Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1-S3

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolisen uskonnon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilasta ohjataan havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas kykenee havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta lähiympäristössään sekä suomalaisessa yhteiskunnassa ja osaa antaa siitä esimerkkejä.

Oppilas pystyy tuetusti havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta lähiympäristössään sekä suomalaisessa yhteiskunnassa ja osaa antaa siitä joitain esimerkkejä.

T2 Oppilasta ohjataan ymmärtämään kristinuskon syntyä ja varhaista kehitystä ja syventämään tietojaan katolisesta kirkosta, opista ja sen vaikutuksista.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas tietää miten kristinusko on syntynyt ja tuntee sen varhaisvaiheita. Hän tuntee credon ja sen merkityksen katolisessa kirkossa.

Oppilas on tutustunut kristinuskon syntyyn ja varhaisvaiheisiin. Hän tietää mikä on credo.

T3 Ohjataan oppilasta tuntemaan katolisen kirkon kulttuurista moninaisuutta ja Suomessa vaikuttavia uskontoja.

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas tietää, että katolinen kirkko on maailmanlaajuinen ja että siihen sisältyy erilaisia riituksia. Hän tuntee luterilaisen kirkon vaiheita.

Oppilas on tutustunut katolisen kirkon maailmanlaajuisuuteen ja erilaisiin riituksiin. Hän tietää jotain luterilaisen kirkon vaiheista.

T4 Oppilasta ohjataan tunnistamaan katoliseen perinteeseen ja muihin uskontoihin liittyviä tapoja ja symboleja.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas tietää katolisen kirkon traditiosta ja osaa antaa siitä esimerkkejä. Hän tuntuu juutalaisuuden ja islamin tapoja ja symboleja.

Oppilas on tutustunut katolisen kirkon traditioon ja osaa antaa joitain esimerkkejä siitä. Hän on tutustunut juutalaisuuden ja islamin tapoihin ja symboleihin.

T5 Oppilasta ohjataan havaitsemaan ja arvioimaan argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas on oppinut havaitsemaan uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja ja pystyy arvioimaan niitä.

Oppilas tarvitsee vielä tukea havaitakseen uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja, pystyy vain epävarmasti arvioimaan niitä.

T6 Oppilasta ohjataan perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä katolisen kirkon ja muiden uskontojen eettisiin periaatteisiin.

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Oppilas tuntee diakonian ja marttyyriuden käsitteet sekä katolisen kirkon ihmiskäsityksen. Hän tietää sakramenttien merkityksen katolisessa kirkossa.

Oppilas on tutustunut diakonian ja marttyyriuden käsitteisiin sekä katolisen kirkon ihmiskäsitykseen. Hän on tutustunut sakramenttien merkitykseen katolisessa kirkossa.

T7 

T8 Oppilasta ohjataan pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas osaa pohtia elämänkysymyksiä eri uskontojen sekä uskonnottomuuden kautta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea pohtiessaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

T9 Oppilasta ohjataan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas ymmärtää valintojen seurauksia. Hän tuntee parannuksen sakramentin merkityksen katolisessa kirkossa.

Oppilas ymmärtää jollain tavalla valintojensa seurauksia. Hän on tutustunut parannuksen sakramentin merkitykseen katolisessa kirkossa.

T10 Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä omassa elämässään.

S1-S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Katolisen uskonnon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilasta ohjataan havaitsemaan katolisen kirkon ja kristillisen kulttuurin vaikutusta suomalaisessa ja eurooppalaisessa yhteiskunnassa.

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tuntee kristillisen kirkon historiaa ja sen merkitystä Suomessa ja Euroopassa. Hän tuntee katolisen kirkon traditiota.

Oppilas on tutustunut kristillisen kirkon historiaan ja sen merkitykseen Suomessa ja Euroopassa. Hän on tutustunut katolisen kirkon traditioon.

T2 Oppilasta ohjataan syventämään tietojaan katolisesta uskonnosta ja sen vaikutuksista.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas tuntee katolisen kirkon liturgiaa ja sen symboliikkaa. Hän tietää pappeuden eri asteet ja osaa nimetä ne ja niiden tehtävät.

Oppilas on tutustunut katolisen kirkon liturgiaan ja sen symboliikkaan. Hän on tutustunut pappeuden eri asteisiin ja osaa nimetä jonkun niistä ja niiden tehtävistä.

T3 Oppilasta ohjataan perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen.

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas tietää hindulaisuuden ja buddhalaisuuden perusperiaatteet. Hän tietää myös uskonnottomuudesta yhtenä katsomuksena.

Oppilas on tutustunut hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen . Hän on tutustunut myös uskonnottomuuteen yhtenä katsomuksena.

T4 Oppilasta ohjataan tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas tietää eri uskontoihin liittyviä tapoja ja symboleita ja osaa kertoa niistä. Hän tunnistaa uskonnollisia aiheita mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Oppilas on tutustunut eri uskontoihin liittyviin tapoihin ja symboleihin. Hän tarvitsee vielä tukea tunnistaakseen uskonnollisia aiheita mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 Oppilasta ohjataan mediakriittisyyteen.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas on oppinut tutkimaan median tietoja kriittisesti.

Oppilas tarvitsee tukea tutkiessaan median tietoja, että oppisi kriittiseksi.

T6 Oppilasta ohjataan perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä katolisen kirkon ja muiden uskontojen eettisiin periaatteisiin.

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää keskeiset eettiset käsitteet ja niiden merkityksen. Hän tuntee eri uskontoihin liittyvää asketismia sekä luostariperinnettä.

Oppilas on tutustunut keskeisiin eettisiin käsitteisiin ja niiden merkitykseen. Hän on tutustunut eri uskontojen asketismiin sekä luostariperinteeseen.

T7 Oppilasta ohjataan ymmärtämään uskontoa yhtenä ihmisen valintoihin vaikuttavana tekijänä.

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas osaa pohtia omia arvovalintojaan. Hän tuntee myös muihin uskontoihin liittyviä arvoja ja elämän periaatteita.

Oppilas tarvitsee tukea omaan arvopohdintaansa. Hän on tutustunut myös muiden uskontojen arvoihin ja elämän periaatteisiin.

T8 Oppilasta ohjataan pohtimaan ajankohtaisia ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pystyy pohtimaan elämänkysymyksiä ja löytää niihin liittyviä asioita mediasta.

Oppilas pystyy tuetusti pohtimaan elämänkysymyksiä ja havaitsemaan niihin liittyviä asioita mediassa.

T9 Oppilasta ohjataan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin.

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas tietää omien valintojensa vaikuttavan yleiseen hyvinvointiin. Hän ymmärtää kestävän kehityksen arvon.

Oppilas tarvitsee tukea pohtiessaan omien valintojensa vaikutuksia. Hän on tutustunut kestävään kehitykseen.

T10 Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa, jatko-opinnoissa, vapaa-ajalla.

S1-S3

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostamisees. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä