Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Islam: sisällöt 7. vuosiluokalla

S2 Uskontojen maailma

Perehdytään siihen, mitä uskonnolla tarkoitetaan ja miten uskonto ilmenee ja vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa. Tutustutaan uskonnon tutkimukseen sekä uskonnon suhteeseen tieteeseen. Tarkastellaan uskonnon ja politiikan suhdetta sekä uskonnon käsittelyä mediassa.

Opetuksessa tarkastellaan suuria maailmanuskontoja, kuten hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan uskontoja, Japanin uskontoja, juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, näiden syntyä, levinneisyyttä, pyhiä kirjoituksia, opetuksia sekä vaikutusta kannattajiensa elämään ja yhteiskuntaan. Tutustutaan luonnonuskontojen tunnusomaisiin piirteisiin ja joihinkin sen ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen, ateismiin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin.

Opetuksen sisältöinä ovat eri uskontojen vaikutukset yksilön elämään ja yhteiskuntaan. Tutustutaan uskontojen kannattajien elämänkaaresta, vuodenkierrosta tai uskonnon sisällöistä nouseviin juhliin ja uskontoihin liittyviin tapoihin. Opetuksessa huomio kiinnittyy myös uskontojen symboliikkaan ja niiden merkityksiin kannattajilleen.

Oppilaat tutustuvat uskonnollisen kielen käsitteisiin, kuten pyhä ja yliluonnollinen, sekä oppivat tarkastelemaan näitä suhteessa arkiseen ja luonnolliseen. Opetuksessa tuodaan esille ajassa ilmenevän uskontokritiikin näkökulmia. Tutustutaan dialogiin, jota käydään uskontojen välillä.

Opetuksessa korostetaan itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta erilaisista taustoista tulevia kohtaan.

Islam: sisällöt 8. vuosiluokalla

S1 Suhde omaan uskontoon

Syvennetään osaamista islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen. Oppilas tunnistaa islamin pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittisen islamin. Perehdytään islamiin maailmalla ja muslimien elämään Suomessa. Käsitellään islamin monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta sekä uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tutustutaan islamin kulttuuriperintöön taiteessa ja tieteessä.

Oppilas tarkastelee suhdettaan islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen maailmaan. Tuetaan sellaista oppimisilmapiiriä, jossa oppilas kokee luottamusta elämään ja itseensä. Annetaan valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

Islam: sisällöt 9. vuosiluokalla

S3 Hyvä elämä

Perehdytään peruskäsitteisiin etiikasta, moraalista ja arvoista. Tarkastellaan islamilaista etiikkaa, tekoja ja niiden seurauksia sekä islamilaisen lain tulkintoja yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Tarkastellaan islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin.

Opetellaan tuntemaan käsitteet maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus sekä niiden rakentumista omalla kohdalla. Perehdytään muiden maailmanuskontojen eettisiin opetuksiin. Tarkastellaan uskontojen merkitystä rauhan säilyttämisessä ja rakentamisessa.

Tutustutaan YK:n voimassa oleviin ihmisoikeussopimuksiin. Sisällöissä käydään läpi globaaleja ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ihmisoikeuksista, rasismista, ympäristövastuusta, eläinten oikeuksista sekä työn ja vapaa-ajan suhteesta.

Käsitellään lisäksi eettisiä aiheita, jotka koskettavat nuoren elämäntilannetta ja ovat ajankohtaisia. Tarkastellaan mediassa ja nuorisokulttuurissa vallitsevia arvoja ja pohditaan niiden suhdetta islamissa ilmeneviin arvoihin minäkuvasta ja ihmisen arvosta.

Opetellaan erilaisia uskonnollisen ja eettisen ilmaisun tapoja yksin ja yhdessä, suullisesti ja kirjallisesti. Tutustutaan erilaisiin argumentointitapoihin ja opetellaan argumentointitaitoja.

Opetuksessa korostetaan itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta erilaisista taustoista tulevia kohtaan.