänyt tietämystään Raamatusta ja muista uskon lähteistä sekä on tutustunut niiden käyttöön jumalanpalveluselämässä.

Oppilas on tutustunut kristinuskon ja kirkon syntyhistoriaan sekä kehitykseen ja osaa avustetusti pohtia tämän vaikutusta ortodoksisen kirkon kehitykseen.

Oppilas on syventänyt tietämystään Raamatusta ja muista uskon lähteistä ja tutustunut niiden käyttöön jumalanpalveluselämässä.

T3 Oppilas tietää Suomessa vaikuttavia uskontoja ja tunnistaa uskontojen merkityksen ihmisille sekä uskonnottomuuden katsomuksellisena valintana. Oppilas perehtyy kristinuskon ilmenemiseen eri kirkoissa.

Oppilas syventää tietojaan juutalaisuudesta ja islamista sekä pohtii niiden yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas tietää Suomessa vaikuttavia uskontoja ja osaa tunnistaa uskontojen merkityksen ihmisille sekä uskonnottomuuden katsomuksellisena valintana. Oppilas on perehtynyt kristinuskon ilmenemiseen eri kirkoissa.

Oppilas on syventänyt tietojaan juutalaisuudesta ja islamista ja osaa pohtia niiden yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.

Oppilas on tutustunut Suomessa vaikuttaviin uskontoihin ja uskontojen merkitykseen ihmisille sekä uskonnottomuuteen katsomuksellisena valintana. Oppilas on tutustunut kristinuskon ilmenemiseen eri kirkoissa.

Oppilas on syventänyt tietojaan juutalaisuudesta ja islamista sekä pohtii niiden yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.

T4 Oppilas osaa nimetä ortodoksisen perinteen, kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas pohtii alustavasti uskonnon vaikutusta maailmanpolitiikkaan.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä ortodoksisen perinteen, kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin tapoja ja symboleja. Oppilas osaa tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas osaa alustavasti pohtia uskonnon vaikutusta maailmanpolitiikkaan.

Oppilas osaa nimetä joitakin ortodoksisen perinteen, kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin tapoja ja symboleja ja tunnistaa avustettuna niitä median eri lähteistä.

T5 Oppilas ymmärtää tieteen ja uskonnon välisen eron Raamatun ja muiden pyhien tekstien tulkinnassa.

Oppilas tutustuu juutalaisuuden ja islamin tapoihin tulkita pyhiä tekstejään.

Oppilas harjoittelee mediakriittisyyttä.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ymmärtää tieteen ja uskonnon välisen eron Raamatun ja muiden pyhien tekstien tulkinnassa.

Oppilas on tutustunut juutalaisuuden ja islamin tapoihin tulkita pyhiä tekstejään.

Oppilas on harjoitellut mediakriittisyyttä.

Oppilas on tutustunut tieteen ja uskonnon väliseen eroon Raamatun ja muiden pyhien tekstien tulkinnassa.

Oppilas on tutustunut juutalaisuuden ja islamin tapoihin tulkita pyhiä tekstejään.

Oppilas on harjoitellut mediakriittisyyttä.

T6 Oppilas perehtyy kristinuskon ja erityisesti ortodoksisen uskon etiikan perusteisiin ja pohtii sen suhdetta ihmisoikeuksiin.

Oppilas tutustuu juutalaisuuden ja islamin eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Oppilas on perehtynyt kristinuskon ja erityisesti ortodoksisen uskon etiikan perusteisiin. Oppilas osaa pohtia sen suhdetta ihmisoikeuksiin.

Oppilas on tutustunut juutalaisuuden ja islamin eettisiin periaatteisiin ja osaa pohtia niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.

Oppilas on tutustunut kristinuskon ja erityisesti ortodoksisen uskon etiikan perusteisiin ja osaa avustettuna pohtia sen suhdetta ihmisoikeuksiin.

Oppilas on tutustunut juutalaisuuden ja islamin eettisiin periaatteisiin ja osaa avustettuna pohtia niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.

T7 Oppilas pohtii uskonnon merkitystä yhtenä ihmisen valintoihin vaikuttavana tekijänä.

Oppilas tutustuu uskontojen sisäisiin ja välisiin konflikteihin maailmanhistoriassa kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin osalta.

(S1, S3)

(Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti)

Oppilas osaa pohtia uskonnon merkitystä yhtenä ihmisen valintoihin vaikuttavana tekijänä.

Oppilas on tutustunut uskontojen sisäisiin ja välisiin konflikteihin maailmanhistoriassa kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin osalta.

Oppilas tietää uskonnon merkityksen yhtenä ihmisen valintoihin vaikuttavana tekijänä.

Oppilas on tutustunut uskontojen sisäisiin ja välisiin konflikteihin maailmanhistoriassa kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin osalta.

T8 Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja.

Oppilas arvioi toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.

S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas osaa pohtia ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

Oppilas osaa pohtia opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja.

Oppilas osaa arvioida toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.

Oppilas on tutustunut ihmisyyteen kuuluvien elämänkysymysten pohdintaan.

Oppilas on tutustunut opetuksen sisällöistä nousevien, eettisten, ajankohtaisten teemojen pohdintaan.

Oppilas tutustunut siihen, kuinka toiset voivat vaikuttaa omiin valintoihin.

T9 Oppilas tutkii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas osaa tutkia omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.

Oppilas osaa pohtia opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Oppilas osaa avustettuna tutkia omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.

Oppilas osaa avustettuna pohtia opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

T10 Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta etenkin omassa ryhmässä, koulussa ja lähiympäristössään.

S1-S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas pohtii ortodoksisen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elämään.

Oppilas pohtii uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutusta Euroopassa ja muualla maailmassa.

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas osaa pohtia ortodoksisen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elämään.

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutusta Euroopassa ja muualla maailmassa.

Oppilas tietää, että ortodoksinen ja luterilainen perinne vaikuttavat oman lähipiirin elämässä.

Oppilas on tutustunut uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutuksiin Euroopassa ja muualla maailmassa.

T2 Oppilas ymmärtää Suomen ortodoksisen kirkon historiaa idän ja lännen välissä ja tuntee Suomen ortodoksista kirkkoa nykypäivänä.

Oppilas hahmottaa kirkkovuoden kierron kokonaisuudessaan ja pohtii ajan pyhittämisen merkitystä itselleen.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas ymmärtää Suomen ortodoksisen kirkon historiaa idän ja lännen välissä ja tuntee Suomen ortodoksista kirkkoa nykypäivänä.

Oppilas osaa hahmottaa kirkkovuoden kierron kokonaisuudessaan ja osaa pohtia ajan pyhittämisen merkitystä itselleen.

Oppilas hahmottaa Suomen ortodoksisen kirkon historiaa idän ja lännen välissä ja tietää jossain määrin Suomen ortodoksista kirkkoa nykypäivänä.

Oppilas hahmottaa osittain kirkkovuoden kierron ja osaa pohtia ajan pyhittämisen merkitystä itselleen.

T3 Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuksien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria muovaavina elementteinä.

Oppilas tunnistaa Aasian uskontoja ja tarkastelee niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin. Oppilas pohtii Aasian uskontojen

yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuksien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria muovaavina elementteinä.

Oppilas tunnistaa Aasian uskontoja. Oppilas osaa tarkastella niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin. Oppilas osaa pohtii Aasian uskontojen

yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.

Oppilas tiedostaa jossain määrin uskontojen ulottuvuuksien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria muovaavina elementteinä.

Oppilas tunnistaa joitakin Aasian uskontoja ja osaa jossain määrin tarkastella niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin. Oppilas on tutustunut Aasian uskontojen

yhteisiin ja eroaviin piirteisiin suhteessa

T4 Oppilas osaa nimetä Aasian uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas havainnoi ja opettelee tulkitsemaan tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä Aasian uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas havainnoi ja tulkitsee tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

Oppilas on tutustunut Aasian uskontojen tapoihin ja symboleihin ja osaa avustettuna tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas osaa alustavasti havainnoida ja tulkita joitakin tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

T5 Oppilas harjoittelee erottamaan vakaumuksellisen tekstin tieteellisestä kielestä.

Oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin uskonnollisiin teksteihin ja pohtii kriittisesti niiden vaikuttavuutta.

Oppilas harjoittelee mediakriittisyyttä.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa erottaa vakaumuksellisen tekstin tieteellisestä kielestä.

Oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin uskonnollisiin teksteihin ja osaa pohtia kriittisesti niiden vaikuttavuutta.

Oppilas on harjoitellut mediakriittisyyttä.

Oppilas on harjoitellut vakaumuksellisen tekstin erottamista tieteellisestä kielestä.

Oppilas on tutustunut joihinkin erilaisiin uskonnollisiin teksteihin ja osaa alustavasti pohtia niiden vaikuttavuutta kriittisesti.

Oppilas on harjoitellut mediakriittisyyttä.

T6 Oppilas pohtii ortodoksista ihmiskäsitystä ja ihmisoikeusetiikan opetusta ihmisarvosta.

Oppilas perehtyy Aasian uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Oppilas osaa pohtia ortodoksisen ihmiskäsityksen ja ihmisoikeusetiikan opetusta ihmisarvosta.

Oppilas on perehtynyt Aasian uskontojen eettisiin periaatteisiin ja osaa pohtia niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.

Oppilas on tutustunut ortodoksiseen ihmiskäsitykseen ja ihmisoikeusetiikan opetukseen ihmisarvosta.

Oppilas on tutustunut Aasian uskontojen eettisiin periaatteisiin ja osaa jossain määrin pohtia niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.

T7 Oppilas ymmärtää uskonnon yhtenä valintoihin vaikuttavana tekijänä.

Oppilas pohtii Aasian uskontojen merkitystä yksilön elämässä.

Oppilas tutustuu ekumeniaan Suomessa ja uskontojen väliseen globaaliin dialogiin.

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas ymmärtää, että uskonto on yksi yksilön valintoihin vaikuttava tekijä.

Oppilas osaa pohtia Aasian uskontojen merkitystä yksilön elämässä.

Oppilas on tutustunut ekumeniaan Suomessa ja uskontojen väliseen globaaliin dialogiin.

Oppilas tietää, että uskonto on yksi yksilön valintoihin vaikuttava tekijä.

Oppilas on tutustunut Aasian uskontojen merkitykseen yksilön elämässä.

Oppilas on tutustunut ekumeniaan Suomessa ja uskontojen väliseen globaaliin dialogiin.

T8 Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja ja arvioi omaa suhdettaan niihin.

Oppilas arvioi toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.

S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas osaa pohtia ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

Oppilas osaa pohtia opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja ja arvioida omaa suhdettaan niihin.

Oppilas osaa arvioida toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.

Oppilas tiedostaa ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

Oppilas on osallistunut joidenkin opetuksen sisällöistä nousevien, eettisten, ajankohtaisten teemojen pohdintaan.

Oppilas on pohtinut toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.

T9 Oppilas tutkii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja pohtii niiden vaikutusta hyvinvointiin.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas osaa tutkia omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja pohtia niiden vaikutusta hyvinvointiin.

Oppilas osaa pohtia opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Oppilas tietää että on valintoihin liittyviä eettisiä ulottuvuuksia ja että ne voivat vaikuttaa hyvinvointiin.

Oppilas osaa avustettuna pohtia joitakin opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

T10 Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta ympärillään ja erilaisissa verkkoympäristöissä.

S1-S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä