Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolinen uskonto: sisällöt 7. vuosiluokalla

S1 Perehdytään kirkon syntyvaiheisiin: alkuseurakuntaan, apostolien lähetystyöhön ja kristinuskon leviämiseen sekä marttyyreihin. Tutustutaan jakamattoman kirkon aikaan, suureen skismaan ja kirkon jakaantumiseen. Tarkastellaan Kirkon opin muotoutumista ja erityisesti Nikaialais-Konstantinopolilaisen uskontunnustuksen eli credon syntyä. Oppilas saa käsityksen Tradition merkityksestä katolisen opin perustana. Tutustutaan tärkeimpiin kirkkoisiin ja heidän kirjoituksiinsa. Tarkastellaan reformaatiota ja sen seurauksia, erityisesti luterilaisen kirkon muotoutumista. Tutustutaan syvemmin katolisen kirkkovuoden suuriin juhliin kirkon ja perheen elämässä.

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua katolisen uskon näkökulmasta. Tutustutaan Raamatun syntyyn ja sisällön muotoutumiseen sekä Raamatun käyttöön liturgisesti ja katolilaisen elämässä. Oppilaat tutustuvat diakoniaan lähimmäisenrakkauden muotona. Opetuksessa tarkastellaan alkukirkon diakoniaa ja marttyyriutta. Kirkonviroista tarkastellaan diakonin virkaa. Opetuksessa perehdytään katolisen kirkon moninaisiin riituksiin eri puolilla maailmaa.

S2 Opetuksessa tuodaan esille kristillisten kirkkojen eri suuntauksia. Tutustutaan uskonnon käsitteen määrittelyyn ja uskontojen yhteisiin piirteisiin, maailmanuskonnoista juutalaisuuteen ja islamiin.

S3 Opetuksessa pohditaan oikeaa ja väärää, lähimmäisenrakkauden muotoja katolisen kirkon toiminnassa, toisen auttamista ja diakoniaa. Korostetaan epäitsekkyyttä, sitoutumista ja luottamusta. Oppilas ymmärtää sakramenttien merkityksen katolilaisen elämässä. Opetuksessa tarkastellaan syntiä ja katumusta sekä kasteen ja parannuksen sakramentteja lähemmin.

Katolinen uskonto: sisällöt 8. vuosiluokalla

S1 Tarkastellaan katolisen kirkon historiaa Suomessa ja kirkon nykypäivää. Perehdytään hiippakunnan ja seurakunnan käsitteisiin. Tarkastellaan katolista kirkkoa Suomessa osana maailmankirkkoa. Oppilasta autetaan ymmärtämään katolisen kirkon liturgiaa ja sen symboliikkaa. Oppilaat tutustuvat pappeuteen katolisen kirkon sakramenttina. Tarkastellaan pappeuden eri asteita ja niiden ominaispiirteitä, erityisesti tarkastelun kohteena paavius. Perehdytään Raamatun ja Tradition merkitykseen katolisen kirkon opin perustana. Tarkastellaan vahvistuksen sakramenttia katolisen nuoren hengellisen itsenäistymisen näkökulmasta. Tutustutaan tärkeimpiin kirkkorakennustyyleihin sekä kirkolliseen musiikkiin. Maallikoiden kutsumus, erityisesti nuorten tehtävät katolisessa kirkossa tänä päivänä.

S2 Tutustutaan maailmanuskonnoista hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen. Perehdytään niihin liittyviin tapoihin ja symboleihin. Tarkastellaan myös uskonnottomuutta ja maallistumista Suomessa ja Euroopassa. Opetuksessa nostetaan esille mediasta nousevia ajankohtaisia uskonnollisia aiheita ja perehdytään mediakriittisyyteen. Tarkastellaan uskonnon ilmenemistä taiteessa ja populaarikulttuurissa.

S3 Opetuksessa käsitellään katolista luostariperinnettä ja asketismia. Tarkastellaan hengellisen ohjauksen roolia katolisuudessa, ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa. Pohditaan omia arvoja ja omien eettisten valintojen vaikutuksia. Tutustutaan ihmiskäsitykseen ja ihmisoikeuksiin katolisesta näkökulmasta.

Katolinen uskonto: sisällöt 9. vuosiluokalla

S1 Autetaan oppilasta saamaan kokonaiskuva sakramentaalisesta elämästä katolisessa kirkossa sekä katolisen kirkon opin keskeisestä sisällöstä Raamatun ja Tradition valossa. Oppilas ymmärtää paastoamisen merkityksen sekä omasta jakamisen osana ihmisenä kasvua. Tarkastellaan kirkon historian tärkeimpiä tapahtumia ja niiden vaikutusta nykykirkkoon, erityisesti viimeisimpiä kirkolliskokouksia ja niiden merkittävimpiä päätöksiä. Tutustutaan pyhäksi julistamisen prosessiin ja pyhimysten merkitykseen katolilaisten elämässä. Tutustutaan katolisen hengellisen kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 Perehdytään Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan, ekumenian periaatteisiin ja päämääriin.

Tutustutaan Kiinan ja Japanin uskontoihin. Perehdytään luonnonuskontoihin, uudempiin uskontoihin sekä uskonnottomuuteen ja ateismiin. Tarkastellaan erilaisia käsityksiä maailman synnystä ja kuoleman jälkeisestä tilasta. Pohditaan uskontoja maailman politiikassa. Ohjataan oppilasta huomaamaan ihmisenä kasvua osana muita uskontoja. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. Käsitellään taiteen roolia eri uskonnoissa. Tarkastellaan kirkkotaidetta katolisen uskon ilmentäjänä.

S3 Pohditaan elämän tarkoitusta sekä elämän ja kuoleman kysymyksiä katolisesta näkökulmasta. Tutustutaan kestävään elämäntapaan ja bioetiikkaan. Oppilasta ohjataan omien eettisten valintojen ja niiden vaikutusten pohdintaan ja perustelemiseen. Tarkastellaan vapauden ja vastuun käsitteitä, seksuaalisuutta, seurustelua ja avioliittoa katolisesta näkökulmasta. Oppilasta ohjataan kohtaamaan erilaisia ihmisiä työelämässä ja vapaa-ajalla ja kunnioittamaan eritavalla ajattelevia ihmisiä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä