Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolinen uskonto: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa

T2

Oppilasta ohjataan ymmärtämään kristinuskon syntyä ja varhaista kehitystä ja syventämään tietojaan katolisesta kirkosta, opista ja sen vaikutuksista

T3

Ohjataan oppilasta tuntemaan katolisen kirkon kulttuurista moninaisuutta ja Suomessa vaikuttavia uskontoja.

T4

Oppilasta ohjataan tunnistamaan katoliseen perinteeseen ja muihin uskontoihin liittyviä tapoja ja symboleja.

T5

Oppilasta ohjataan havaitsemaan ja arvioimaan argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

T6

Oppilasta ohjataan perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä katolisen kirkon ja muiden uskontojen eettisiin periaatteisiin

T8

Oppilasta ohjataan pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

T9

Oppilasta ohjataan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.

T10

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä omassa elämässään.

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan katolisen kirkon ja kristillisen kulttuurin vaikutusta suomalaisessa ja eurooppalaisessa yhteiskunnassa

T2

Oppilasta ohjataan syventämään tietojaan katolisesta uskonnosta ja sen vaikutuksista

T3

Oppilasta ohjataan perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

T4

Oppilasta ohjataan tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5

Oppilasta ohjataan mediakriittisyyteen. Oppilas harjoittelee kuuntelun ja perustelun taitoja sekä valmiuksia.

T6

Oppilasta ohjataan perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä katolisen kirkon ja muiden uskontojen eettisiin periaatteisiin

T7

Oppilasta ohjataan ymmärtämään uskontoa yhtenä ihmisen valintoihin vaikuttavana tekijänä.

T8

Oppilasta ohjataan pohtimaan ajankohtaisia ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

T9

Oppilasta ohjataan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin.

T10

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa, jatko-opinnoissa, vapaa-ajalla

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa

T2

Oppilasta ohjataan syventämään tietojaan katolisen kirkon opista ja sen vaikutuksista

T3

Oppilasta ohjataan perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

T4

Oppilasta ohjataan tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailman politiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5

Oppilasta ohjataan ymmärtämään erilaisia käsityksiä maailmansynnystä ja kuoleman jälkeisestä tilasta. Oppilas osaa perustella näkemyksiään ja kuunnella toisia.

T6

Oppilasta ohjataan perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä katolisen kirkon ja muiden uskontojen eettisiin periaatteisiin

T7

Oppilasta ohjataan ymmärtämään katoliseen kirkkoon tai muihin uskontokuntiin kuulumisen merkitystä eettisten valintojen taustalla.

T8

Oppilasta ohjataan pohtimaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin.

T9

Oppilasta ohjataan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan.

T10

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä